HEBREOS 6

1I² la⁴ne³ jon³ hniah³ chie³²ˉ¹ ta⁵nei² canh⁴a² lain⁴ˉ¹ a³ma³don⁵, i⁴so⁵hniah³ hleh²ˉ¹ jau²³ quieh¹ co⁴ra⁴lie⁵ quieh¹ Cristo i⁴sa⁴jeuh⁴³ jon³; so⁵hniah³ hleh²ˉ¹ jmah³ i⁴sag²³i³ co³hei²tsei³ i⁴tei²³i³ i⁴júan³ i⁴jaun⁴i³, jian³ i⁴hain⁴i³ i²con²³ Jon⁴dai¹, 2jian³ jau²³ quieh¹ i⁴son²³i³ jm³, jian³ i⁴sanh²i³ ma³tyi² chie³, jian³ nei² quieh¹ liah⁴ hyon⁴³ a³jaun², jian³ jm² i⁴queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴toh⁴. 3I² juah⁴ne³ Jon⁴dai¹ hnie³⁴ ne⁵, chie² ta⁵nei²pa² jnia¹. 4Quie¹ a⁵sie⁴³ ma⁵li⁴sag⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ a³jainh² nei², a³hain⁴ a³ma³a⁴tangh⁴ joh¹ jian³ ma³ra⁵ñi³i³ liah⁴ leg⁴³ i⁴ta² cúa²³ Jon⁴dai¹ jon³, jian³ ma³a⁴hyei⁴i³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ liah⁴, 5jian³ ma³ra⁵ñi³i³ i⁴tsei³⁴ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ liah⁴ leg⁴³ ua³pei⁴ quieh¹ m⁵cu³ con³. 6I² juah⁴ne³ tianh⁵i³ liah⁴ i⁴seg³⁴, a⁵sie⁴³ tian⁴ ma⁵li⁴sag⁴ co³hei²tsei³ quieh¹i³, quie¹ tion³i³ crau¹ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ liah⁴ i⁴seg³⁴, jian³ co³lieh³i³ ta⁵nei² chie³ i⁴júan³i³ la⁴ne³. 7Quie¹ húa³⁴ i²hangh⁵ o¹jm⁴³ i⁴tiah² i⁴lagh⁵ jian³ lo²³ i⁴tsei³⁴ quieh¹ la⁴jang³⁴ a³júan³ ta¹, ma³cúah¹ Jon⁴dai¹. 8I² húa³⁴ i²hya²³ a²ton⁴³ jian³ o¹nau³ hlagh³², sa⁴tsei³⁴ o³tan²; jian³ ma³o¹ton³⁴ Jon⁴dai¹ i²hlagh³², jian³ i²a⁴toh⁴ jeng³⁴i³. 9Jian³ nei² quianh³ hnei³ tionh²ˉ³, a³hno⁵ˉ⁵, ua²liah⁴a² hleh³ jnie³² la⁴ne³, quie¹ hain³² tsei⁴³ jnie³² nei² quianh³ˉ³ i⁴re³ ŋengh³ˉ³ jian³ i⁴ma³a⁴lonh⁴ˉ³ tionh²ˉ³. 10Quie¹ Jon⁴dai¹ tsein³⁴i³ i⁴sa⁴si³conh⁴ tsei⁴³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴júanh²ˉ³ i²con²³i³, jian³ liah⁴ hnoh⁴³i³ hnei³ i⁴ma⁴jniah³²ˉ³, con³ma²ma⁴honh³²ˉ³ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹ jian³ ti²júanh³ pi¹ hnei³ liah⁴. 11Jian³ hnie³ jnie³² i⁴con⁴jan³ hnei³ tionh²ˉ³ ma²jniah³²ˉ³ liah⁴ jang³⁴ hoh⁴³ˉ³ ne³ liah⁴i² a⁴toh⁴, canh⁴a² hain³² hoh⁴³ˉ³ leg⁴³ re³ hyeih²ˉ³ i⁴ti²jianh³ˉ³. 