SAN LUCAS 12

1Ta¹la⁴ jon³ a⁴ŋangh³ ta⁵la⁵mai²³ chie³, qui⁴hlian⁴³i³ jon²reunh¹, jon³ ma⁴lie⁵ Jesús a⁴hlenh⁴³i³ ñeih³² co⁴ra⁴lie⁵ chie³ quian¹, a⁴juah⁴i³: ―Jianh³ˉ³ júan² hnei³ o¹sieh³² a²hei⁴³ñih¹ quieh¹ chie³ fariseo tionh², i⁴ra³juah⁴ i⁴júan³i³ i⁴ni²taih⁴³i³ tionh². 2Quie¹ i¹con³ i⁴ni²jleg³ sa⁴sia³ juah⁴ i⁴sa⁴li⁴jñeih³, jian³ i¹con³ i⁴ni²hma² juah⁴ i⁴sa⁴li⁴ñi³ chie³. 3Jian³ la⁴ne³ liah⁴, la⁴jeg³⁴ i⁴hleh³ˉ³ ta⁵i²nai³ tionh²ˉ³, liah⁴ ma³tyie¹pa² i²li⁴ñi³ chie³ liah⁴i² leg⁴³ i⁴tagh³ joh¹; jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴hleh³ˉ³ jauh³² si²jnang¹, liah⁴ ma³tyie¹pa² jm² i⁴hnai⁵ chie³ lau² tionh². 4’Jian³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴, hnei³ ñi³reunh³ˉ⁴ tionh²ˉ³, a⁵júan³ hnei³ canh⁴³ a³jŋangh² heh³²ˉ³, quie¹ tei⁴³i² ma³a⁴leg³⁴ jon³, a⁵sie⁴³ i⁴ma⁵li⁴júan³⁴i³. 5I² jeu¹ˉ⁴ hnei³ ne⁵, hain³ hniah³ júanh²ˉ³ canh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³: júan² hnei³ canh⁴³ a³hain⁴ a³tei⁴³i² ma³a⁴jŋangh⁴ hnei³, quian³i³ ua³pei⁴ i⁴li⁴ton³⁴i³ hnei³ qui⁴jeu⁵ liah⁴. I⁴chie⁴³pa² juah³ˉ⁴, a³ne³pa² hniah³ júanh²ˉ³ canh⁴³ˉ³. 6’¿O⁴ sa¹ chie⁴³ hnang⁴³i³ hña⁴ jon⁴³tan²³ peih¹ conh⁴ teun³⁴ ñi²hña⁴, liah²? I² la⁴ne³ ne⁵, i¹jan³ jah⁴ peih¹ hain⁴ sa⁴si³hain⁴ tsei⁴³ Jon⁴dai¹. 7Quie¹ la⁴teg⁴ hmh⁴jñi³ tyih³ˉ³ ni²hei²³ la⁴jeg³⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹. I² la⁴jon³ a⁵júan³ hnei³ canh⁴³, quie¹ eu⁴³a² hlion⁴ queinh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³ la⁴conh⁴a² jeun⁴³ jon⁴³tan²³ peih¹. 8’Jian³ juah³ˉ⁴ liah⁴, la⁴jang³⁴ a³ma³jnia³ i⁴lang⁴³i³ chie³ quian³⁴ˉ⁴ ta⁵nei² chie³ tionh², jon³ hleh³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ liah⁴ i⁴lang⁴³i³ chie³ quian¹i³ ta⁵nei² la⁴jang³⁴ ángel quian¹ Jon⁴dai¹. 9Jian³ a³hain⁴ a³sa⁴ma³jnia³ i⁴lang⁴³i³ chie³ quian³⁴ˉ⁴ ta⁵nei² chie³, jian³ la⁴ne³ liah⁴ si⁵hleh² i⁴sa⁴cu²³i³ ta⁵nei² la⁴jang³⁴ ángel quian¹ Jon⁴dai¹. 10’Jian³ la⁴jang³⁴ a³hleh³ jau²hlagh³² nei² quieh¹ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴, li⁴jlenh⁴³pa² chie³² quieh¹i³; i² a³hleh³ jau²hlagh³² nei² quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, sa⁴li⁴jlenh⁴³ chie³² quieh¹i³. 11’La⁴teg⁴i² jie³i³ hnei³ teg⁴ cuah³ judío, jian³ o⁴ ta⁵nei² júa¹ jian³ o⁴ ta⁵nei² si³ta¹ sang³⁴, sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ ñeih³² henh⁴ jau²³ jainh²ˉ³ jian³ o⁴ henh⁴ hleh²ˉ³, 12quie¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹pa² cúa³⁴ hnei³ jau²³ o²ra³ jon³ henh⁴ hniah³ hleh²ˉ³. 