LOS HECHOS 27:3

3I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ a⁴tyie³⁴ jnie³² jeu³ Sidón. I² Jeu², jeu³² a²hlie⁴ hain⁴, ta² tsei³⁴ tsei⁴³i³ i²con²³ Pa³², a⁴cúa⁴i³ jeu³ i⁴si⁵jen³² Pa³² la⁴jang³⁴ a³ñi³reunh¹ tionh², canh⁴a² li⁴ma⁵ho³² a³hain⁴ quieh¹i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More