HEBREOS 9

1I² jon³ ne⁵, lai²³ don⁵ quieh¹ co⁴ra⁴lie⁵ jon³, ma²ra³quia³ heih⁴³ quieh¹ liah⁴ ma²hniah³ ma⁵con⁴³i³ Jon⁴dai¹ con³ jauh³² hen² i⁴quieh¹ cuah³²húa³⁴ la³. 2Quie¹ jauh³² hen² jon³ ma²leg⁴³ la⁴la³: co⁴ra⁴lie⁵ a²hna³² jauh³², teh²i³ I²hen², i²seih⁴³ a²ñi²³ cúah³ ya¹ha¹ cag²³ jian³ i²seih⁴³ a²me²sa³ i⁴ni²tsei¹ a²hei⁴³ñih¹ hen². 3Jian³ a²teg⁴ teun³⁴ hna³, coh⁵ a²hmh³ sai²³ jon³, teh²i³ I²tyein² Hen², 4i²seih⁴³ con³ ni²hyie⁴ i⁴leg⁴³ jmah³ o¹cau³²nie¹ i²jeng³i³ sein³, jian³ i²ra³quia³ a²cúa⁴³ quieh¹ lai²³ i⁴ti²poh² o¹cau³²nie¹ la⁴tan² co⁴la⁴lagh⁵; i²jon³ i²si²hei¹ con³ a²tsai³² i⁴leg⁴³ jmah³ o¹cau³²nie¹ i⁴tieh³² a²hei⁴³ñih¹ maná; jian³ joh⁴³ a²cúa⁴³ jon³ ra³hei¹ a²hma³heu¹ quieh¹ Reun²³ i⁴a⁴hyie²³ o¹saun²³, jian³ jo³² a²caun² i⁴ra³sag² lai²³ liah⁴. 5Jian³ nei² jon³ ti²tyein¹ nioh⁵ querubines, a³ti²ma³jnia³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹ a³ti²quionh² ya¹cúa⁴³ nei² i²ma³jlenh³i³ chie³² quieh¹ chie³. Jian³ i²so⁵li⁴tya²³ jau²³ tieh²la³ liah⁴ ta¹ ma²júan³ conh⁴ con³. 6La⁴la³ leg⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴jon³. Co⁴ra⁴lie⁵ hna³² jauh³² hen² jon³, si³hei⁴ la⁴jang³⁴ m³chie³ júan³i³ ta¹ quieh¹ cuah³ la⁴jeg³⁴ nie⁴³. 7I² a²teg⁴ teun³⁴ hna³ ne⁵, jan³pa² m³chie³ tyein² si³hei⁴ conh⁴, conh⁴ con³ ñi³; a⁵sia³ si³hei⁴i³ juah⁴ i⁴sa⁴quian³i³ jm³yein⁴ i⁴cúah²i³ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹ chie³² quieh¹i³ hña³ jian³ nei² quieh¹ chie³² i⁴tianh⁵ a³jeu³ i⁴sa⁴laih²i³. 8I² la⁴ne³ júan³ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴nia²ˉ¹ i⁴ta¹la⁴ tionh² chie³ ti²ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ hna³² jauh³² hen² jon³, a⁵sia³ jeu³ ma²si¹ja⁵ juah⁴ i⁴chie³⁴ chie³ I²tyein² Hen² i⁴chie⁴³ jon³. 9Quie¹ leg⁴³ con³ i⁴ra³he²³ jm² i⁴sian³ˉ¹ ne³⁴, quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴cúah²i³ Jon⁴dai¹ jian³ i⁴jang³i³ jah⁴, sa⁴li⁴júan³⁴ i⁴tsein³⁴ o³tan² a³ma³con⁴³ Jon⁴dai¹ la⁴ne³ jian³ juah⁴ i⁴so⁵li⁴hnang⁴³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³. 10Quie¹ ma³con⁴³i³ con⁴juah⁴ i⁴queuh³i³ jian³ i⁴hangh²i³ jian³ i⁴raunh⁵i³ la⁴jeg³⁴ quieh¹ jian³ he³²i³ canh⁴a² so⁴heinh⁵i³, jmah³ heih⁴³ quieh¹ coh⁵ i⁴quein⁴³ co⁴le⁴ ta¹la⁴ júanh³ Jon⁴dai¹ i⁴hm³⁴ la⁴jeg³⁴. 