SAN LUCAS 10

1Con³ma²ua⁴jeu³² jon³, jon³ a⁴quianh⁴³ Jesús to⁴lo⁵quian⁴ ni²tsain¹ quion⁴ a³sang²³, a³a⁴sain⁴i³ ma⁵on³⁴ ma⁵on³⁴ ñeih³² la⁴jeg³⁴ jeu³ i²hniah³ chie³⁴i³. 2Jian³ a⁴sagh⁴³i³: ―Ta² hlion⁴ i⁴jnia² je¹, a³júan³ ta¹pa² co⁴meih³ leg⁴³. I⁴jon³ hniah³ mh³²ˉ³ A³don⁵ quieh¹ je¹ i⁴sain³⁴i³ mozo quian¹ i⁴si⁵queun³i³. 3Ua⁴han² hnei³ tionh²ˉ³; jeh³², sain¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ la⁴jan³ a⁵a³siah³ jen² a¹tsai³nau²³. 4Sa⁴canh²ˉ³ o¹cau³², jian³ sa⁴canh²ˉ³ a²mo³ra², jian³ sa⁴canh²ˉ³ i²con³ a²lo³ tsei²³ tagh¹, jian³ sa⁴tyah²ˉ³ jau²³ úa⁴ ho³²jeu³ tei⁴³i² a⁴jainh³ˉ³ chie³. 5Jian³ jauh³² i²jon³ i²cúah¹ˉ³, co⁴ra⁴lie⁵ ñeih³² jeuh³²i³ hnei³: “Jon⁴dai¹ júan³⁴ i⁴tionh²ˉ³ hyon³ hoh⁴³ˉ³ jauh³² la³.” 6I² juah⁴ne³ jauh³² jon³ tionh² chie³ a³hnie³⁴ ma⁵ho³² Jon⁴dai¹ quieh¹ la⁴ne³, jon³ ma⁵ho³² Jon⁴dai¹ quieh¹i³ liah⁴ ma³a⁴juah¹ˉ³ jon³. I² juah⁴ne³ sa⁴lang⁴³i³ la⁴ne³, jon³ sa⁴ta⁵sagh³² i²con²³i³ la⁴jon³. 7Jian³ con³ jauh³² jon³pa² jianh²ˉ³ liah⁴, jian³ cauh⁴³ hainh⁴ hnei³ i⁴cúa³⁴i³; quie¹ la⁴jang³⁴ a³júan³ ta¹ haih¹ li⁴hlianh²i³. A⁵nei⁴ hnei³ i⁴con³ i⁴con³ jauh³². 8Jian³ la⁴jeg³⁴ jeu³ i²cúah¹ˉ³ i²hyei⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³, cauh⁴³ hnei³ la⁴conh⁴ i⁴cúa³⁴i³. 9Jian³ júan² hnei³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³ti²chieh¹ a³tionh² jeu³ jon³, jian³ saih³²i³ hnei³: “Ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴hanh⁵ˉ³ tionh²ˉ³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.” 10Jian³ la⁴jeg³⁴ jeu³ i²cúah¹ˉ³ i²sa⁴hyei⁴³i³ hnei³ tionh²ˉ³, húan³ hnei³ jeu³ jon³ i⁴hleh²ˉ³ jeu³júan²³, i⁴jeuh³²i³ hnei³: 11“La⁴teg⁴ o¹hlie³ quieh¹ jeu³ coh³²ˉ³ la³ i⁴a⁴quin⁵ ma³tag³² jnie³², poh⁵ jnie³² i⁴la³ i⁴júan³ lei³ i⁴sa⁴jainh³²ˉ³ tionh²ˉ³. Quie¹ hniah³ li⁴ñih¹ˉ³ i⁴la³, i⁴ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴ma²li⁴hanh⁵ˉ³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.” 12Jian³ jm² i⁴gmh⁴ heih⁴³, pain⁴ ma²eu⁴³ hyieh⁴ a³tionh² jeu³ jon³ la⁴conh⁴a² a³ma²tionh² jeu³ Sodoma. 