LOS HECHOS 18

1Con³ma²ua⁴jeu³² ne³, jon³ ua⁵hag⁴³ Pa³² Atenas, ŋo³⁴i³ ta⁵ Corinto. 2I² jon³ a⁴jainh³i³ jan³ a³ñih³ judío a³sain³ Aquila a³sian³ húa³⁴ Ponto, a³can¹ a⁴tyie³⁴ i²jon³ a³ja²³ húa³⁴ Italia jian²³i³ A¹pri³sci²la³ i³cúa³i³, quie¹ ta⁵la⁴ a⁴júan⁴ gobierno Claudio heih⁴³ i⁴húan⁵ la⁴jang³⁴ judío je¹jeu³ Roma. Jon³ ua⁵je³² Pa³² quieh¹i³ tionh². 3I² nei² quieh¹ i⁴co³nai² ta¹ júan³i³, jon³ a⁴jian⁴ Pa³² jian²³i³, jian³ a⁴júan⁴i³ ta¹ co⁴chia³ tionh², quie¹ ta¹ i⁴júan³i³ jon³ leg⁴³ i⁴júan³i³ a²hmh³ júah² i⁴leg⁴³ a²hnei⁴³. 4Jian³ la⁴jeg³⁴ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ chie²³ Pa³² cuah³ judío si³hleh³i³, hnie³⁴i³ cagh¹i³ jm² i²con²³ chie³ judío jian³ chie³ griego i⁴li⁴hain⁴i³. 5I² con³ma²a⁴tyie³⁴ Silas jian²³ Ti³mo³te³² a³a⁵han² húa³⁴ Macedonia, jon³ a⁴júan⁴ Pa³² jmah³ co³nai² i⁴hleh²i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹pa², a⁴hleh⁴i³ jang³⁴ tsei⁴³ i²con²³ judío, a⁴juah⁴i³ i⁴lang⁴³ Jesús A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴. 6I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, ra⁵hieh¹i³ jian³ a⁴hleh⁴i³ jau²hlagh³² i²con²³ Pa³², ma²jon³ a⁴jua³⁴i³ a²cúan³ i²con²³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Chie³² quianh³ húanh⁴pa² hnei³ tionh²ˉ³ i⁴cúah¹ˉ³ i²hlagh³²; a⁵sie⁴³ ma⁵chie³² quien⁴ˉ⁴. Tieh²la³ nai³²ˉ⁴ i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ judío tionh². 7I² con³ma²ua⁵hag⁴³i³ cuah³ jon³, jon³ a⁴tyie³⁴i³ jauh³² quieh¹ jan³ a³sain³ Justo a³ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ Jmai³, a³seih⁴³ a²hnei⁴³ quieh¹ hloh³² cuah³ jon³. 8Jian³ Crispo liah⁴ a³quian³ ma³tyi² quian¹ cuah³, ra⁵hain⁴i³ i²con²³ Se³ño²³ jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jauh³² quieh¹i³. Jian³ con³ma²a⁴nau⁴ jeun⁴³ a³sian³ jeu³ Corinto jon³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jon³ ra⁵hain⁴i³ jian³ a⁴son⁴i³ jm³ liah⁴. 9I² jon³ a⁴hleh⁴ Se³ño²³ i²con²³ Pa³² con³ je¹nai³ con⁴juah⁴ i⁴ma⁴jnia³²i³, a⁴juah⁴i³: ―A⁵júan³ hnei³ canh⁴³, hleh² hnei³ jau²³ quien⁴ˉ⁴, a⁵jian³ hnei³. 10Quie¹ si²sainh⁴³ pe²³ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ hnei³, jian³ i¹jan³ a⁵sian⁴³ a³ua²júanh¹ hnei³, quie¹ tionh² jeun⁴³ chie³ quian³⁴ˉ⁴ jeu³ la³. 11I² jon³ a⁴cua⁴i³ jeu³ jon³ con³ ñi³ ton⁴, a⁴he⁴i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 12I² con³ma²lang⁴³ Galión si²mah⁴ tyein² húa³⁴ Acaya, jon³ a⁴han⁵ judío con³ co³hei²tsei³ i⁴sanh³i³ Pa³². Jon³ jian³i³ ta⁵nei² si³ta¹, 13juah⁴i³ tionh²: ―Hnie³⁴ a³ne³ i⁴lain⁴³ la⁴jang³⁴ chie³ ca³ i⁴ma⁵con⁴³i³ Jon⁴dai¹ la⁴conh⁴ sa⁴ra³cúa²³ lai²³. 14I² con³ma²ma⁴lie⁵ Pa³² a⁴hleh⁴, jon³ a⁴juah⁴ Galión hain⁴ i²con²³ judío tionh²: ―Hnei³ tionh²ˉ³, judío, juah⁴ sia³ con³ chie³² a⁴tanh⁴ a³ne³ jian³ o⁴ con³ chie³² pain⁴, jon³ ma²haih¹ ma²nau¹ˉ⁴ jau²³ i⁴hnangh⁵i³ hnei³. 15I² juah⁴ne³ hnangh⁵i³ hnei³ nei² quieh¹ lai²³ quianh³ˉ³ jian³ jau²³ jian³ jm³i⁴sain³ i⁴tieh³², húanh⁴pa² hnei³ tainh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³, quie¹ sa⁴tain⁴³ˉ⁴ can¹ˉ⁴ jau²chie⁴³ nei² ne³. 16Ma²jon³ a⁴húan⁴³i³ a³hain⁴ tionh² nei²ta¹. 