HEBREOS 10

1Quie¹ lai²³ quieh¹ M³se²³ leg⁴³ con³ heinh² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴tsei³⁴ i⁴jia²³pa², a⁵sia³ leg⁴³ i⁴chie⁴³ o³tan² liah⁴i² leg⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³; jian³ con⁴juah⁴ con³ nai², jmah³ i⁴jang³i³ jah⁴ con⁴juah⁴ lai²³ la⁴jeg³⁴ jain³ ñi³, sa⁴li⁴júan³⁴ i⁴tsein³⁴ chie³ a³si³han² i²con²³ Jon⁴dai¹. 2Jian³ liah⁴ a⁵sie⁴³ hniah³ ma²jang³⁴i³ jah⁴ juah⁴ne³ ma²júan³ i⁴tsein³⁴ chie³ o³tan² a³ti²ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ la⁴ne³, quie¹ tei⁴³i² ma³ra⁵tsein³⁴i³ o³tan², jon³ a⁵sie⁴³ ma⁵laih² tsei⁴³ juah⁴ i⁴ma⁵ren³a² chie³ chie³². 3Quie¹ i⁴jang³i³ jah⁴ conh⁴ con³ ñi³ jon³, júan³ con⁴hie³² i⁴tyon²³ tsei⁴³i³ chie³² quieh¹pa². 4Quie¹ jm³yein⁴ quieh¹ cua³²jeu²³ jian³ jm³yein⁴ quieh¹ sain²ñih³ sa⁴li⁴jlenh⁴³ chie³² quieh¹ chie³. 5Quie¹ con³ma²cuan³⁴ Cristo m⁵cu³, a⁴sagh⁴³i³ Jon⁴dai¹: I⁴jang³i³ jah⁴ jian³ i⁴sia³ i⁴cúa²³i³ i²conh²ˉ³, a⁵sie⁴³ ma⁵teg³ hoh⁴³ˉ³, quie¹ a⁴júanh³²ˉ³ jnia⁴ jan³ chie³ a³quian³ he³². 6Jian³ so⁵teg³ hoh⁴³ˉ³ o¹ŋeu⁴³ tah³ quieh¹ jah⁴ jian³ a⁵ga⁴ jm³yein⁴ quieh¹ jah⁴ i⁴jŋangh²i³ nei² quieh¹ chie³². 7I² jon³ a⁴juah³ˉ⁴: “La³ ma³nia³⁴ˉ⁴, hnei³ Jon⁴dai¹, i⁴ma²tei³²ˉ⁴ heih⁴³ quianh³ˉ³, liah⁴i² ra³sag² ma²jyi³ nei² quien⁴ˉ⁴.” 8Co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² juah⁴i³ i⁴sa⁴hnie³⁴ Jon⁴dai¹ jian³ sa⁴teg³ tsei⁴³i³ i⁴jang³i³ jah⁴, jian³ o⁴ i⁴sia³ i⁴cúa²³i³ i²con²³i³, jian³ o⁴ o¹ŋeu⁴³ tah³ quieh¹ jah⁴, jian³ o⁴ jm³yein⁴ quieh¹ jah⁴ a³jŋangh²i³ nei² quieh¹ chie³², sa¹ pi² ma²ra³juah⁴ lai²³ júan³⁴i³. 9Jian³ juah⁴i³ liah⁴: “La³ ma³nia³⁴ˉ⁴, hnei³ Jon⁴dai¹, i⁴ma²tei³²ˉ⁴ heih⁴³ quianh³ˉ³.” Hnie³⁴ ra³juah⁴, hniah³ qui⁴ liah⁴ ma²júan³i³ quieh¹ co⁴ra⁴lie⁵ jon³, canh⁴a² chie³⁴ con³ i⁴hm³⁴ nei² jon³. 10Quie¹ a⁴ma⁴tei⁵ Jesucristo heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ con³ma²a⁴cúah³i³ he³² conh⁴ a⁴la³ o³tan², nei² jon³ a⁴ma⁴cúah¹ jnia¹ Jon⁴dai¹. 11Quie¹ i⁴chie⁴³pa² la⁴jang³⁴ m³chie³ júan³ ta¹ quieh¹ jauh³² hen² conh⁴ con³ jm², jian³ i⁴co³nai² jmah³ i⁴jang³i³ jah⁴ hlion⁴ nie⁴³ i⁴sa⁴li⁴jlenh⁴³ chie³² quieh¹ chie³ i¹leuh². 