11I² tieh²la³ ne⁵, ma³cuan²³ Cristo, a³lang⁴³ m³chie³ tyein², a³quian³ hlion⁴ i⁴tsei³⁴ i⁴ne⁵pi¹ jia²³; a³hain⁴ a³lang⁴³ m³chie³ jauh³² hen² tyein² júah³ jian³ i⁴tyein² tsei³⁴ i²sa⁴a⁴júan⁴ chie³, hnie³⁴ ra³juah⁴, a⁵jon⁴³ i⁴quieh¹ m⁵cu³ la³. 12Jian³ a⁵sia³ a⁴hei³⁴i³ I²tyein² Hen² jon³ juah⁴ i⁴quian³i³ jm³yein⁴ quieh¹ a²sain²ñih³ jian³ o⁴ cua³²jeu²³ peih¹, a⁵sia³, quie¹ a⁴hei³⁴i³ conh⁴ a⁴la³pa² o³tan² con⁴juah⁴ jm³yein⁴ quieh¹i³ hña³; i² la⁴ne³ a⁴cagh¹i³ jm² i⁴lion³i³ chie³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 13Quie¹ juah⁴ne³ ma²júan³ jm³yein⁴ quieh¹ cua³²jeu²³ jian³ i⁴quieh¹ sain²ñih³ jian³ o¹jua³ quieh¹ cua³²jeu²³ peih¹ m⁴ i⁴li⁴tsein³⁴i³ chie³ jeu³ coh⁵ la⁴conh⁴ a³ma²ti²heinh⁵ con⁴juah⁴ lai²³, 14¿la⁴conh⁴a² sa⁴ jm³yein⁴ quieh¹ Cristo, lainh⁴ˉ³, i⁴con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴legh⁴ ua²a⁴jaun³⁴, a⁴cúanh³i³ hña³ i²con²³ Jon⁴dai¹, a³sa⁴ren³ chie³², jian³ con⁴juah⁴ jm³yein⁴ jon³ quei⁴ m⁴tyi⁴ quian⁴ˉ¹ jian³ i⁴júan³ˉ¹ la⁴jeg³⁴ i⁴hlagh³² i⁴sa⁴quein⁴³, canh⁴a² cúa³²ˉ¹ cúa³tag³² i²con²³ Jon⁴dai¹ a³sian³? 15I² la⁴ne³ jon³ lang⁴³ Jesucristo a³a⁴júan⁴ re³ con³ jau²³ hm²³. Quie¹ i⁴jaun² Cristo li⁴jlenh⁴³ chie³² quieh¹ chie³ a³ma³ta⁴canh¹ naih⁵ lai²³ quieh¹ co⁴ra⁴lie⁵, jian³ la⁴conh⁴ a³ma³a⁴teh³ Jon⁴dai¹ li⁴hyieh⁴ i⁴ma³a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ cúa³⁴ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³. 16Quie¹ tei⁴³i² ra³quia³ con³ o³quie³⁴, hniah³ ton³²nie⁴³ jaun⁴ a³a⁴quie³ canh⁴a² li⁴tei⁴³. 17Jian³ a⁵sia³ quein⁴³ o³quie³⁴ ta¹la⁴ sian³ a³a⁴quie³; jon³pa² quein⁴³ tei⁴³i² ma³jaun² pi²³i³. 18Jian³ la⁴ne³ liah⁴, lai²³ quieh¹ co⁴ra⁴lie⁵ a⁴cang⁴ con⁴juah⁴ húan³⁴ i⁴a⁴tain⁴i³ jm³yein⁴. 