2 CORINTIOS 12:6

6I² juah⁴ne³ hno⁵ˉ⁵ ma²júan³²ˉ⁴ ron⁴, a⁵sia³ juah⁴ sa⁴ma²quein⁴³, quie¹ ma²hleh¹ˉ⁴ jau²³ tei⁴³pa²; i² a⁵sia³ júan³⁴ˉ⁴ canh⁴a² sa⁴lain⁴ i¹jan³ i⁴eu⁴³ júanh⁴³ˉ⁴ la⁴conh⁴a² je²³i³ lang⁴³ˉ⁴, jian³ o⁴ i⁴nau³i³ i⁴hleh³ˉ⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More