HEBREOS 12

1I² la⁴ne³ jon³ jnia¹ liah⁴, la⁴con³ ti²langh³ chie³ jeun⁴³ hain⁴ i²con²³ˉ¹ a³ti²je³ jnia¹, i⁴jon³ hniah³ tien³²ˉ¹ la⁴jeg³⁴ i⁴ma³hlieh⁴ jian³ la⁴jeg³⁴ chie³² i⁴hyanh⁵ˉ¹, canh⁴a² li⁴ŋeng³²ˉ¹ jeu³ra³tyi⁴ i⁴júanh³ tsei⁴³ˉ¹ jeu³ ra³quia³ ta⁵nei²ˉ¹ ne³. 2Jian³ hniah³ tienh³²ˉ¹ m⁴nei² i²con²³ jan³ Jesús, a³hain⁴ a³ma⁴lie⁵ jian³ a³ma⁴hyan⁵ i⁴hain⁴ˉ¹, jian³ a⁴can³⁴i³ ma²eu⁴³ ton³i³ crau¹, i⁴sa⁴ro³i³ jeu³ i⁴ua³hyeih² jnia⁴, quie¹ ma³ñi³i³ i⁴lei⁴ si³hyonh³i³ hlion⁴ mai²³ coh⁵ jon³; ma²jon³ a⁴cua⁴i³ jo³² ta⁵chie³⁴ i²ua²júan³ Jon⁴dai¹ heih⁴³. 3Jian³ tyon¹ hnei³ hoh⁴³ tionh²ˉ³ liah⁴ ma²eu⁴³ i⁴a⁴can³⁴ Jesús i⁴co⁴lieh³ a³ti²ren³ chie³² quieh¹i³; i⁴jon³ sa⁴hniah³ si²quianh³²ˉ³ hoh⁴³ juah⁴ i⁴cangh³ˉ³ o³tan². 4Quie¹ a⁵sia³ ma³a⁴cúah³ˉ³ i²jaunh⁴ˉ³ i⁴si³tangh⁴ˉ³ jianh²ˉ³ chie³². 5Jian³ ua⁵conh⁴ hoh⁴³ˉ³ i⁴a⁴hleh⁴³ hnei³ Jon⁴dai¹ tionh²ˉ³ liah⁴i² hlenh⁴³i³ si³jon⁴³, i⁴ra³juah⁴: Hnei³ a³jon³⁴ˉ⁴, a⁵júan³ hnei³ i⁴sa⁴roh²ˉ³ jeu³ ma²eu⁴³ i⁴he²³ hnei³ Se³ño²³ i⁴tonh³i³ hnei³ jeu³ tsei²³, jian³ sa⁴hniah³ juah⁴ sa⁴tianh³²ˉ³ tei⁴³i² jai²³i³ hnei³. 6Quie¹ he²³ Se³ño²³ ma²eu⁴³ i²con²³ a³hnio³⁴i³, jian³ pan²³i³ la⁴jang³⁴ a³hyein⁴³i³ la⁴jan³ a³jon⁴³i³. 7Quie¹ juah⁴ne³ cúah⁵ˉ³ hoh⁴³ ma²eu⁴³ tionh²ˉ³, jon³ je³ hnei³ Jon⁴dai¹ la⁴jan³ si³jon⁴³i³. ¿Jian³ o⁴ sian³ yein³ a³sa⁴ma³jno³ jmai³ quieh¹, lainh⁴ˉ³? 8Quie¹ juah⁴ne³ sa⁴he²³ hnei³ Jon⁴dai¹ ma²eu⁴³ tionh²ˉ³ la⁴jon³ liah⁴i² heh²i³ la⁴jang³⁴ si³jon⁴³, jon³ sa⁴langh⁴³ˉ³ si³jon⁴³i³, quie¹ langh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ la⁴jan³ yein³ ta² sian³ juah⁴ne³ la⁴ne³. 9Jian³ quie¹ liah⁴ma²peih¹ˉ¹, a⁴po³⁴ jnia¹ jmai³²ˉ¹ a³sian³ m⁵cu³ la³, jian³ a⁴ma⁴con³²i³ jnia¹ liah⁴. I² la⁴jon³ tsei³⁴sa² hniah³ naih¹ˉ¹ i²con²³ Jmai³²ˉ¹ a³tain⁴³ la⁴jeg³⁴ m⁴tyi⁴, canh⁴a² li⁴sia³ m⁵cu³ quian⁴ˉ¹. 