2 CORINTIOS 12:11

11Quie¹ ma³a⁴júan⁵ˉ⁵ la⁴jan³ a³sa⁴hei¹ jeu³ i⁴a⁴júan³⁴ˉ⁴ ron⁴, quie¹ hnei³pa² a⁴júanh² tionh²ˉ³ i⁴a⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴ne³. Quie¹ hnei³pa² ma²hniah³ ma²hleh²ˉ³ re³ nei² quien⁴ˉ⁴ tionh²ˉ³; quie¹ i¹leuh² a⁵sia³ ya¹cang³⁴ˉ⁴ la⁴conh⁴a² a³lain⁴ eu⁴³ tyein² a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Jesucristo, ua²liah⁴a² sa⁴quein⁴³ jnia⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More