SAN JUAN 8

1I² Jesús ne⁵, ŋo³⁴i³ mah⁴ quieh¹ a²hma³ Olivos. 2I² con³ma²si³jnia³⁴, to⁵hie³ jon³, jon³ ŋo³⁴ Jesús liah⁴ i⁴seg³⁴ cuah³júah², jian³ la⁴jang³⁴ a³jeu³ a⁴tyie³⁴ i²con²³i³; jon³ a⁴cua⁴i³, jian³ a⁴he⁴i³. 3I² jon³ ne⁵, a⁴tyie³⁴ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian²³ chie³ fariseo tionh², jian³i³ jan³ a³m⁴ a³a⁴jon⁴i³ jian²³ i³cúa³ chie³. I² jon³ a⁴sainh⁴i³ to⁵chieh³² jon³, 4i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―Hnei³ A²teg²³, jeh³² a³m⁴ la³, a⁴jon⁴ jnie³² jian²³ i³cúa³ a³sang²³, a³a⁴jon⁴ jnie³² o³tan². 5Jian³ lai²³ quieh¹ M³se²³ ra³juah⁴ i⁴hniah³ quinh⁵i³ a³m⁴ la⁴la³ m⁴caun² canh⁴a² jaun⁴i³. I² hnei³, ¿henh⁴ juah⁴ˉ³? 6Quie¹ a⁴juah⁴i³ i⁴ne³ tionh² i⁴con²³i³ jau²chie⁴³, canh⁴a² sia³ liah⁴ li⁴hnang⁵i³. I² Jesús ne⁵, a⁴júan⁴i³ ta⁵i²hain²³i³, a⁴sag⁴i³ húa³⁴ jeu³ jon⁴³ si¹cúa³i³. 7Jian³ liah⁴ma²ti²ŋang³ jon³ pi²³i³ i²con²³ Jesús, i² Jesús ne⁵, a⁴no³i³ liah⁴, a⁴juah⁴i³: ―Juah⁴ hain³ hnei³ sa⁴renh³ˉ³ chie³² i¹con³, ua²ma⁴lie⁵i³ quinh⁵i³ a³m⁴ la³ m⁴caun². 8Conh⁴liah⁴ i⁴seg³⁴ a⁴júan⁴ Jesús ta⁵i²hain²³i³, a⁴sag⁴i³ húa³⁴. 9I² a³hain⁴ tionh², con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³, jon³ ra⁵laih² tsei⁴³i³ i⁴ti²ren³i³ chie³²; jon³ a⁴húan³i³ ma⁵jan³i³, a³don⁵ ñeih³² ra⁴lie⁵ ŋah³ tionh², jon³ a²ma⁴ ŋah³ la⁴jang³⁴ a³si³maih² i²a⁴toh⁴; hña³pa² júah³ Jesús a⁴quionh³ jian²³ a³m⁴ hain⁴ si²sainh⁴³ to⁵chieh³² jon³. 10I² jon³ a⁴no³ Jesús liah⁴, a⁴je³⁴i³ i⁴so⁵ma⁵sian³ chie³ i¹jan³, jan³ a³m⁴pa² júah³ si²sainh⁴³; i² jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³m⁴: ―Hnei³ a³m⁴, ¿nah⁴³ a³hain⁴ tionh² a³ma²ti²hnang⁴³ hnei³ hain⁴? ¿O⁴ i¹jan³ sa⁴a⁴queih³i³ heih⁴³ i²conh²ˉ³? 11I² jon³ a⁴ŋangh³ a³m⁴ hain⁴, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, i¹jan³pa². I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―A⁵ga⁴ jnia⁴ queih¹ˉ⁴ heih⁴³ i²conh²ˉ³; cuanh³ quianh³, a⁵ma⁵ta⁵canh¹ chie³². 12Conh⁴liah⁴ a⁴hleh⁴ Jesús i⁴seg³⁴ i²con²³ chie³, a⁴juah⁴i³: ―Jnia⁴pa² lang⁴³ joh¹ quieh¹ m⁵cu³; a³hain⁴ a³si³tyein⁵ coh⁵cah³ˉ⁴, a⁵sia³ ŋeng³⁴i³ i²naih³, quie¹ li⁴sia³ joh¹ i⁴cúa³⁴ m⁵cu³ quieh¹i³. 