HEBREOS 1

1Quie¹ jm² ma³ya⁴jo³⁴ a⁴hleh⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ jmai³sie²³ˉ¹ con⁴juah⁴ a³sain² quian¹i³ hlion⁴ nie⁴³ jian³ hlion⁴ nai² liah⁴. 2I² jm² ta⁵i²a⁴toh⁴ la³ ne⁵, a⁴hleh⁴³i³ jnia¹ con⁴juah⁴ A³jon⁴³i³, a³hain⁴ a³a⁴hen⁴³i³ a³li⁴quieh¹ la⁴jeg³⁴, jian³ con⁴juah⁴ hei⁴i³ a⁴júan⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³. 3Jian³ quian³i³ joh¹ quieh¹ Jon⁴dai¹ hña³ i⁴júanh⁴³i³, jian³ lang⁴³i³ co³nai² jian²³i³ Jon⁴dai¹; jian³ hei⁴ pi²³i³ júan³ i⁴liah⁴ma³leg⁴³ jon³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ m⁵cu³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ i⁴quian³ jau²³ quieh¹i³. I² con³ma²ma⁴jlenh³ hei⁴i³ chie³² quian⁴ˉ¹, jon³ a⁴cua⁴i³ hlonh² Jon⁴dai¹ Júanh⁴³ jo³² ta⁵chie³⁴ ñi⁴jeu⁵. 4Quie¹ lang⁴³ hei⁴i³ a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³i² lia⁴ ángel tionh², jian³ a⁴hyieh³i³ con³ jm³i⁴sain³ i⁴tyein² quein⁴³ la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ a³hain⁴. 5Quie¹ i¹conh⁴ sa⁴sagh⁴³ Jon⁴dai¹ ángel tionh² la⁴la³: Hnei³pa² jan³ A³jon³⁴ˉ⁴; ne³⁴ a⁴cúa³⁴ˉ⁴ i⁴sianh³ˉ³ i⁴júanh⁴³ˉ³; jian³ ra³juah⁴ liah⁴: Jnia⁴ lain⁴ jmai³ hei⁴i³, jian³ hei⁴i³ lain⁴ a³jon³⁴ˉ⁴. 6Jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴ con³ma²a⁴sain⁴i³ A³jon⁴³ nei² m⁵cu³ la³, a³jan³ hain⁴: Ua²ma⁴co⁴³ la⁴jang³⁴ ángel quian¹ Jon⁴dai¹ quieh¹i³. 7I² nei² quieh¹ ángel tionh² ne⁵, juah⁴i³: Júan³ Jon⁴dai¹ i⁴lang⁴³ ángel quian¹ la⁴con³ m⁴tyi⁴, jian³ la⁴con³ o¹jyi³ loh⁴³ i⁴cúa²³i³ cúa³tag³². 8I² nei² quieh¹ A³jon⁴³i³ ne⁵, juah⁴i³: I²ñih⁴ˉ³ ne³, Jon⁴dai¹, i²ua²júanh³ˉ³ heih⁴³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴toh⁴; con³ i²júanh³ˉ³ heih⁴³ re³ ni²tei⁴³. 9Quie¹ ra⁵hnoh³ˉ³ jmah³ i⁴tsei³⁴, jian³ ra⁵hianh³²ˉ³ i⁴hlagh³²; i⁴jon³da³ a⁴he⁴³ hnei³ Jon⁴dai¹ quianh³ˉ³ i⁴a⁴hyeih³i³ hnei³, jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴si³hyonh³ˉ³ hlion⁴ mai²³ la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ ñi³reunh³ˉ³. 10Jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴: Hnei³, Se³ño²³, liah⁴ma²ra⁴lie⁵ a⁴júanh²ˉ³ cuah³²húa³⁴ la³, jian³ ñi⁴jeu⁵ liah⁴, a⁴júanh² hnei³pa². 11La⁴jeg³⁴ i⁴ne³ si⁵hain⁴, i² hnei³ ne⁵, liah⁴ma³sianh³ jon³pa² hnei³. Jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ li⁴don⁵ liah⁴i² leg⁴³ a²cúan³i³; 12jian³ jeh⁴ˉ³ m⁵cu³ la³ liah⁴i² poh²i³ con³ a²hmh³ ma³don⁵, quie¹ li⁴sag⁴ la⁴jeg³⁴. I² hnei³ ne⁵, liah⁴ma³langh⁴³ jon³pa² hnei³, jian³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴yinh³ˉ³. 13Jian³ i¹conh⁴ sa⁴a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³ ángel tionh² liah⁴: Nei⁴ hnei³ jo³² ta⁵chie³⁴ quien⁴ˉ⁴, ta¹la⁴ júan³²ˉ⁴ i⁴cangh³²ˉ³ jm² la⁴jang³⁴ a³hie²³ hnei³. 14Quie¹ la⁴jang³⁴ ángel lang⁴³ m⁴tyi⁴ pi²³i³ a³ti²cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹, jian³ a³sain³i³ a³si³ma⁴hon³² la⁴jang³⁴ a³tang³⁴ i⁴lion⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\