12I² Cristo ne⁵, conh⁴ a⁴la³ o³tan² a⁴cúanh³i³ hña³ nei² quieh¹ chie³², ma²jon³ a⁴cua⁴i³ jo³² ta⁵chie³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 13I²jon³ i²ua²jian²³i³ la⁴conh⁴i² a⁴cagh¹i³ jm² la⁴jang³⁴ a³hie²³. 14Quie¹ con⁴juah⁴ i⁴a⁴cúanh³i³ hña³ conh⁴ tan² a⁴la³, a⁴ma⁴tsein³⁴i³ o³tan² la⁴jang³⁴ a³cúanh¹. 15Jian³ hleh² M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³ jnia¹ la⁴ne³ liah⁴, con³ma²a⁴juah⁴i³: 16I⁴la³pa² jau²³ hm²³ júan³²ˉ⁴ re³ jian²³i³ tionh², tei⁴³i² ma³ua⁴jeu³² jm² ne³, juah⁴ Se³ño²³: Tonh¹ˉ⁴ heih⁴³ quien⁴ naih⁵ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ tionh², jian³ júan³²ˉ⁴ la⁴con³ i⁴ra³sag² jau²³ quien⁴ˉ⁴ ma³tyi²i³ tionh². 17Jian³ juah⁴i³ liah⁴: Jian³ so⁵legh⁴ ua²a⁴tyon³²ˉ⁴ tsei³⁴ chie³² quieh¹i³ tionh², jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² júan³i³. 18Jian³ la⁴ne³ jon³, tei⁴³i² ma³a⁴jlenh³ chie³² quieh¹ chie³, jon³ so⁵hniah³ jŋangh³i³ jah⁴ nei² quieh¹ chie³². 19I² la⁴ne³ jon³ ne⁵, goh³ quian³⁴ˉ⁴, ma³li⁴hei³²ˉ¹ i⁴sa⁴jieh⁴ tsei⁴³ˉ¹ I²tyein² Hen² jon³ tieh²la³ con⁴juah⁴ jm³yein⁴ quieh¹ Jesucristo, 20i⁴chie³²ˉ¹ jeu³ hm²³ i⁴cúa²³ m⁵cu³, jeu³ i⁴a⁴nia³⁴ hei⁴i³ i⁴a⁴cag³ a²hmh³ sai²³, hnie³⁴ ra³juah⁴, con³ma²a⁴cúah³i³ he³² hña³. 21I² la⁴ne³ sian³ jan³ m³chie³ júanh⁴³ quian⁴ˉ¹, a³lang⁴³ hei⁴i³, a³quian³ ma³tyi² quian¹ a³jeu³ quian¹ Jon⁴dai¹. 22I⁴jon³ hniah³ chie³²ˉ¹ ta⁵hlonh² Jon⁴dai¹ i⁴ni²hyan³² jang³⁴ tsei⁴³ˉ¹ jian³ i⁴hain⁴ˉ¹ jang³⁴ tsei⁴³ˉ¹; quie¹ ma³a⁴cag⁴ m⁴tyi⁴ quian⁴ˉ¹ i⁴ma²laih² tsei⁴³ˉ¹ i⁴ren³ˉ¹ chie³² jian³ ma³a⁴raunh⁵i³ he³²ˉ¹ o¹jm³ tsei²³. 23Jon³ hniah³ sianh³²ˉ¹ tia⁴ i⁴sa⁴júan³²ˉ¹ teun³⁴ co³hei²tsei³ i⁴hain³² tsei⁴³ˉ¹ jon³ i⁴juah⁴ˉ¹ i⁴hain⁴ˉ¹, quie¹ ni²tei⁴³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ a³a⁴juah⁴ cúa³⁴. 24Jian³ hniah³ sian³ˉ¹ jeu³ nei² quieh¹ a³jan³ jan³ hain³liah⁴ li⁴ma²hon³²ˉ¹ i⁴hnio³⁴ˉ¹ jian³ i⁴júan³²ˉ¹ i⁴tsei³⁴. 25Jian³ sa⁴hniah³ juah⁴ i⁴sa⁴ŋangh⁴³ˉ¹ liah⁴i² tang²³ ca³chion²³ tionh², quie¹ hniah³ hlenh³²ˉ¹ a³jan³ jan³, jian³ tyein² hniah³ la⁴ne³, quie¹ ma³niah⁴ˉ¹ i⁴ma³ja²³ hloh³² jm² i⁴jionh⁴ Se³ño²³. 26Quie¹ juah⁴ne³ ŋeng²³ˉ¹ ta⁵canh¹ˉ¹ chie³² i⁴laih² tsei⁴³ˉ¹, ta⁵ma³ra⁵nia²ˉ¹ re³ jau²³ ni²tei⁴³, jon³ a⁵sie⁴³ ma⁵sian³ a³li⁴ma⁵jlenh³ chie³² liah⁴ Cristo. 