SANTIAGO 3:6

6Jian³ la⁴ne³ o¹segh³²ˉ¹ liah⁴, con³ o¹jyi³pa², jian³ leg⁴³ con³ o¹júan⁴³ quieh¹ i⁴hlagh³²pa² i⁴quian³ he³²ˉ¹, jian³ con⁴juah⁴ i⁴ne³ hlianh⁴ chie³ la⁴tan² jan³; jian³ ma³hliah³ liah⁴ sian³ chie³ m⁵cu³ la³ liah⁴i² ti²co²³ con³ o¹jyi³ loh⁴³, jian³ ya¹sanh² la⁴teg⁴ qui⁴jeu⁵.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More