HEBREOS 8

1I² jon³ ne⁵, jau²³ i⁴tyein² ya¹hniah³ i⁴ma³hleh³ˉ¹ i⁴sian³ jan³ m³chie³ tyein² quian⁴ˉ¹ a³la⁴ne³, a³hain⁴ a³a⁴cua⁴ jo³² ta⁵chie³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ Júanh⁴³ ñi⁴jeu⁵, 2a³hain⁴ a³hein² i²hen² i²júan³i³ ta¹ quieh¹ m³chie³, jauh³² i⁴a⁴júan⁴ Se³ño²³ hña³, i²hein² Jon⁴dai¹ i⁴chie⁴³, a⁵jon⁴³ con³ i⁴a⁴júan⁴ chie³. 3Quie¹ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² lang⁴³ a³sia³ i⁴cúa²³i³ i²con²³ Jon⁴dai¹ jian³ jang³i³ jah⁴; jian³ la⁴ne³ Cristo liah⁴, ra⁵hniah³ sia³ i⁴cúa³⁴i³. 4Quie¹ juah⁴ne³ ma²hein² pi¹ nei² cuah³²húa³⁴ la³, i¹ sa⁴ma³lang⁴³i³ m³chie³, quie¹ tionh² pi¹ m³chie³ a³jang³ jah⁴ con⁴juah⁴ lai²³, 5a³hain⁴ a³ti²júan³ ta¹ quieh¹ m³chie³ i²leg⁴³ la⁴con³ nioh⁵ jian³ la⁴con³ heinh² quieh¹ i⁴sia³ ñi⁴jeu⁵; jian³ a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ jau²³ quieh¹ i²con²³ M³se²³, con³ma²a⁴teg⁴ i²júan³⁴i³ a²hnei⁴³ hen² jon³, a⁴juah⁴i³: “Jeh³², hniah³ júanh² hnei³ la⁴conh⁴ la⁴jeg³⁴ liah⁴i² leg⁴³ nioh⁵ i⁴a⁴heh⁵ˉ⁵ hnei³ nei² mah⁴ jon³.” 6I² m³chie³ tyein² quian⁴ˉ¹ tieh²la³ ne⁵, eu⁴³a² tyein² tsei³⁴ ta¹ quieh¹i³, quie¹ lang⁴³i³ a³a⁴júan⁴ re³ con³ jau²³ hm²³ i⁴eu⁴³a² re³, i⁴ja³⁴ con⁴juah⁴ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹ i⁴tyein² tsei³⁴. 7Quie¹ juah⁴ne³ lai²³ quieh¹ co⁴ra⁴lie⁵ ma²júan³ i⁴li⁴tsein³⁴ chie³ ni²hyan³², jon³ a⁵sie⁴³ ton³²nie⁴³ ma²hniah³ i⁴júan³⁴i³ i⁴lei⁴ i⁴jia²³ i²con³ i⁴seg³⁴. 8Quie¹ a⁴jei³⁴ Jon⁴dai¹ quieh¹ a³jeu³ hain⁴, a⁴juah⁴i³: Juah⁴ Se³ño²³: Jia²³ jm² la⁴teg⁴i² júan³²ˉ⁴ re³ con³ jau²³ hm²³ jian²³ˉ⁵ a³jeu³ Israel jian³ a³jeu³ Judá. 9A⁵jon⁴³ liah⁴i² ma²leg⁴³ lai²³ i⁴a⁴júan³⁴ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ jmai³sie²³i³, con³ma²a⁴húan⁵i³ jnia⁴ húa³⁴ Egipto; quie¹ hei⁴i³ tionh² sa⁴ma⁴tei⁵i³ lai²³ quien⁴ˉ⁴, i⁴jon³ a⁴ton⁵i³ jnia⁴ tionh², juah⁴ Se³ño²³. 10I² jon³ ne⁵, jau²³ hm²³ i⁴júan³²ˉ⁴ re³ jian²³ˉ⁵ a³jeu³ Israel, tei⁴³i² ma³ua⁴jeu³² jm² ne³, juah⁴ Se³ño²³, leg⁴³ la⁴la³: Tonh¹ˉ⁴ heih⁴³ quien⁴ ma³tyi²i³ tionh², jian³ júan³²ˉ⁴ i⁴ra³sag² m⁴tyi⁴ quieh¹i³. Jian³ lain⁴ jnia⁴ Jon⁴dai¹ quian¹i³, jian³ hei⁴i³ tionh² lain⁴i³ a³jeu³ quian³⁴ˉ⁴. 11Jian³ i¹jan³ so⁵hniah³ heh³ a³m⁵cu³ reunh¹, jian³ o⁴ a³reunh¹i³, i⁴juah⁴i³, i⁴hniah³ li⁴cm²³i³ Se³ño²³; quie¹ la⁴jang³⁴pa² li⁴cu²³ jnia⁴, la⁴teg⁴ a³tyein² peih¹, la⁴teg⁴ a³tyein² don⁵i³ tionh². 12Jian³ ma²jlenh²ˉ⁵ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² júan³i³, jian³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴tyon³²ˉ⁴ tsei³⁴ chie³² quieh¹i³ tionh². 13La⁴teg⁴i² hleh² Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ con³ jau²³ hm²³, jon³pa² quie¹ ma³a⁴júan⁴i³ i⁴don⁵ i⁴quieh¹ co⁴ra⁴lie⁵; jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴don⁵ jian³ i⁴ma³si³yinh³, ma³a⁴teg⁴ i²ua⁵jeu³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\