EFESIOS 5

1Júan² hnei³ liah⁴ júan³ Jon⁴dai¹, quie¹ langh⁴³ˉ³ si³jon⁴³i³ a³hnio⁴i³. 2Ŋeng² hnei³ i⁴hnioh⁴ˉ³ liah⁴i² ra⁵hnie³⁴ jnia¹ Cristo jian³ a⁴cúanh³i³ hña³ nei² quian⁴ˉ¹ i²con²³ Jon⁴dai¹, liah⁴i² cúan⁴³i³ jan³ a⁵a³siah³ a³jang³i³ i⁴teg³ tsei⁴³ Jon⁴dai¹ hlion⁴ mai²³. 3I⁴jon³ sa⁴hniah³ hlenh³²ˉ³ a³m⁴ sang³⁴ jian³ o⁴ i⁴júanh³ˉ³ ni²hain⁴³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³, jian³ o⁴ i⁴tsainh³ˉ³ hnoh³ˉ³ hlion⁴, quie¹ sa⁴haih¹ juah⁴ i⁴júan³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ la⁴ne³; i¹ sa⁴hniah³ tyah²ˉ³ jau²³ nei² quieh¹ chie³² ne³. 4Jian³ sa⁴hniah³ hleh²ˉ³ jau²³ hlagh³² naih⁵, jian³ o⁴ jau²³ can³ tsei⁴³i³, jian³ o⁴ jau²cúan³ i⁴hlagh³² naih⁵, quie¹ sa⁴cúan²³ jau²³ ne³; eu⁴³a² re³ hniah³ cúah²ˉ³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹. 5Quie¹ ma³ñih¹ hnei³ tionh²ˉ³ i¹jan³ a³hlenh⁴³ a³m⁴ sang³⁴ sa⁴tain⁴³i³ tyanh¹i³ i²ua²júan³ Cristo heih⁴³ jian²³ Jon⁴dai¹, jian³ i¹jan³ a³júan³ i⁴ni²hain⁴³ m⁴tyi⁴ quieh¹, jian³ a⁵ga⁴ a³tsainh³ a³hnie³⁴ hlion⁴ (i⁴leg⁴³ co³nai² liah⁴i² leg⁴³ i⁴ma³con⁴³i³ nioh⁵). 6I¹jan³ sa⁴hniah³ ma⁵co³ hnei³ nei² ne³ con⁴juah⁴ jau²³ sa⁴tei⁴³ ta¹, quie¹ nei² la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ jia²³ ma²eu⁴³ pain⁴ i⁴he³⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ chie³ sa⁴naih¹. 7I⁴jon³ sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ liah⁴ júan³ a³hain⁴ tionh². 8Quie¹ ma²tionh²ˉ³ i²naih³ liah⁴ma²jia⁴³, i² tieh²la³ ne⁵, ma³tionh²ˉ³ i²joh¹ con⁴juah⁴ Se³ño²³. I⁴jon³ hniah³ ŋengh²ˉ³ liah⁴ ŋeng²³ chie³ quian¹ joh¹. 9Quie¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ júan³ i⁴júan³i³ la⁴jeg³⁴ nai² i⁴tsei³⁴ jian³ i⁴re³ jian³ i⁴ni²tei⁴³. 10Quian³ hnei³ hei²³ henh⁴ teg³ tsei⁴³ Se³ño²³. 11A⁵júan³ hnei³ i⁴hlagh³² i⁴quieh¹ i²naih³ i⁴sa⁴tei⁴³ ta¹; eu⁴³a² re³ hleh² hnei³ i⁴sa⁴tsei³⁴ i⁴jon³. 12Quie¹ ua³hyeih² naih⁵ i⁴tya²³i³ jau²³ liah⁴ júan³ chie³ ta⁵ni²hma². 13Quie¹ la⁴teg⁴i² a⁴tagh⁴ joh¹ lei³ jnia⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴júan³ chie³, quie¹ con⁴juah⁴ joh¹ jñeih² la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³². 14I² la⁴jon³ ra³juah⁴ jau²³: Ua²ñeih⁴ hnei³, hnei³ ra³cmh²ˉ³; ra⁴hang³² hnei³ jen² a³jaun², canh⁴a² taih⁵ hnei³ Cristo joh¹. 15I² jon³ ne⁵, jianh³ˉ³ júanh²ˉ³ liah⁴ ŋengh³ˉ³ i⁴nei²³ hoh⁴³ˉ³. Sa⁴ŋengh²ˉ³ liah⁴i² ŋeng²³ a³sa⁴ŋang⁴, quie¹ hniah³ ŋengh²ˉ³ liah⁴i² ŋeng²³ a³ŋang⁴. 16Hniah³ ŋengh²ˉ³ tei⁴³ ta¹ la⁴jeg³⁴ jm², quie¹ sian³ˉ¹ jm² hlagh³². 