LOS HECHOS 5:21

21I² con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³ tionh², jon³ ua⁵han²i³ cuah³júah² to⁵hie³ hion²³, jian³ a⁴heh³i³ chie³ tionh². Jian³ ta¹la⁴ ma²ti²he²³i³ jon³, jon³ a⁵han² jeu³² m³chie³ tyein² jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³ma²jian²³i³, a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴ŋangh⁴³ la⁴jang³⁴ si³ta¹ jian³ la⁴jang³⁴ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ a³jeu³ Israel, i² jon³ a⁴sain⁴i³ po³li³sei¹ a³ua⁵húan⁴³ a³chion³² tionh² ni⁴ñi²³, i⁴ma⁵jnia³²i³ ta⁵nei²i³ tionh².

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More