13I² jon³ a⁴juah⁴ fariseo tionh²: ―Si²hleh³ˉ³ nei² quianh³ húanh⁴³pa² hnei³, jian³ i⁴hleh³ˉ³ húanh⁴³ˉ³ ne³, sa⁴quein⁴³. 14I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Ua²liah⁴a² hleh³ˉ⁴ nei² quien⁴ húan⁵, i⁴hleh³ˉ⁴ ne³, quein⁴³pa². Quie¹ yan³²ˉ⁴ jainh¹ a⁴nia³⁴ jnia⁴ jian³ jainh¹ naih²ˉ⁵ liah⁴; i² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, sa⁴ñih¹ˉ³ jainh¹ a⁴nia³⁴ˉ⁴, jian³ jainh¹ naih²ˉ⁵ liah⁴. 15Quie¹ hnei³ tionh²ˉ³ canh³ˉ³ jau²chie⁴³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ m⁵cu³. Jian³ jnia⁴, a⁵sia³ can³⁴ˉ⁴ jau²chie⁴³ i²con²³ i¹jan³. 16I² juah⁴ne³ can¹ˉ⁴ jau²chie⁴³, can¹ˉ⁴ la⁴conh⁴ ni²tei⁴³pa², quie¹ a⁵sia³ húan⁵ jnia⁴ leg⁴³, quie¹ jian²³ˉ⁵ Neih³ˉ⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴. 17Jian³ lai²³ quianh³ˉ³ ra³sag² tionh²ˉ³, jau²³ quieh¹ on³⁴ a³tei⁴³ nei², quein⁴³pa². 18I² la⁴ne³ jon³ jnia⁴pa² hleh³ˉ⁴ nei² quien⁴ˉ⁴ húan⁵, jian³ Neih³ˉ⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ ma³jnia³i³ nei² quien⁴ˉ⁴ liah⁴. 19I² jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús tionh²: ―¿Nah⁴³ Naih⁴³ˉ³ ne⁵? I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús: ―Hnei³ tionh²ˉ³ sa⁴cuh⁴³ˉ³ jnia⁴, jian³ a⁵ga⁴ Neih³ˉ⁴ liah⁴; quie¹ juah⁴ne³ ma²cuh⁴³ˉ³ jnia⁴, ma²cmh⁴³pa² hnei³ Neih³ˉ⁴ liah⁴. 20Jau²³ la³ a⁴hleh⁴ Jesús ta¹la⁴ ua²he²³i³ cuah³júah² i²ua²cua⁴³i³ jon³ i²tieh³² a²cúa⁴³ o¹cau³². Jian³ i¹jan³ sa⁴a⁴sonh³ quieh¹i³, quie¹ sa⁴ma³a⁴tyie³⁴ jm². 21Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ Jesús: ―Tieh²la³ naih²ˉ⁵, i² hnei³ tionh²ˉ³ hnoh³²ˉ³ jnia⁴, jian³ jaunh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴ma³ti²renh³ˉ³ chie³²; jian³ i²jon³ i²naih²ˉ⁵, sa⁴li⁴cúah¹ˉ³ tionh²ˉ³. 22I² jon³ a⁴júanh⁴ judío húan⁴: ―¿A¹ sa⁴jŋangh³i³ hña³, liah², quie¹ juah⁴i³: “I²jon³ i²naih²ˉ⁵, sa⁴li⁴cúah¹ˉ³ tionh²ˉ³”? 23Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a³hain⁴ tionh²: ―Hnei³ tionh²ˉ³ langh⁴³ˉ³ a³sian³ nei² cuah³²húa³⁴ la³, quie¹ jnia⁴ sian³⁴ ta⁵yeih³²; hnei³ tionh²ˉ³ langh⁴³ a³quian¹ m⁵cu³ la³, i² jnia⁴ a⁵sia³ lang⁴³ˉ⁴ a³sian³ m⁵cu³ la³. 24I⁴jon³pa² a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴tyanh⁴³ˉ³ liah⁴ma³renh³ˉ³ chie³²; quie¹ juah⁴ne³ sa⁴hainh⁴ˉ³ i⁴lang⁴³ jnia⁴ a³hain⁴ a³ma²jia²³, jon³ tyanh⁴³ˉ³ liah⁴ma³renh³ˉ³ chie³². 