1 TESALONICENSES 4

1Jian³ tieh²la³ liah⁴, goh³ quian³⁴ˉ⁴, mh⁵ jnie³² hnei³ jian³ hlenh⁵ jnie³² hnei³, quie¹ i⁴tieh²ˉ¹ i²con²³ Re¹ Jesús, la⁴jon³ liah⁴i² ra⁵tangh³ˉ³ liah⁴ i⁴a⁴he² jnie³² i²conh²ˉ³ liah⁴ hniah³ ŋengh²ˉ³ i⁴teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹, la⁴jon³ hniah³ júanh²ˉ³ hlion⁴ la⁴conh⁴ conh⁴. 2Quie¹ ma³ñih¹ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴ heih⁴³ a⁴júan² jnie³² i²conh²ˉ³ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ Re¹ Jesús. 3Quie¹ la⁴conh⁴ i⁴hnie³⁴ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³, i⁴ŋengh²ˉ³ cúanh¹ˉ³pa², i⁴sa⁴hniah³ hlenh³²ˉ³ a³m⁴ sang³⁴; 4quie¹ con⁴jan³ hnei³ tionh²ˉ³, tei⁴³i² hnah³²ˉ³ jan³ i³cúah³, hniah³ ma²conh³²ˉ³ hnei³ jian³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³; 5jian³ a⁵jon⁴³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ hlagh³² liah⁴i² júan³ chie³ sa⁴cm²³ Jon⁴dai¹, hnie³⁴i³ hlenh⁵i³ liah⁴ma²jon³. 6I¹jan³ hnei³ sa⁴hniah³ ma²canh²ˉ³ tsei⁴³ si³reunh⁴ˉ¹ tionh² jian³ o⁴ co²lianh³²i³ hnei³ nei² jon³, quie¹ he³⁴ Se³ño²³ ma²eu⁴³ pain⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³júan³ la⁴ne³, liah⁴i² ma³a⁴saih³² jnie³² hnei³ i⁴a⁴hleh² jnie³² jang³⁴ tsei⁴³. 7Quie¹ a⁴te⁴ jnia¹ Jon⁴dai¹ i⁴hniah³ li⁴sian³ˉ¹ cúanh¹ˉ¹ ta⁵nei²i³, a⁵jon⁴³ i⁴júan³²ˉ¹ i⁴hlagh³². 8I² jon³ ne⁵, a³hain⁴ a³sa⁴ro³ jeu³ jau²³ la³, sa⁴ron⁴³ jeu³ Jon⁴dai¹ pi²³i³, a⁵hei⁴³ chie³, quie¹ hei⁴ pi²³i³ a⁴cúa⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ i²con²³ˉ¹. 9I² nei² quieh¹ i⁴ti²hnioh⁴ˉ³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, a⁵sie⁴³ ton³²nie⁴³ hniah³ ma⁵sag³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, quie¹ Jon⁴dai¹pa² ma³a⁴júan⁴ i⁴ra⁵ñih¹ˉ³ i⁴ma⁵hnoh³²ˉ³ a³jan³ jan³. 10I² la⁴ne³ ti²hnioh⁴ˉ³ la⁴jang³⁴ si³reunh⁴ˉ¹ a³tionh² la⁴tan² húa³⁴ Macedonia. I⁴jon³ mh⁵ jnie³² hnei³, goh³ quian³⁴ˉ⁴ tionh², i⁴hlion⁴ pi¹ hniah³ ma²hnoh³²ˉ³ si³reunh⁴ˉ¹. 11Jian³ júan² hnei³ liah⁴ li⁴neih²ˉ³ tai³² tionh²ˉ³, i⁴sianh³ˉ³ jeu³ i⁴quianh³ˉ³ húanh⁴ˉ³, jian³ i⁴ti²júanh³ˉ³ ta¹ quianh³ tionh²ˉ³, liah⁴i² leg⁴³ heih⁴³ ma³a⁴júan² jnie³² i²conh²ˉ³, 12canh⁴a² a⁵sie⁴³ juah⁴ i⁴li⁴hniah³ quianh³ˉ³ i¹con³, jian³ canh⁴a² la⁴ne³ ma⁵co⁴³ hnei³ chie³ sang²³ tionh² liah⁴. 13Jian³ liah⁴, goh³ quian³⁴ˉ⁴, sa⁴hnie³⁴ jnie³² juah⁴ i⁴sa⁴ñih¹ˉ³ liah⁴ jainh⁴³ a³ti²jaun², canh⁴a² sa⁴lei⁴ chionh⁴ hoh⁴³ˉ³ liah⁴i² lang⁴³ chie³ a³sa⁴sia³ i⁴hain³² tsei⁴³i³. 14Quie¹ la⁴jon³ liah⁴i² hain⁴ˉ¹ i⁴a⁴jaun³⁴ Jesús jian³ i⁴a⁴hyon²³i³, la⁴ne³pa² júan³⁴ Jon⁴dai¹ i⁴hyon⁴³ la⁴jang³⁴ a³jaun² a³ra⁵hain⁴ i²con²³ Jesús la⁴teg⁴i² jionh⁴i³. 15I² la⁴ne³ hlenh⁵ jnie³² hnei³ tionh²ˉ³ con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹ Se³ño²³: la⁴conh⁴ jnia¹ a³ti²sian³ˉ¹ la⁴teg⁴i² jionh⁴ Se³ño²³, a⁵sia³ si²jian⁴³ˉ¹ nei² la⁴conh⁴a² a³jaun². 16Quie¹ hña³pa² Se³ño²³ jionh⁴ la⁴teg⁴ ñi⁴jeu⁵, hleh³i³ tia⁴, quian³i³ heih⁴³, jian³ hleh³ ángel tyein² tia⁴, jian³ hain³² ŋangh⁴³ a²lau⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹. Jon³ a²ma⁴ hyon⁴³ la⁴jang³⁴ a³jaun² a³ra⁵hain⁴ i²con²³ Cristo co⁴ra⁴lie⁵; 17jon³ a²ma⁴ jnia¹ la⁴conh⁴ jnia¹ a³ti²sian³ˉ¹, te⁴³i³ jnia¹ co⁴chia³ jian²³ a³hain⁴ tionh² jeu³ je¹ o¹jnai⁴³, i⁴jainh⁴³ˉ¹ jie³ˉ¹ Se³ño²³ jeu³ je¹ tyi⁴ yeih³². I² la⁴ne³ si²hyie³²ˉ¹ jie³ˉ¹ Se³ño²³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 18I² la⁴ne³ jon³ júanh¹ hnei³ tsei⁴³ a³jan³ jan³ con⁴juah⁴ jau²³ la³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\