LOS HECHOS 27:27

27I² con³ma²a⁴nai³ a²teg⁴ teun³⁴ sa³ma², jon³ a⁴tyie³⁴ jnie³² jm³ñih¹ i⁴sain³ Adriático jie³ jnie³² tyi⁴ liah⁴ a³jo³² a³jo³²; i² con³ma²a⁴teg⁴ i⁴húa²³, jon³ a⁴júan⁴ a³júan³ ta¹ joh⁴³ a²úan⁴³ co³hei²tsei³ i⁴ma³o¹tang³⁴i³ i²chie³² i²quein³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More