2 JUAN 1:3

3Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ ma⁵ho³² hnei³ tionh²ˉ³ jian³ Re¹ Jesucristo, A³jon⁴³i³, jian³ ua²júan⁴i³ i⁴jieh⁴ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²conh²ˉ³ jian³ i⁴tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³ jian³ i⁴ti²hnioh⁴³ˉ³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More