13’¡Ti⁴³ jeuh² hnei³ a³tionh² jeu³ Corazín! ¡Ti⁴³ jeuh² hnei³ a³tionh² jeu³ Betsaida! Quie¹ juah⁴ne³ ma²a⁴leg³⁴ ua³júah² la⁴ne³ jeu³ Tiro jian³ jeu³ Sidón liah⁴i² a⁴leg³⁴ i²conh²ˉ³, ma³jon⁵ne³⁴pa² ma²a⁴sag²³i³ co³hei²tsei³ quieh¹, i⁴ma³a⁴hei³⁴i³ a²hmh³ quieh¹ a³chionh⁴ tsei⁴³, jian³ i⁴ma³a⁴sie⁴i³ o¹jua³ ma³tyi². 14I⁴jon³ jm² i⁴queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ i²con²³ m⁵cu³, hyanh⁴ˉ³ pain⁴ ma²eu⁴³ tionh²ˉ³ la⁴conh⁴a² jeu³ Tiro jian³ Sidón. 15Jian³ hnei³ jeu³ Capernaum, ¿o⁴ euh²ˉ³ ta⁵ñi⁴jeu⁵, lainh⁴ˉ³? Ta⁵jeuh³pa² cúah²ˉ³, la⁴teg⁴ I²tionh² A³jaun². 16’A³hain⁴ a³nau³ jau²³ quianh³ˉ³, jau²³ quien⁴ jnia⁴pa² nau³i³; jian³ a³hain⁴ a³ton²³ hnei³, jnia⁴pa² ton²³i³; jian³ a³hain⁴ a³ton²³ jnia⁴, ton²³i³ a³a⁴sai⁴ jnia⁴pa² liah⁴. 17Jon³ a⁴tyanh³ to⁴lo⁵quian⁴ ni²tsain¹ quion⁴ hain⁴ i⁴si³hyonh³i³ tionh², juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, la⁴teg⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² ma³co⁴³ heih⁴³ quian⁴ jnie³² con⁴juah⁴ jm³i⁴sainh³ˉ³. 18I² a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa², quie¹ a⁴je³⁴ˉ⁴ i⁴a⁴tanh⁴ a⁵lainh³² a³ma²hein² ñi⁴jeu⁵ la⁴con³ o¹jyi³ quieh¹ a²ñih³. 19Jeh³², cúa¹ˉ⁴ ua³pei⁴ i⁴si²tyeinh³²ˉ³ jah⁴ hion²³ jian³ a¹hnei⁴³, jian³ i⁴cangh³²ˉ³ jm² la⁴jeg³⁴ ua³pei⁴ i⁴quian³ a³hie²³, jian³ i¹con³ a⁵sia³ i⁴jainh⁴³ˉ³. 20Jian³ a⁵júan³ hnei³ si³hyonh³ quie¹ i⁴ma³co⁴³ hnei³ m⁴tyi⁴ hlagh³² tionh²ˉ³, quie¹ hniah³ júanh²ˉ³ si³hyonh³ nei² quieh¹ i⁴ra³ton³ jm³i⁴sainh³ˉ³ ñi⁴jeu⁵pa². 21I² o²ra³ jon³ a⁴júan⁴ Jesús si³hyonh³ con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, a⁴juah⁴i³: ―Júan³⁴ jnia⁴ i⁴júanh⁴³ˉ³, hnei³ Neih³ˉ⁴, Se³ño²³ quian¹ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴ la³, quie¹ ma³ma⁴jniah³²ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ nei² quien⁴ˉ⁴ i²con²³ chie³ peih¹, jian³ a⁴hmah²ˉ³ i²con²³ a³tang³ hlion⁴ jian³ a³ŋang⁴. I⁴chie⁴³, hnei³ Neih³ˉ⁴, quie¹ la⁴ne³ ra⁵hnoh³ˉ³. 