10Quie¹ hei⁴i³ tionh² po²³i³ jnia¹ ta¹la⁴ co⁴le⁴ liah⁴i² lain⁴i³ tsei³⁴; i² Jon⁴dai¹ Jmai³²ˉ¹ ne⁵, cúa²³i³ ma²eu⁴³ i²con²³ˉ¹ i⁴tyein² tei⁴³ ta¹, canh⁴a² li⁴tsein³⁴ˉ¹ liah⁴i² lang⁴³i³. 11I⁴chie⁴³pa² i¹con³ ma²eu⁴³ i⁴he²³i³ jon³ juah⁴ ta⁵lei⁴ si³hyonh³i³, quie¹ lei⁴ chionh⁴ tsei⁴³ pi²³i³; i² coh⁵ jon³, tei⁴³i² ma³ra⁵jmh³ tsei⁴³i³ tionh², jon³ naih¹i³, ma³jnia³i³ re³ i⁴júan³i³ i⁴tsei³⁴ jian³ i⁴sian³i³ hyon³ tsei⁴³. 12Jian³ la⁴ne³ jon³, pain⁴ júan² hnei³ si¹cúah³ i⁴ma³a⁴húah⁴³ jian³ ma³tagh¹ˉ³ i⁴so⁵seih², 13jian³ heu²³ hnei³ jeu³ chie⁴³, canh⁴a² huan⁴ tagh¹ˉ³ i⁴ma²lo³, a⁵sie⁴³ juah⁴ li⁴jauh¹ˉ³ jeu³ tsei²³. 14Júan² hnei³ i⁴ñih⁴ˉ³ tai³² tionh²ˉ³ jianh²ˉ³ la⁴jang³⁴ jian³ i⁴cag⁴ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³, quie¹ juah⁴ne³ sa⁴cag⁴ m⁴tyi⁴ quieh¹ chie³, i¹jan³ sa⁴li⁴jen⁴³ Se³ño²³. 15Jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³, canh⁴a² i¹jan³ hnei³ juah⁴ sa⁴tangh³ˉ³ cúah²ˉ³ naih⁵ heinh² quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ o⁴ i⁴lainh⁴ˉ³ la⁴con³ o¹sieh³² hma³ tseih³ i⁴júan³ hlagh³² jian³ i⁴hlianh⁴ jeun⁴³. 16Jian³ i¹jan³ hnei³ sa⁴hniah³ hlenh³²ˉ³ a³m⁴ sang³⁴, jian³ o⁴ i⁴júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ i⁴sa⁴quein⁴³ i⁴tain⁴³ Jon⁴dai¹, liah⁴i² a⁴júan⁴ I³sa³u²³, i⁴a⁴hnang⁴i³ i⁴nai² i⁴ma²sia³ quieh¹i³ nei² quieh¹ con³ ma³⁴. 17Jian³ ti²ñih¹ˉ³ i⁴con³ma²coh⁵ jon³, ma²hnie³⁴i³ i⁴ma⁵cúah¹ jmai³i³ quieh¹i³ la⁴jan³ a³nai², i² so⁴ra⁵jai¹i³ ne⁵; jian³ a⁵sie⁴³ jm² sia³ liah⁴ li⁴lei⁴, ua²liah⁴a² ma²hnoh³i³, i⁴hoh⁵i³ jm³hñieh³². 18Jian³ a⁵sia³ ma³a⁴cúah³ˉ³ hloh³² a²mah⁴ seih⁴³ lei³ jnia⁴ liah⁴i² a⁴tyie³⁴ a³jeu³ Israel tionh² jian³ i⁴si²co²³ o¹jyi³ loh⁴³, i²jon³ i²nai³ liah³ jian³ ra³quia³ tyi⁴ tia⁴; 19jian³ o⁴ juah⁴ i⁴a⁴naih³ˉ³ i⁴hain³² jai²³i³ a²lau⁴³ trompeta jian³ ho³² Jon⁴dai¹ i⁴hleh²i³. Jian³ la⁴jang³⁴ a³a⁴nau⁴ jau²³ jon³, a⁴m⁴i³ i⁴so⁵hleh³i³, 20quie¹ sa⁴a⁴tieh¹i³ heih⁴³ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹, i⁴juah⁴i³: “A³hain⁴ a³seih² tag³² mah⁴ la³, chie³ jian³ o⁴ jah⁴, hniah³ jaun⁴i³ jeu³ m⁴caun² jian³ o⁴ jeu³ a²ñi²seinh³.” 