25I² jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús liah⁴: ―¿Hain³ hnei³ ne⁵? I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Quie¹ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³. 26Hlion⁴pa² i⁴hno⁵ˉ⁵ hleh¹ˉ⁴ nei² quianh³ˉ³ jian³ i⁴can¹ˉ⁴ jau²chie⁴³ i²conh²ˉ³ liah⁴, jian³ a³hain⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ hleh² jau²³ ni²tei⁴³, jian³ la⁴conh⁴ i⁴a⁴nau³⁴ˉ⁴ i⁴a⁴hleh⁴ a³hain⁴, hleh³ˉ⁴ i²con²³ m⁵cu³ la³. 27I² a³hain⁴ tionh², sa⁴ra⁵ŋang⁴i³ i⁴a⁴hleh⁴ Jesús nei² quieh¹ Jmai³i³. 28I⁴jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴: ―La⁴teg⁴i² sieh³²ˉ³ jnia⁴ yeih³² i⁴lang⁴³ˉ⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴, jon³ pi¹ li⁴ñih¹ˉ³ i⁴lang⁴³ˉ⁴ a³hain⁴ a³ma²jia²³, jian³ i¹con³ a⁵sia³ júan³⁴ˉ⁴ con⁴juah⁴ i⁴hno⁵ˉ⁵ húan⁵; jmah³ i⁴jon³pa² hleh³ˉ⁴ la⁴conh⁴ i⁴a⁴he⁴ Neih³ pe²³ˉ⁴. 29Quie¹ a³hain⁴ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ jian²³i³ jnia⁴, jian³ a⁵sia³ ma³a⁴ton³⁴ jnia⁴ Neih³ˉ⁴ juah⁴ i⁴húan⁵, quie¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³ júan³⁴ˉ⁴ i⁴teg³ tsei⁴³ Neih³ˉ⁴. 30Ta¹la⁴ a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ ne³, jeun⁴³ chie³ ra⁵hain⁴ i²con²³i³. 31I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ judío a³ma²ra⁵hain⁴ i²con²³i³: ―Juah⁴ne³ sa⁴teinh³ hoh⁴³ˉ³ jau²³ quien⁴ˉ⁴, jon³ lainh⁴ hnei³ chie³ quian³⁴ˉ⁴ i⁴chie⁴³ tionh²ˉ³; 32jian³ li⁴ñih¹ˉ³ jau²³ ni²tei⁴³, jian³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³ jon³ lionh⁴ˉ³. 33I² jon³ a⁴ŋangh³ a³hain⁴ tionh²: ―Jeun³ quieh¹ A³brang²³pa² lang⁴³ jnie³²; i¹jan³ jnie³² sa⁴ma³a⁴lang³⁴ a³júan³ quian¹ chie³. ¿Liah⁴ cúan²³ juah⁴ hnei³ lion⁴ jnie³²? 34I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, la⁴jang³⁴ a³ta³canh¹ chie³², lang⁴³i³ a³júan³ quian¹ chie³². 35Jian³ a³hain⁴ a³júan³ quian¹ chie³, a⁵sia³ juah⁴ i⁴cua⁴³i³ o³tan² jauh³² quieh¹ jeu³²; a³jon⁴³ jeu³² pi²³i³ cua⁴³ o³tan². 36I² la⁴ne³ jon³, juah⁴ne³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ lie⁴³ hnei³, jon³ lainh⁴ hnei³ tionh²ˉ³ a³lon² i⁴chie⁴³. 