2 CORINTIOS 12:14

14Jian³ tieh²la³ ma³sainh⁴³ˉ⁴ re³ i⁴nai³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³ a²teg⁴ hnang²³ nie⁴³, jian³ a⁵jon⁴³ i⁴ni²si⁴quian³²ˉ⁴ hoh⁴³ˉ³ liah⁴. Quie¹ sa⁴hnoh³²ˉ⁴ i⁴sia³ quianh³ˉ³, quie¹ hnei³pa² hno⁵ˉ⁵ tionh²ˉ³; quie¹ sa⁴tain⁴³ si³yein³ cúa³⁴ i²con²³ jmai³, quie¹ jmai³pa² tain⁴³ tya³⁴i³ re³ i⁴quieh¹ si³yein³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More