LOS HECHOS 22:5

5Jian³ ñi³ a³tyein² jeu³² m³chie³ i⁴ne³ jian³ la⁴jang³⁴ a³don⁵ ma⁴³teg²³, a³hain⁴ a³a⁴cúa⁴ ma²jyi³ i²con²³ˉ⁵ i⁴ni¹he³⁴ˉ⁴ i²con²³ a³co³²ˉ¹ a³tionh² Damasco. Ma²jon³ ñei³²ˉ⁴ ma²ni¹te³²ˉ⁴ chion³² ta⁵ Jerusalén la³ la⁴conh⁴ a³ti²quian³ jeu³ la³ a³tionh² i²jon³, canh⁴a² ma²hyieh⁴i³ ma²eu⁴³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More