37Jian³ yan³²pa² jnia⁴ i⁴langh⁴³ˉ³ jeun³ quieh¹ A³brang²³; i² hnoh³ˉ³ jŋangh¹ˉ³ jnia⁴ tionh²ˉ³, quie¹ sa⁴i²hyeih²ˉ³ jau²³ quien⁴ˉ⁴. 38Quie¹ hleh³ jnia⁴ la⁴conh⁴ i⁴a⁴he⁴ Neih³ˉ⁴, i² hnei³ tionh²ˉ³ júanh³ˉ³ la⁴conh⁴ i⁴a⁴naih³ˉ³ i⁴a⁴juah⁴ naih⁴³ˉ³. 39I² jon³ a⁴ŋangh³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―A³brang²³pa² jmai³sie²³ jnie³². I² a⁴juah⁴ Jesús: ―Juah⁴ne³ i⁴chie⁴³ ma²langh⁴³ˉ³ jon⁴³segh³² A³brang²³ ma²júanh²ˉ³ liah⁴ a⁴júan⁴i³. 40I² hnei³ tionh²ˉ³ hnoh³ˉ³ jŋangh¹ˉ³ jnia⁴, ua²liah⁴a² a⁴hleh³ˉ⁴ jau²³ ni²tei⁴³ la⁴conh⁴ i⁴a⁴he⁴ Jon⁴dai¹. Jian³ A³brang²³, ¡a⁵sia³ la⁴ne³ a⁴júan⁴i³! 41Quie¹ júanh³ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴i² júan³ naih⁴³ˉ³. I² jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²: ―¡A⁵sian⁴³ jnie³² lang⁴³ yein³ ta² sian³! Sian³ jan³ jmai³ jnie³², a³hain⁴ Jon⁴dai¹. 42I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―Juah⁴ne³ chie⁴³ ma²lang⁴³ naih⁴³ˉ³ Jon⁴dai¹, leg⁴³ re³ ma²ma²hnoh³²ˉ³ jnia⁴, quie¹ cuan⁵ jnia⁴, a⁴nia³⁴ˉ⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹. A⁵sia³ a⁴nia³⁴ˉ⁴ i⁴nie⁴³ tsei³⁴ húan⁵, hei⁴ pi²³i³ a⁴sai⁴ jnia⁴. 43¿E⁴le³⁴ sa⁴ŋangh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴hleh³ˉ⁴, lainh⁴ˉ³? Jon³pa² quie¹ ta⁵la⁴ sa⁴hnoh³ˉ³ nauh²ˉ³ jau²³ quien⁴ˉ⁴. 44Quie¹ langh⁴³ hnei³ tionh²ˉ³ quian¹ naih⁴³ˉ³, a³hain⁴ a³sa⁴tsein³⁴, jian³ hnoh³ˉ³ júanh²ˉ³ la⁴conh⁴ i⁴hnie³⁴ naih⁴³ˉ³. Quie¹ a³sa⁴tsein³⁴ hain⁴ lang⁴³ a³jŋangh² chie³ liah⁴ma²ra⁴lie⁵; jian³ sa⁴ma³a⁴júan⁴i³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³, quie¹ sa⁴sia³ jau²³ ni²tei⁴³ i²con²³i³. Quie¹ tei⁴³i² hleh²i³ jau²ta³jau²³, hleh²i³ liah⁴ lang⁴³i³; quie¹ ta³jaun²³i³, jian³ lang⁴³i³ o¹sieh³² jau²ta³jau²³. 45Quie¹ jnia⁴ hleh³ˉ⁴ jau²³ ni²tei⁴³, jon³ sa⁴hainh⁴ˉ³. 46¿Hain³ hnei³ tionh²ˉ³ li⁴cúah³²ˉ³ jnia⁴ con³ chie³²? I² juah⁴ne³ jmah³ jau²³ ni²tei⁴³ ma³a⁴hleh³ˉ⁴ ne⁵, ¿i² e⁴le³⁴ sa⁴hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ i²con²³ jnia⁴? 47Quie¹ a³hain⁴ a³lang⁴³ a³quian¹ Jon⁴dai¹, nau³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹; i⁴jon³pa²da³ sa⁴i²nauh²ˉ³ tionh²ˉ³ quie¹ sa⁴langh⁴³ˉ³ a³quian¹ Jon⁴dai¹. 