LOS HECHOS 27:21

21Jian³ hlion⁴ jm² ma³ŋo²³ liah⁴ i⁴so⁵quih⁴ jnie³², i²jon³ a⁴no³ Pa³² to⁵chieh³² jen²i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ tionh²ˉ³ la⁴jangh³ˉ³, ta² ma²re³ juah⁴ ma²a⁴roh²ˉ³ jeu³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ i⁴sa⁴ma²húa⁵ˉ¹ o⁵tyieh⁴³ Creta. I¹ sa⁴ma²le¹ˉ¹ ma²eu⁴³ hlagh³² la³ jian³ i¹ sa⁴ma²a⁴hain³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More