1 TIMOTEO 5

1Sa⁴hniah³ jainh¹ˉ³ jan³ a³don⁵, quie¹ hniah³ hlenh³²i³ hnei³ liah⁴i² hlenh⁵ˉ³ jan³ naih⁴³ˉ³; jian³ a³si³maih² liah⁴, hniah³ jenh³²i³ hnei³ la⁴jan³ si³reunh³ˉ³; 2jian³ a³don⁵ m⁴ tionh² liah⁴, la⁴jan³ sieh³ˉ³, jian³ a³m⁴ a³si³maih² liah⁴, la⁴jan³ a³m⁴ reunh³ˉ³ jian³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³. 3Jian³ ma⁴ho³² hnei³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ a³i⁴chie⁴³ a⁵sion⁴³ a³sian³ quian¹. 4I² juah⁴ne³ sian³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ a³tionh² si³jon⁴³ jian³ o⁴ si³tyie¹i³, hniah³ ma⁴tei⁵ a³ne³ tionh² i⁴tyein² tain⁴³i³ i²con²³ sie²³i³ jian³ o⁴ si²hyie³²i³, i² la⁴ne³ jainh³i³ i⁴tsei³⁴ i²con²³ jmai³sie²³i³, quie¹ eu⁴³ tsei³⁴ la⁴ne³ jian³ teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹. 5I² a³lang⁴³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ i⁴chie⁴³ ne⁵, jian³ a³cua⁴³ hña³, i⁴hain³² tsei⁴³i³ i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ mh²i³ Jon⁴dai¹ la⁴húa²³ la⁴jm²³ i⁴sa⁴jian²³. 6I² a³m⁴ hnang⁴ a³can²³ jeu³ i⁴si³hyonh³ he³² hña³, sian³i³ i⁴ma³jaun²i³. 7Júan² hnei³ heih⁴³ i²con²³i³ tionh² jau²³ la³, canh⁴a² i¹con³ sa⁴sia³ liah⁴ li⁴cúa³⁴ chie³ chie³² quieh¹i³. 8Quie¹ juah⁴ne³ sa⁴ma³hon³² jan³ a³tei⁴³ jau²³ quian¹, jian³ tyein² tain⁴³ a³tionh² jauh³² quieh¹i³, ma³a⁴teinh³ tsei⁴³ jau²³ i⁴hain⁴ˉ¹ jian³ hlangh²i³ la⁴conh⁴a² a³sa⁴hain⁴. 9Jian³ ta⁵ton³² jmah³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ jyi³ la⁴conh⁴ a³hein² to⁴lo⁵quia⁴ ni²tsei¹ quia³⁴ ñi³ ta⁵yeih³², jian³ la⁴conh⁴ a³sanh¹ conh⁴ jian²³ jan³ i³cúa³, 10jian³ a³lei³ jnia⁴ a³ma³a⁴júan⁴ i⁴tsei³⁴; júan³²ˉ¹, juah⁴ne³ ma³ma⁴cúan³i³ si³jon⁴³, jian³ juah⁴ne³ ma³a⁴cúah³i³ chie³ jauh³² i⁴jian³⁴i³, jian³ juah⁴ne³ ma³a⁴cúa⁴i³ cúa³tag³² i²con²³ si³reunh⁴ˉ¹, jian³ juah⁴ne³ ma³ma⁴hon³²i³ a³sian³ ma²eu⁴³, jian³ juah⁴ne³ ma³a⁴júan⁴i³ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴tsei³⁴ liah⁴. 11I² a³m⁴ hnang⁴ a³maih² i²meih³, sa⁴hniah³ tionh³²ˉ³ jyi³; quie¹ tei⁴³i² jia²³ si³hyonh³i³ i⁴i²sanh⁴i³, jon³ ua³tsei³²i³ jau²³ quieh¹ i⁴ma³a⁴cúa⁴i³ i²con²³ Cristo. 12Jon³ ta³sangh²i³ ren³i³ chie³², quie¹ so⁵ma³tei⁵i³ jau²³ quieh¹ i⁴ma³a⁴cúa⁴i³ i²con²³ Cristo liah⁴ma²ra⁴lie⁵. 