LOS HECHOS 22:30

30I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ hnie³⁴ a³tyein² jeu³² a²hlie⁴ hain⁴ li⁴ñi³ hain³ nei² hnang⁴³ la⁴jang³⁴ judío quieh¹ Pa³², jon³ a⁴saih⁵i³ a²ca³den² ma²hñi⁴i³, jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴ŋangh⁴³ la⁴jang³⁴ si³ta¹. Ma²jon³ a⁴tyein³i³ Pa³², a⁴sainh⁴i³ ta⁵nei² a³hain⁴ tionh².

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More