27Quie¹ ma³ni²jian²³ heih⁴³ pain⁴ i⁴queih³ Jon⁴dai¹ jian³ je¹ o¹jyi³ loh⁴³ i⁴jang³⁴i³ la⁴jang³⁴ a³hie²³ quieh¹i³. 28A³hain⁴ a³ua³tsei³² lai²³ quieh¹ M³se²³, gmh⁴ heih⁴³ i⁴jaun⁴i³ i⁴so⁵hain⁴ chie³², juah⁴ne³ sian³ on³⁴ on³ a³tei⁴³ nei² tionh². 29¿Hain³ la⁴conh⁴a² sa⁴pain⁴ heih⁴³ gmh⁴ i²con²³ a³he³sonh³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, lainh⁴ˉ³, jian³ i⁴júan³i³ i⁴sa⁴quein⁴³ jm³yein⁴ quieh¹i³ i⁴a⁴leg³⁴ re³ jau²³ hm²³ jian³ i⁴ma⁴cúanh¹ a³hain⁴ tionh², jian³ hleh²i³ hlagh³² nei² quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ a³tsei³⁴ tsei⁴³? 30Quie¹ nia² jnia¹ liah⁴ lang⁴³ a³a⁴juah⁴: “Jnia⁴pa² tain⁴³ he¹ ma²eu⁴³, jnia⁴pa² con³² hmah¹, a⁴juah⁴ Se³ño²³.” Jian³ juah⁴i³ liah⁴: “Queih³ Se³ño²³ heih⁴³ i²con²³ a³jeu³ quian¹.” 31¡Ta² co³ jia²³ i⁴quionh³ chie³ joh⁴³ cúa³ Jon⁴dai¹ a³sian³! 32Jian³ tyon¹ hnei³ hoh⁴³ liah⁴ ma²a⁴jainh⁴³ˉ³ jeu³ ma³niah³ˉ³ i⁴liah⁴ma²can¹ a⁴tangh⁴ˉ³ joh¹, i⁴ra⁵júanh³ hoh⁴³ˉ³ i⁴a⁴quianh³ˉ³ ma²eu⁴³ hlion⁴ mai²³. 33Quie¹ ca³chion²³ hnei³ a⁴sag⁴³i³ jau²hlagh³² ta⁵nei² chie³ jian³ a⁴he⁴i³ ma²eu⁴³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ liah⁴ a⁴quianh³ˉ³ ma²eu⁴³ co³nai² jianh²ˉ³ a³ti²can²³ ma²eu⁴³ la⁴ne³. 34Jian³ joh³ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ a³ma²tionh² ni⁴ñi²³, jian³ ma⁴hyonh²ˉ³ hoh⁴³ i⁴si³hyonh³ˉ³ i⁴a⁴qui³⁴i³ i⁴sia³ quianh³ˉ³, quie¹ ra⁵ñih¹ˉ³ i⁴sia³ quianh³ˉ³ i⁴tyein² tsei³⁴ ñi⁴jeu⁵ i⁴tieh¹ úa⁴ i⁴hyanh⁴ˉ³. 35I⁴jon³ a⁵ma⁵hain¹ hnei³ hoh⁴³ i⁴hain³² hoh⁴³ˉ³ ne³, quie¹ con⁴juah⁴ i⁴ne³ hyanh⁴ˉ³ hlion⁴ i⁴cúa³⁴ Jon⁴dai¹. 36Quie¹ ton³²nie⁴³ hniah³ júanh²ˉ³ júanh³ hoh⁴³ canh⁴a², tei⁴³i² ma³ma⁴teih³²ˉ³ liah⁴ hnie³⁴ Jon⁴dai¹, jon³ li⁴hyeih²ˉ³ i⁴ma³a⁴juah⁴i³ cúa³⁴i³. 37Quie¹ ra³juah⁴ Ma²jyi³: Quie¹ ta¹tia⁴, a⁵sie⁴³ ma⁵si⁵le⁴, i⁴jionh⁴ a³hain⁴ jionh⁴, a⁵sie⁴³ ma⁵len⁴i³. 38I² a³tsein²³, li⁴sia³ m⁵cu³ quieh¹i³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³; i² juah⁴ne³ a⁴jainh³i³ nei² ne⁵, a⁵sie⁴³ ma⁵teg³ tsei³⁴ˉ⁴ jen³²i³ jnia⁴. 39Quie¹ sa⁴tieh²ˉ¹ jie³ˉ¹ a³ti²jainh² nei², a³tionh² jeu³ si⁵hain⁴, quie¹ tieh²ˉ¹ jie³ˉ¹ a³ti²hain⁴, a³hain⁴ a³lion⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\