SANTIAGO 3:17

17I² i⁴ŋang⁴i³ i⁴jia²³ ta⁵yeih³², co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² quian³ con³ m⁵cu³ tsei²³, jian³ a²teg⁴ teun³⁴ huan³² tsei⁴³i³, i⁴tsein³⁴i³, i⁴tsei³⁴ tsei⁴³i³, jian³ hlion⁴ ñeih⁴ tsei⁴³i³ jian³ ma³jnia³i³ i⁴tsei³⁴, jian³ i⁴sa⁴si²jai⁴ co³hei²tsei³, jian³ sa⁴júan³i³ teun³⁴ nei².

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More