21Jian³ ta² co³ jia²³ i⁴a⁴je³⁴i³ tionh², jian³ la⁴teg⁴ M³se²³ a⁴juah⁴ liah⁴: “Ta² ma³jlen²³ˉ⁵, co⁴³ˉ⁴ tieh²la³.” 22I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, ma³a⁴cúah³ˉ³ hloh³² a²mah⁴ Sión, jeu³ quieh¹ Jon⁴dai¹ a³sian³, Jerusalén quieh¹ ñi⁴jeu⁵ i²tionh² ta⁵la⁵mai²³ ángel a³jeun⁴³, 23i²ma³ti²ŋangh³ si³jon⁴³ Jon⁴dai¹ a³ti²ton³ jm³i⁴sain³ ñi⁴jeu⁵. Jian³ ma³a⁴cúah³ˉ³ hlonh² Jon⁴dai¹, Júa¹ quian¹ la⁴jang³⁴, i²jon³ i²tionh² m⁴tyi⁴ quieh¹ chie³ a³ma³ma⁴tsein³⁴ Jon⁴dai¹ o³tan², 24jian³ ma³a⁴cúah³ˉ³ hlonh² Jesús a³a⁴júan⁴ re³ i⁴quein⁴³ jau²³ hm²³, jian³ hloh³² jm³yein⁴ quieh¹i³ i⁴a⁴quieh³i³, i⁴ra³he²³ i⁴tyein² tsei³⁴ la⁴conh⁴a² jm³yein⁴ quieh¹ Abel. 25I⁴jon³ yo⁴o³ ton⁴³ hnei³ a³hain⁴ a³hleh⁴³ jnia¹. Quie¹ juah⁴ sa⁴a⁴lon⁴ a³hain⁴ tionh² a³a⁴ton³⁴ Jon⁴dai¹ a³a⁴hleh⁴³ quieh¹i³ cuah³²húa³⁴ la³, ¿liah⁴a² li⁴lion⁴ˉ¹ juah⁴ne³ sa⁴ron⁵ˉ¹ jeu³ a³hain⁴ a³hleh⁴³ jnia¹ la⁴teg⁴ ñi⁴jeu⁵ hain⁴ ne⁵? 26Jian³ ho³² Jon⁴dai¹ jon³ a⁴júan⁴ i⁴a⁴qui³⁴ húa³⁴ ma²jon³; jian³ juah⁴i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ tieh²la³: “Conh⁴a² conh⁴ júan³²ˉ⁴ i⁴jai⁴³, a⁵jon⁴³ jmah³ cuah³²húa³⁴ la³, quie¹ júan³²ˉ⁴ i⁴jai⁴³ la⁴teg⁴ ñi⁴jeu⁵.” 27Jian³ jau²³ i⁴juah⁴i³ “conh⁴i² conh⁴”, hnie³⁴ ra³juah⁴ i⁴qui⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴li⁴jainh³; jon³ sion⁴ la⁴conh⁴ i⁴sa⁴li⁴si⁵hain⁴. 28I² la⁴ne³ jon³, han⁵ˉ¹ con³ i²júan³i³ heih⁴³ i²so⁵legh⁴ ua²li⁴si⁵hain⁴. I⁴jon³ hniah³ cúa³²ˉ¹ ti²hmah³² i²con²³ Jon⁴dai¹ nei² jon³, jian³ ma²con³²i³ jnia¹ i⁴jang³⁴ tsei⁴³ˉ¹ jian³ i⁴can⁴³ˉ¹ i⁴teg³ tsei⁴³i³. 29Quie¹ Jon⁴dai¹ quian⁴ˉ¹ lang⁴³ la⁴con³ o¹jyi³ loh⁴³ i⁴júan³ lai²³ o¹jua³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\