17I⁴jon³ sa⁴hniah³ júanh³²ˉ³ a³sa⁴ŋang⁴, quie¹ hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ henh⁴ hnie³⁴ Se³ño²³ júanh²ˉ³ tionh²ˉ³. 18Sa⁴hauh²ˉ³ jm³ma⁴tyei⁴ la⁴conh⁴ sa⁴si⁵hainh⁴ˉ³; eu⁴³a² re³ júan² hnei³ i⁴quianh²ˉ³ hlion⁴ ua³pei⁴ quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 19Hlenh³² hnei³ a³jan³ jan³ con⁴juah⁴ salmo jian³ seun²³ i⁴quieh¹ m⁴tyi⁴, he² hnei³ seun²³ ne³ i⁴júanh³ˉ³ júanh⁴³ Se³ño²³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³ˉ³. 20Jian³ cúa² hnei³ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴, la⁴jeg³⁴ nie⁴³, con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Re¹ Jesucristo quian⁴ˉ¹. 21Jian³ hniah³ nauh²ˉ³ jau²³ quieh¹ a³jan³ jan³ i⁴ma⁵conh³²ˉ³ Jon⁴dai¹. 22Hnei³ a³m⁴ a³sanh¹, hniah³ nauh²ˉ³ jau²³ quieh¹ i³cúah³, liah⁴i² nauh³ˉ³ jau²³ quieh¹ Se³ño²³. 23Quie¹ quian³ a³ñih³ ma³tyi² i²con²³ a³m⁴ quian¹, la⁴jon³ liah⁴i² quian³ Cristo ma³tyi² i²con²³ cuah³ a³lang⁴³ he³²i³, jian³ lion³i³ cuah³ liah⁴. 24I² la⁴ne³ liah⁴i² nau³ cuah³ jau²³ quieh¹ Cristo, la⁴ne³ hniah³ nau³⁴ a³m⁴ a³sanh¹ jau²³ quieh¹ i³cúa³ la⁴jeg³⁴. 25Jian³ hnei³ tionh²ˉ³, a³ñih³ liah⁴, ma⁴hno³² hnei³ a³m⁴ quianh³, la⁴jon³ liah⁴i² ra⁵hnio³⁴ Cristo cuah³, jian³ a⁴cúanh³i³ nei² quianh³ˉ³. 26A⁴júan⁴i³ la⁴ne³ canh⁴a² ma⁵cúanh¹i³ cuah³ quian¹, con³ma²a⁴rau⁴³i³ jeu³ o¹jm³ con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹i³. 27Quie¹ hnie³⁴i³ ma⁵jnia³i³ cuah³ a³quian³ joh¹ ta⁵nei²i³ a³sa⁴ni²hain⁴³ i¹con³, a³sa⁴hlianh³ i¹leuh², jian³ i¹con³ i⁴hlagh³² i⁴seg³⁴ liah⁴. Quie¹ hnie³⁴i³ lain⁴ cuah³ quian¹i³ a³cúanh¹, a³sa⁴ren³ chie³². 28Jian³ la⁴ne³ a³ñih³ liah⁴, hniah³ hnio³⁴i³ a³m⁴ quian¹ liah⁴i² hnie³⁴i³ he³² hña³. A³hain⁴ a³hnio³⁴ i³cúa³, hnio³⁴i³ hña³ pi²³i³. 29I¹jan³ sa⁴ma³ra⁵hion²³ he³² hña³ i¹conh⁴, quie¹ guenh³i³ jian³ hion⁴³i³, la⁴jon³ liah⁴i² júan³ Cristo i²con²³ cuah³. 30Quie¹ lang⁴³ jnia¹ he³² Cristo i⁴quian³ hlion⁴ nai²; lang⁴³ˉ¹ la⁴con³ o¹ŋeu⁴³ quieh¹i³ jian³ la⁴con³ a²úan²³ quieh¹i³ liah⁴. 31“I⁴jon³da³ quein²³ a³ñih³ i²con²³ jmai³sie²³ i⁴cua²³i³ jian²³ a³m⁴ quian¹, jon³ lain⁴ li⁵uan⁴i³ la⁴jon³ jan³ chie³.” 32Ta² júah³ jau²³ i⁴ma²ni²hma² ne³, i² jnia⁴ juah³ˉ⁴ i⁴ne³ nei² quieh¹ Cristo liah⁴i² lang⁴³i³ jian²³ cuah³ quian¹. 33I⁴jon³ con⁴jan³ hnei³ tionh²ˉ³ hniah³ hnoh⁴ˉ³ a³m⁴ quianh³ liah⁴i² hnoh⁴ˉ³ húanh⁴³ˉ³; jian³ a³m⁴ liah⁴, hniah³ ma⁵con⁴³i³ i³cúa³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\