19Quie¹ con³ma²a⁴heg⁴ M³se²³ la⁴jeg³⁴ heih⁴³ quieh¹ lai²³ ta⁵nei² a³jeu³, jon³ a⁴tang⁴i³ jm³yein⁴ quieh¹ cua³²jeu²³ peih¹ jian³ i⁴quieh¹ sain²ñih³ tionh² jian²³ o¹jm³; jian³ a⁴tang⁴i³ jñi³² a⁵a³siah³ i⁴ta² yein⁴ i⁴ya¹poh² nei² con³ teinh³² a²hma³ peih¹ hisopo; jon³ a⁴ma⁴jñah⁴i³ jm³yein⁴, a⁴quieh³i³ nei² libro quieh¹ lai²³ jian³ a⁴quionh³i³ la⁴jang³⁴ a³jeu³ liah⁴, 20a⁴juah⁴i³: “Jm³yein⁴ la³pa² júan³ quein⁴³ lai²³, heih⁴³ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³.” 21Jian³ liah⁴ a⁴quieh³ M³se²³ jm³yein⁴ jauh³² hen² jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴coh²i³ i⁴ma³con⁴³i³ Jon⁴dai¹. 22Quie¹ con⁴juah⁴ lai²³ jon³, meih³i² la⁴jeg³⁴pa² li⁴tsei³⁴ con⁴juah⁴ jm³yein⁴; jian³ sa⁴li⁴jlenh⁴³ chie³² quieh¹ chie³ juah⁴ne³ sa⁴tain³i³ jm³yein⁴. 23I² la⁴ne³ jon³ ra⁵hniah³ i⁴con⁴juah⁴ i⁴jŋangh²i³ jah⁴ ra⁵tsei³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴tieh³² jauh³² hen² jon³ i⁴leg⁴³ la⁴con³ nioh⁵ quieh¹ i⁴tieh³² ñi⁴jeu⁵; jian³ nei² quieh¹ i⁴tieh³² ñi⁴jeu⁵ ra⁵hniah³ cúa³⁴i³ con³ i⁴tyein² tsei³⁴ la⁴conh⁴a² i⁴ne³. 24Quie¹ a⁵sia³ a⁴hei³⁴ Cristo jauh³² hen² i⁴a⁴júan⁴ chie³ jon³, i⁴leg⁴³ nioh⁵ quieh¹ i⁴leg⁴³ chie⁴³ o³tan²; quie¹ a⁴hei³⁴i³ teg⁴ ñi⁴jeu⁵ pi²³ i²ma³jnia³i³ nei² quian⁴ˉ¹ ta⁵nei² Jon⁴dai¹. 25Jian³ a⁵sia³ a⁴hei³⁴i³ juah⁴ i⁴cúanh⁴³i³ hlion⁴ nie⁴³ i²con²³ Jon⁴dai¹, liah⁴i² si³hei⁴ m³chie³ tyein² Jauh³² I²tyein² Hen² conh⁴ con³ ñi³, i⁴quian³i³ jm³yein⁴ quieh¹ jah⁴. 26Quie¹ juah⁴ne³ ma²leg⁴³ la⁴ne³, jon³ ma²li⁴hniah³ ton³²nie⁴³ jaun⁴ Cristo hlion⁴ nie⁴³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ m⁵cu³. I² tieh²la³ ne⁵, jm² ta⁵i²a⁴toh⁴ la³, a⁴ma⁴jnia³² Cristo i⁴a⁴cúanh³i³ hña³ conh⁴ a⁴la³ i²con²³ Jon⁴dai¹, canh⁴a² li⁴hain³⁴i³ chie³² quieh¹ chie³. 27I² la⁴ne³ hei¹ heih⁴³ i²con²³ la⁴jang³⁴ chie³ i⁴jaun⁴ conh⁴, ma²jon³ jia²³ jm² i⁴can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³i³. 28Jian³ la⁴ne³ liah⁴ a⁴cúanh³ Cristo hña³ conh⁴ a⁴la³pa², canh⁴a² li⁴hain³⁴i³ chie³² quieh¹ jeun⁴³. Jian³ i⁴jionh⁴i³ a²teg⁴ taun³⁴ ne³, a⁵jon⁴³ juah⁴ ne⁵pi¹ ya⁴hain⁴³i³ chie³² quieh¹ chie³, quie¹ jionh⁴i³ lion⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³ti²jien⁴³ quieh¹ pi²³i³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\