17I² la⁴jang³⁴ chie³ griego ne⁵, a⁴sanh³i³ Sóstenes, a³quian³ ma³tyi² cuah³ judío, jian³ a⁴pan³⁴i³ coh⁵hnei³² jauh³²tyie³. I² si²mah⁴ Galión ne⁵, a⁵sia³ jeu³ ro³i³. 18I² Pa³² ne⁵, úa⁴ pi¹ a⁴jian⁴i³ i²jon³. Jon³ a²ma⁴ a⁴hag²³i³ jau²³ i²con²³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, ma²jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵jeu³ Cencrea i²a⁴taih³i³ o¹tyi² i⁴pagh⁴³, quie¹ a⁴ma⁴tei⁵i³ con³ jau²³ ho³² i⁴ma³a⁴cúa⁴i³ i²con²³ Jon⁴dai¹. I² jon³ a⁴hei³⁴i³ joh⁴³ a²úan⁴³, ŋo³⁴i³ ta⁵húa³⁴ Siria jian²³i³ Aquila jian³ A¹pri³sci²la³ liah⁴. 19I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ je¹jeu³ Efeso, jon³ a⁴tyon⁴ Pa³² jian²³ a³hain⁴ tionh², jon³ ŋo³⁴i³ cuah³ judío, ua⁵hlenh³²i³ a³ti²ŋangh³ i²jon³. 20Jian³ a⁴m⁴ a³hain⁴ tionh² i⁴ma²jian³⁴i³ úa⁴ jen²i³; i² Pa³² ne⁵, sa⁴a⁴hyein⁴³i³, 21quie¹ a⁴hag²³i³ jau²³ i²con²³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Quie¹ ton³²nie⁴³ hniah³ nai³²ˉ⁴ Jerusalén canh⁴a² sainh⁴³ˉ⁴ jm² i⁴ma³ni²can¹ i⁴ja³⁴ ne³; jian³ ma²jon³ nioh²ˉ⁵ liah⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ a¹juah⁴ hnie³⁴ Jon⁴dai¹. Ma²jon³ ua⁵hag⁴³i³ Efeso, a⁴can³⁴i³ a²úan⁴³. 22I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ jeu³ Cesarea, jon³ ŋo³⁴i³ Jerusalén ua⁵jen³²i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹, ma²jon³ jonh³i³ ta⁵ Antioquía. 23I² con³ma²ua⁴jeu³² co⁴meih³ jm² i⁴cua⁴³i³ i²jon³, jon³ ŋo³⁴i³ liah⁴ ma⁵con³ jeu³ la⁴tan² i²tei⁴³ húa³⁴ Galacia jian³ húa³⁴ Frigia liah⁴, a⁴ma⁴huanh³i³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹. 24I² jon³ ne⁵, a⁴tyie³⁴ jan³ judío a³sain³ Apolos je¹jeu³ Efeso, a³sian³ jeu³ Alejandría, jan³ a³hleh² co³ naih⁵ jian³ a³ŋang⁴ re³ Ma²jyi³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 25Jian³ ma³ma⁴tang²³i³ jeu³ quieh¹ Se³ño²³, i⁴jon³ hleh²i³ jian³ he²³i³ ta¹ jon³ nei² quieh¹ Re¹ Jesús, quie¹ tyeih⁴³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, ua²liah⁴a² ñi³i³ jmah³ liah⁴ a⁴sion⁴³ Juan²³ chie³ jm³. 26Jon³ ma⁴lie⁵i³ hleh²i³ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ cuah³ judío; i² con³ma²a⁴nau⁴ Aquila jian³ A¹pri³sci²la³ jau²³ i⁴hleh²i³, jon³ a⁴teh³i³ Apolos ta⁵co⁴³, a⁴tya⁴i³ jau²³ ra³jia⁵ o³tan² liah⁴ leg⁴³ jeu³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 27Jian³ hnie³⁴ Apolos chie³⁴ ta⁵húa³⁴ Acaya; i² chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, a⁴juah⁴i³ i⁴hniah³ chie³⁴ Apolos liah⁴, jon³ a⁴júan⁴i³ con³ ma²jyi³ quieh¹ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ a³tionh² i²jon³ i⁴ra³juah⁴ i⁴hyei⁵i³. I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ i²jon³, ta² hlion⁴ tei⁴³ ta¹ a⁴leg³⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³ma³ra⁵hain⁴ con⁴juah⁴ i⁴tsei³⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹. 28Quie¹ ta² re³ a⁴cagh¹ Apolos jm² ta⁵nei² la⁴jang³⁴ i²con²³ chie³ judío, i¹con³ jau²³ so⁵li⁴jainh³i³, quie¹ a⁴he⁴i³ ra³jia⁵ con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ti²sag², i⁴lang⁴³ Jesús A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\