48I² jon³ a⁴ŋangh³ judío tionh², a⁴sagh⁴³i³: ―I⁴chie⁴³pa² li⁴juah² jnie³² i⁴langh⁴³ hnei³ jan³ chie³ samaritano jian³ i⁴quianh²ˉ³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 49I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús: ―A⁵sia³ m⁴tyi⁴ hlagh³² quian³²ˉ⁴, quie¹ júan³⁴ˉ⁴ júanh⁴³ Neih³ pe²³ˉ⁴; i² hnei³ tionh²ˉ³ sa⁴júanh³ˉ³ i⁴júanh⁴³ jnia⁴. 50Jian³ a⁵sia³ hnoh³²ˉ⁴ i⁴júanh⁴³ˉ⁴ húan⁵ˉ⁵, quie¹ sian³ jan³ a³hnoh³ i⁴júanh⁴³ jnia⁴ jian³ a³can²³ jau²chie⁴³. 51I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³ma³tei⁵ jau²³ quien⁴ˉ⁴, sa⁴legh⁴ ua²a⁴jaun³⁴i³. 52I² jon³ a⁴juah⁴ judío tionh²: ―Ne⁵a² nia² jnie³² i⁴quianh²ˉ³ m⁴tyi⁴ hlagh³². Quie¹ a⁴jaun³⁴ A³brang²³ jian³ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹; i² hnei³ juah⁴ˉ³: “A³hain⁴ a³ma³tei⁵ jau²³ quien⁴ˉ⁴, sa⁴legh⁴ ua²a⁴jaun³⁴i³.” 53¿O⁴ júanh⁴³ga² hnei³, lainh⁴ˉ³, la⁴conh⁴a² A³brang²³, jmai³sie²³ jnie³²? Quie¹ hei⁴i³ a⁴jaun³⁴ jian³ la⁴jang³⁴ a³sain² liah⁴ a⁴chian³⁴. I² hnei³ ne⁵, ¿hain³ júanh⁵ˉ³, lainh⁴ˉ³? 54I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús: ―Quie¹ juah⁴ne³ júan³⁴ˉ⁴ i⁴júanh⁴³ˉ⁴ húan⁵ˉ⁵, i⁴júanh⁴³ˉ⁴ jon³ sa⁴quein⁴³. Neih³ pe²³ˉ⁴ júan³ i⁴júanh⁴³ jnia⁴, a³hain⁴ a³juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³ lang⁴³ Jon⁴dai¹ quianh³ˉ³. 55Jian³ a⁵sian⁴³ cmh⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³. Jnia⁴pa² cm⁴³ˉ⁴; jian³ juah⁴ne³ ma²juah³ jnia⁴ i⁴sa⁴cm⁴³i³ jnia⁴, ma²lang⁴³ jnia⁴ a³lia⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³ta³jaun²³. I² jnia⁴ ne⁵, cm⁴³i³ jnia⁴, jian³ ma⁵tei³²ˉ⁴ jau²³ quieh¹i³. 56Quie¹ A³brang²³ naih⁴³sieh³ˉ³ tionh²ˉ³, ta² si³hyonh³i³ a⁴júan⁴i³ quie¹ ma²i²je³⁴i³ jm² ma²nia²³ˉ⁵; jian³ a⁴je³⁴ pi²³i³, jian³ a⁴júan⁴i³ si³hyonh³ liah⁴. 57I² jon³ a⁴juah⁴ judío tionh² i²con²³i³: ―I¹ sa⁴ma³heinh² hnei³ to⁴lo⁵quia⁴ ñi³. ¿Liah⁴ cúan²³ juah⁴ˉ³ i⁴a⁴jenh³²ˉ³ A³brang²³? 58I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, naih⁵i² li⁴sian³ A³brang²³, ma³sian³pa² jnia⁴. 59I² jon³ a⁴tang⁴i³ m⁴caun² tionh² i⁴quinh⁵i³ Jesús; i² Jesús ne⁵, ua⁵conh⁴i³ jen² a³hain⁴ tionh², ua⁵hag⁴³i³ cuah³júah², a⁴ua⁴jeun³²i³ jeu³ jen² a³hain⁴ tionh², ŋo³⁴i³ ta⁵seg³⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\