22’Jian³ ma³a⁴tonh³ Neih³ˉ⁴ joh⁴³ cúa³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴. I⁴jon³ i¹jan³ sa⁴cm²³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹, jan³ Jon⁴dai¹ Jmai³pa² cu²³, jian³ i¹jan³ sa⁴cm²³ Jmai³i³, jan³ A³jon⁴³ pi²³i³ cu²³, jian³ a³hain⁴pa² cu²³ a³hnie³⁴ A³jon⁴³i³ ma⁵jnia³²i³ Jmai³i³ i²con²³ a³hain⁴. 23I² jon³ a⁴jen³i³ chie³ quian¹, a⁴sagh⁴³i³ con³ ta⁵i²sa⁴sian³ chie³: ―Ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³je²³ i⁴ti²jeh⁴ˉ³ tionh²ˉ³; 24quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴jeun⁴³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ jian³ re¹ tionh² ma²i²je³⁴ i⁴ti²jeh⁴ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ a⁵sia³ a⁴teg⁴ nei²i³; jian³ ma²i²nau³⁴i³ i⁴nauh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ a⁵sia³ a⁴tang⁴i³ a⁴nau⁴i³ liah⁴. 25Jon³ a⁴no³ jan³ a²teg²³ quian¹ lai²³, a⁴con²³i³ jau²chie⁴³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, ¿henh⁴ hniah³ júan³²ˉ⁴ canh⁴a² li⁴sia³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ quien⁴ˉ⁴? 26I² a⁴juah⁴ Jesús: ―¿Henh⁴ ra³sag² lai²³ liah⁴a² hegh³ˉ³? 27I² jon³ a⁴jainh³i³ jau²³, a⁴juah⁴i³: ―Ra³hleh²: “Ma⁴hno³² hnei³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹ quianh³ i⁴jang³⁴ hoh⁴³ˉ³, jian³ i⁴lie²³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³, jian³ li⁵teun⁴ cúah³tagh¹ˉ³, jian³ la⁴jeg³⁴ co³hei²tsei³ quianh³ˉ³”; jian³ ra³hleh² liah⁴: “Ma⁴hno³² hnei³ m⁵cu³ reunh³ liah⁴i² hnoh⁴ˉ³ húanh⁴³ˉ³.” 28Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Ta² re³ a⁴jainh¹ˉ³ jau²³. Ma⁴tei³² hnei³ i⁴ne³, jon³ li⁴sia³ m⁵cu³ quianh³ˉ³. 29I² hei⁴i³ ne⁵, a⁴júan⁴i³ i⁴lonh⁵i³, a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―¿Hain³ a³hain⁴ a³m⁵cu³ reunh³ˉ⁴ ne⁵? 30Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Jan³ chie³ ŋo²³ ta⁵jeu³ Jericó a³ja²³ Jerusalén, i² jon³ a⁴jainh³i³ chie³ a³júan³ hang³ ho³²jeu³ tionh², a³a⁴qui³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴quieh¹i³; jian³ a⁴júanh¹i³, co⁴meih³i² sa⁴a⁴jaun³⁴, ma²jon³ a⁴cm⁴i³ quieh¹. 