2 JUAN 1

1Jnia⁴, a³don⁵ a³quian³ ma³tyi², sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ i²conh² hnei³, a³don⁵ m⁴ reunh³ˉ⁴, a³a⁴hnah³ Jon⁴dai¹, jian³ i²con²³ si³jonh³ˉ³ liah⁴, i⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴chie⁴³; jian³ a⁵hei⁴³ jan³ jnia⁴, quie¹ hnie³⁴ hnei³ la⁴jang³⁴ a³ma³ra⁵ñi³ jau²³ ni²tei⁴³ liah⁴. 2Hno⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ nei² quieh¹ jau²³ ni²tei⁴³ i⁴ra³ton³ ni²tsei⁴³ˉ¹ jian³ i⁴le²³ˉ¹ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 3Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ ma⁵ho³² hnei³ tionh²ˉ³ jian³ Re¹ Jesucristo, A³jon⁴³i³, jian³ ua²júan⁴i³ i⁴jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²conh²ˉ³ jian³ i⁴tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³ jian³ i⁴ti²hnioh⁴³ˉ³. 4Ta² si³hyonh³ˉ⁴ a⁴leg³⁴ con³ma²a⁴jen³²ˉ⁴ co⁴meih³ si³jonh³ˉ³ a³ŋeng²³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³, la⁴jon³ liah⁴i² a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ heih⁴³ i²con²³ˉ¹. 5Jian³ tieh²la³ mh⁵ˉ⁵ hnei³ liah⁴, a³m⁴ goh³ quian³⁴ˉ⁴, i⁴ma²hnio³²ˉ¹ a³jan³ jan³; a⁵sia³ ua²sag³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ juah⁴ con³ heih⁴³ hm³⁴, quie¹ heih⁴³ jon³, heih⁴³ i⁴ra³quia³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵pa². 6Jian³ la⁴la³pa² leg⁴³ i⁴hnio³⁴i³, i⁴hniah³ ŋeng³²ˉ¹ con⁴juah⁴ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹pa²; jian³ i⁴la³pa² heih⁴³ quieh¹i³, i⁴hniah³ sianh³ˉ³ i⁴ti²hnioh⁴ˉ³ liah⁴i² jau²³ i⁴a⁴naih³ˉ³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵. 7Quie¹ jeun⁴³ a³ma³co³ ma³ŋeng²³ m⁵cu³ a³sa⁴hleh² i⁴cuan³⁴ Jesucristo a³a⁴lang³⁴ chie³. A³hain⁴ a³hleh² la⁴ne³ lang⁴³i³ a³ma³co³ jian³ lang⁴³i³ a³ua³tsei³² jau²³ quieh¹ Cristo. 8Jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³, canh⁴a² sa⁴si⁵hain⁴ la⁴conh⁴ ta¹ i⁴ma³a⁴júanh²ˉ³ tionh²ˉ³, quie¹ canh⁴a² hyanh⁴ˉ³ hmah¹ ni²hyan³². 9Quie¹ a³hain⁴ a³si³hag⁴³ jeu³ tsei²³ i⁴sa⁴hein²i³ liah⁴ma³hain⁴i³ jon³ jau²³ quieh¹ Cristo, a⁵sian⁴³ Jon⁴dai¹ jian²³i³; jian³ a³hain⁴ a³hein² liah⁴ma³hain⁴i³ jon³ jau²³ quieh¹ Cristo, a³hain⁴pa² jian²³ Jon⁴dai¹ Jmai³ jian³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ liah⁴. 10Jian³ juah⁴ne³ a⁴tyie³⁴ jan³ i²conh²ˉ³ a³ua⁵je³² hnei³ tionh²ˉ³, jian³ juah⁴ne³ sa⁴quian³i³ jau²³ la³, sa⁴hyeinh³²i³ hnei³ jauh³² quianh³, jian³ sa⁴hniah³ jeuh³²i³: “Ta² tsei³⁴ cuanh³ˉ³ quian⁴ˉ¹.” 11Quie¹ a³hain⁴ a³hyei⁴³ quieh¹i³ con³ i⁴tsei³⁴, ma³reunh¹i³ i⁴hlagh³² júan³ a³hain⁴. 12Ta² hlion⁴ hno⁵ˉ⁵ i⁴sag¹ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, i² a⁵sie⁴³ hno⁵ˉ⁵ jeu¹ˉ⁴ hnei³ jeu³ ma²jyi³, quie¹ hno⁵ˉ⁵ nai³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴ni¹hlenh⁵ˉ⁵ hnei³ húanh⁴ˉ³ tionh²ˉ³, canh⁴a² lei⁴ si³hyonh³ˉ¹ ni²hyan³². 13Jian³ si³jon⁴³ a³m⁴ reunh³ˉ³, a³a⁴hnah³ Jon⁴dai¹, sain³i³ jau²³ i⁴tyon²³ tsei⁴³i³ hnei³. La⁴ne³pa².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\