2 JUAN 1:1

1Jnia⁴, a³don⁵ a³quian³ ma³tyi², sag³⁴ˉ⁴ ma²jyi³ la³ i²conh² hnei³, a³don⁵ m⁴ reunh³ˉ⁴, a³a⁴hnah³ Jon⁴dai¹, jian³ i²con²³ si³jonh³ˉ³ liah⁴, i⁴hno⁵ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴chie⁴³; jian³ a⁵hei⁴³ jan³ jnia⁴, quie¹ hnie³⁴ hnei³ la⁴jang³⁴ a³ma³ra⁵ñi³ jau²³ ni²tei⁴³ liah⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More