LOS HECHOS 5:31

31I² Jon⁴dai¹ ne⁵, a⁴júan⁴i³ i⁴júanh⁴³ a³hain⁴ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹i³, i⁴lang⁴³i³ A³tyein² jian³ A³lion³ chie³; jian³ la⁴ne³ a⁴cúa⁴i³ jm² i⁴sag³⁴ a³jeu³ Israel co³hei²tsei³ quieh¹ jian³ i⁴hain³⁴ Jon⁴dai¹ chie³² quieh¹i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More