13Jian³ li⁴tang²³i³ ŋeng³⁴i³ i⁴jeunh³i³ i⁴hai¹ hnei⁴³; jian³ a⁵jon⁴³ co³nai² li⁴jeunh³i³, quie¹ tya²³i³ jau²ta³jau²³ liah⁴, jian³ tian²³i³ nei² sa⁴tain⁴³i³, jian³ hleh²i³ jau²³ i⁴sa⁴haih¹ li⁴hleh³i³. 14I⁴jon³ hno⁵ˉ⁵ i⁴sanh⁴ a³m⁴ hnang⁴ a³maih⁴³ i²meih³, i⁴ma⁵cúan³i³ si³jon⁴³, i⁴cua³⁴i³ re³ jauh³² quieh¹, canh⁴a² sa⁴cúa³⁴i³ jeu³ i⁴li⁴hleh³ a³hie²³ hlagh³² nei² quieh¹i³. 15Quie¹ ca³chion²³ a³m⁴ hnang⁴ ma³a⁴teinh³ tsei⁴³ i⁴ma³ŋo²³ coh⁵cah³² a⁵lainh³². 16Juah⁴ne³ jan³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, a³ñih³ jian³ o⁴ a³m⁴, a³sian³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ i²con²³, hniah³ guenh⁴³i³ canh⁴a² sa⁴can³⁴ cuah³ lie²³ ne³, quie¹ canh⁴a² la⁴jon³ sia³ i⁴li⁴ma⁵ho³² cuah³ quieh¹ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ i⁴chie⁴³ o³tan². 17Jian³ a³ti²quian³ ma³tyi² cuah³ a³ti²júan³ re³ ta¹ quieh¹, hniah³ ma⁵con⁴³i³ re³ i⁴leg⁴³ teun³⁴ nai², jian³ tyein² hniah³ ma⁵con⁴³i³ a³ti²he²³ jian³ a³ti²hleh² jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 18Quie¹ ra³juah⁴ Ma²jyi³: “Sa⁴tonh²ˉ³ a²hnai³² ho³² a²cua³²jeu²³ a³jeun²³ o¹m⁴ trigo.” Jian³ ra³juah⁴ liah⁴: “Haih¹ li⁴hlianh² la⁴jang³⁴ a³júan³ ta¹.” 19Jian³ liah⁴ sa⁴hniah³ roh²ˉ³ jeu³ tei⁴³i² hnang⁴³i³ jan³ a³quian³ ma³tyi² quian¹ cuah³ juah⁴ne³ sa⁴sian³ on³⁴ on³ a³tei⁴³ nei². 20Jian³ la⁴jang³⁴ a³sa⁴teinh³ tsei⁴³ ta³canh¹ chie³², hniah³ jainh¹ˉ³ ta⁵nei² la⁴jang³⁴ canh⁴a² li⁴coh⁴³ la⁴jang³⁴ a³sang²³. 21Júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ i²conh² hnei³ ta⁵nei² Jon⁴dai¹ jian³ ta⁵nei² Re¹ Jesucristo, jian³ ángel quian¹i³ a³a⁴quianh⁴³i³, i⁴ma²teih³²ˉ³ jau²³ ne³ i⁴nei² chie³ jian³ i⁴sa⁴sia³ ni²hna³. 22Jian³ sa⁴júanh³²ˉ³ i¹jan³ ta¹tia⁴ a³can³⁴ ma³tyi² cuah³, quie¹ sa⁴hniah³ canh²ˉ³ chie³² quieh¹ a³sang²³, jian³ júan² hnei³ jmah³ i⁴tsei³⁴. 23A⁵ma⁵hauh⁴³ hnei³ ja³ o¹jm³cuh⁵ nei² quieh¹ i⁴ton³ chie² heinh¹ˉ³ jian³ i⁴chieh¹ˉ³ i⁴lagh⁵, hainh⁴ hnei³ ca³leuh² o¹bein². 24Ta² lei³ jnia⁴ chie³² quieh¹ ca³chion²³ naih⁵i² can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³i³, i² chie³² quieh¹ a³sang²³ ne⁵, sa⁴lei³ jnia⁴ ñeih³², ta⁵cang³pa² jñeih³. 25Jian³ la⁴ne³pa² la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴ i⁴júan³ chie³ liah⁴, lei³ jnia⁴; i² ua²liah⁴a² sa⁴lei³ jnia⁴ tieh²la³, a⁵sia³ juah⁴ sa⁴li⁴jnia³ ta⁵cang³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\