12Jian³ sa⁴hniah³ lainh⁴ˉ³ a³hyein³ tsei⁴³ tionh², quie¹ hniah³ júanh²ˉ³ liah⁴i² júan³ a³hyieh⁴ i⁴ma³a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ cúa³⁴ jon³, con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³ i⁴júanh³ tsei⁴³i³. 13Quie¹ con³ma²a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ ho³² i²con²³ A³brang²³, a⁴juah⁴i³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³i³ hña³ i⁴cúa³⁴i³, quie¹ so⁵sian³ a³sang²³ a³júanh⁴³ a³li⁴hen⁵i³, 14a⁴juah⁴i³: “I⁴chie⁴³pa² ma²cúanh¹ˉ⁴ hnei³ hlion⁴ mai²³ jian³ júan³²ˉ⁴ i⁴li⁴jeun⁴³ jon⁴³segh³²ˉ³ si³tyieh⁴ˉ³.” 15I² A³brang²³ ne⁵, a⁴jian⁴i³ i⁴júanh³ tsei⁴³i³, jian³ a⁴tyie³⁴ jm² ra⁵tei⁴³ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹. 16Quie¹ chie³ liah⁴, tei⁴³i² cúa²³i³ con³ jau²³ quieh¹, hen⁴³i³ jan³ a³tyein² júanh⁴³ la⁴conh⁴a² hei⁴i³; i² i²con²³ hei⁴i³ tionh² ne⁵, a⁵sie⁴³ ni²hleh⁴ ma⁵sia³ tei⁴³i² cúa²³i³ jau²³ quieh¹ la⁴ne³, quie¹ leg⁴³ re³pa² li⁴tei⁴³. 17I² Jon⁴dai¹ ne⁵, a⁴hen⁴³i³ hña³ con³ma²a⁴juah⁴i³ i⁴cúa³⁴i³ i⁴jon³, canh⁴a² ma⁵jnia³i³ ra³jia⁵ i²con²³ a³hain⁴ a³hyei³⁴ i⁴jon³ tionh², i⁴sa⁴sag²³i³ jau²³ quieh¹. 18I⁴jon³ sia³ teun³⁴ jau²³ i⁴sa⁴li⁴sag⁴ i⁴a⁴he⁴i³, jian³ sa⁴li⁴hleh³ Jon⁴dai¹ jau²ta³jau²³; jian³ con⁴juah⁴ jau²³ jon³ lai²³ tsei⁴³ˉ¹ hlion⁴ mai²³ i⁴ma³a⁴tyie³⁴ˉ¹ hlonh²i³ i⁴hie⁴³i³ jnia¹, jian³ sianh³²ˉ¹ tia⁴ i⁴hain³² tsei⁴³ˉ¹ i⁴hyei³²ˉ¹ i⁴cúa²³i³. 19Jian³ i⁴hain³² tsei⁴³ˉ¹ jon³ júan³ i⁴tieh²ˉ¹ tia⁴ i⁴leg⁴³ re³ i⁴sa⁴li⁴jainh⁴³ m⁴tyi⁴ quian⁴ˉ¹ i¹con³, liah⁴i² leg⁴³ con³ a²ñi²³ hyei³ ya¹nie³² a²úan⁴³ canh⁴a² sa⁴si⁵gue⁴, con³ i⁴hain³² tsei⁴³ˉ¹ i⁴ya¹tei⁴³ teg⁴ coh⁵ a²hmh³ sai²³ quieh¹ ñi⁴jeu⁵, 20i²jon³ i²a⁴hei³⁴ Jesús nei² quian⁴ˉ¹ i⁴lang⁴³i³ a³a⁴nia³⁴ jeu³. I² la⁴ne³ a⁴lang³⁴i³ m³chie³ tyein² sa⁴legh⁴ ua²a⁴toh⁴ liah⁴i² ma²lang⁴³ Mel³qui³si³de²³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\