31I² jon³ ne⁵, jon³ ja³⁴ jan³ m³chie³ jeu³ jon³; i² con³ma²a⁴jen³i³ a³a⁴jainh⁴³ eu⁴³ hain⁴ ra³quian³, jon³ ua⁴jeun³² jeu³ chie⁴³ pi²³i³ quieh¹. 32Conh⁴liah⁴ la⁴jon³ liah⁴, ja³⁴ jan³ chie³ levita jeu³ jon³, con³ma²a⁴tyie³⁴i³ hloh³² i²ra³quian³ a³a⁴jainh⁴³ eu⁴³ hain⁴; i² con³ma²a⁴je³i³, ua⁴jeun³² jeu³ chie⁴³ pi²³i³ quieh¹ liah⁴. 33I² coh⁵ jon³ ja³⁴ jan³ a³sian³ húa³⁴ Samaria a³hein² jeu³ jon³, con³ma²a⁴tyie³⁴i³ hloh³², jon³ a⁴jen³i³, jian³ joh³ ñei⁴ tsei⁴³ i²con²³i³. 34Jon³ ŋo³⁴i³ hlonh²i³, a⁴jñei³⁴i³ o¹a³sai²te³ jian²³ o¹bein² i⁴eu⁴³ quieh¹, jian³ a⁴lie⁴i³ o¹leuh² hmh³, jian³ a⁴tyan⁴³i³ cah³² a²lo¹ quian¹, te¹i³ teg⁴ jauh³² i²jian²³ chie³ i²a⁴hion⁴³i³ a³hain⁴. 35I² con³ma²a⁴jnia³⁴, con³ma²a⁴teg⁴ i²chianh³i³, jon³ a⁴tyi³i³ teun³⁴ o¹cau³² tie³, a⁴cúah³i³ a³quieh¹ jauh³², jian³ a⁴sagh⁴³i³: “Hion³² hnei³ a³ne³ hno⁵ˉ⁵, i² juah⁴ne³ ra⁵hniah³ i²co⁴meih³, ma²jon³ ma²hmah³²ˉ⁴ quianh³ˉ³ la⁴teg⁴i² ma³a⁴nia³⁴ˉ⁴ liah⁴.” 36I² jon³ ne⁵, ¿hain³ conh⁴ li⁵on³ hain⁴ a³ma⁴jnia³ i⁴lang⁴³i³ a³m⁵cu³ reunh¹i³ a³a⁴júanh¹ a³júan³ hang³ hain⁴ tionh², lainh⁴ˉ³? 37I² jon³ a⁴juah⁴ a²teg²³ quian¹ lai²³: ―A³hain⁴pa² a³joh³ ñei⁴ tsei⁴³ i²con²³i³. I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Cua³, jian³ la⁴ne³ hniah³ júanh²ˉ³. 38Jian³ hein² pi¹ Jesús jeu³, jon³ a⁴tyie³⁴i³ con³ jeu³ peih¹, i² jon³ a⁴hyei⁴³ jan³ a³m⁴ a³sain³ Marta quieh¹i³ jauh³² quieh¹. 39Jian³ Marta ne³ ma²sian³ jan³ a³m⁴ reunh¹ a³sain³ Ma³rei² liah⁴, a³hain⁴ a³a⁴cua⁴ hlonh² Jesús, i⁴a⁴nau⁴i³ jau²³ quieh¹i³. 40I² Marta ne⁵, ta² hlion⁴ sa⁴jen²i³, si²júan³i³ ta¹, jon³ ŋo³⁴i³ hlonh² Se³ño²³, a⁴sagh⁴³i³: ―Hnei³ Se³ño²³, ¿o⁴ a⁵sia³ co³hei²tsei³ júanh³ˉ³ i⁴sa⁴si²ma³ho³² Ma³rei² reunh³ˉ⁴ ta¹ i⁴si²júan³⁴ˉ⁴ la³? Saih³²i³ hnei³, hno⁵ˉ⁵ ua²ma⁴ho³²i³ jnia⁴. 41I² a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Marta, ta² so⁵ñih¹ˉ³ henh⁴ sianh³ˉ³, hlion⁴ co³hei²tsei³ júanh³ˉ³ nei² quieh¹ i⁴hlion⁴ ta¹. 42Con³pa² i⁴hniah³ lei⁴ ton³²nie⁴³. I² Ma³rei² ne⁵, ma³a⁴hnoh³i³ con³ i⁴tyein² hniah³, jian³ i¹jan³ sa⁴li⁴qui³⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\