2 CORINTIOS 12:21

21Jian³ júan³⁴ˉ⁴ co³hei²tsei³ tei⁴³i² a⁴ñei³⁴ˉ⁴ i⁴seg³⁴, júan³⁴ Jon⁴dai¹ i⁴li⁴hyeih³²ˉ⁴ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ o⁴ li⁴hoh²ˉ⁵ nei² quieh¹ jeun⁴³ hnei³ a³a⁴tanh⁴ chie³² liah⁴ma²jia⁴³ jian³ sa⁴ma³teinh³²ˉ³ hoh⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴júanh³ˉ³, i⁴hlenh⁵ˉ³ a³sa⁴lang⁴³ i³cúah³ˉ³ jian³ i⁴júanh³ˉ³ i⁴ua³hyeih² jnia⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More