13Jon³ a⁴juah⁴ jan³ chie³ a³hein² jen² a³jeun⁴³ hain⁴ tionh²: ―Hnei³ A²teg²³, saih³² a³reunh³ˉ⁴, hno⁵ˉ⁵ ua²tyon³⁴i³ i⁴tain⁴³ jnie³² jie³i³ jnie³². 14I² a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ ne⁵: ―Hnei³ chie³, ¿o⁴ lainh⁴ˉ³ i⁴tain⁴³ˉ⁴ can¹ˉ⁴ jau²chie⁴³ nei² ne³ jian³ o⁴ i⁴tyieh²ˉ⁵ i⁴sia³ quianh³ˉ³? 15Jian³ a⁴juah⁴ pi¹i³ liah⁴: ―Jian³ jianh³ˉ³ júan² hnei³ la⁴jeg³⁴ i⁴tsainh³ chie³ i⁴hnie³⁴i³ hlion⁴, quie¹ a⁵sia³ re³ sian³ chie³ con⁴juah⁴ i⁴sia³ quieh¹i³ hlion⁴. 16Jian³ a⁴can³⁴i³ con³ jau²³, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh², juah⁴i³: ―Ma²sian³ jan³ chie³ jlanh² a³ma³jnia² húa³⁴ júah³ quieh¹ i⁴a⁴lo³ hlion⁴ mai²³. 17I² hei⁴i³ ne⁵, a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³ hña³, lain⁴i³: “¿Liah⁴ júan³²ˉ⁴ tieh²la³? Quie¹ so⁵sia³ i²li⁴tya¹ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴lo³ quien⁴ˉ⁴.” 18I² jon³ a⁴juah⁴i³: “La⁴la³pa² júan³²ˉ⁴: Eu⁴³a² re³ jeh²ˉ⁵ i⁴tieh³² i⁴quieh¹ liah⁴ma²jia⁴³, jon³ júan³²ˉ⁴ i⁴cah². I² jon³ tya¹ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴lo³ quien⁴ˉ⁴ jian³ la⁴jeg³⁴ lie²³ quien⁴ˉ⁴. 19Ma²jon³ jeu¹ˉ⁴ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴: Hnei³ m⁴tyi⁴ quien⁴ˉ⁴, ta² hlion⁴ sia³ quianh³ˉ³ i⁴nie⁴³, tieh¹ hlion⁴ ñi³; tai³² san⁴ hnei³ quianh³, cauh⁴³ hnei³, hainh⁴ hnei³, co³hyon²³tsei³ quian³ hnei³ quianh³.” 20I² a⁴juah⁴ Jon⁴dai¹ i²con²³i³ ne⁵: “Hnei³ chie³ hmengh² tsei⁴³, je¹nai³ ne³⁴ tieh⁴ m⁵cu³ quianh³ˉ³; jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quianh³ˉ³ jon³, ¿hain³ chianh² li⁴quieh¹, lainh⁴ˉ³?” 21La⁴ne³ jainh⁴³ chie³ a³júan³ i⁴jlanh² hña³, jian³ i¹con³ sa⁴sia³ quieh¹i³ i²con²³ Jon⁴dai¹. 22Jian³ ma²a⁴leg³⁴ jon³, a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹: ―I² la⁴jon³ ne⁵, jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³: Sa⁴júanh²ˉ³ hlion⁴ co³hei²tsei³ liah⁴ sianh³ˉ³, henh⁴ queuh²ˉ³, jian³ o⁴ nei² quieh¹ heh³²ˉ³ henh⁴ heuh¹ˉ³. 23Quie¹ hlion⁴ quein⁴³ m⁵cu³ quieh¹ chie³ la⁴conh⁴a² i⁴queuh³i³, jian³ hlion⁴ quein⁴³ he³² chie³ la⁴conh⁴a² i⁴hein²i³ liah⁴. 24Jen³² hnei³ jon⁴³tan²³, quie¹ sa⁴jnei³i³ jian³ sa⁴jaih²i³ juah⁴ i⁴a⁴lo³, jian³ a⁵sia³ jauh³² sia³ quieh¹i³ jian³ o⁴ a²quei³ juah⁴ i²li⁴tya³⁴i³; i² la⁴jon³ ne⁵, Jon⁴dai¹pa² gueh⁴ quieh¹i³. ¿O⁴ a⁵sia³ queinh⁴³ˉ³ hlion⁴ tionh²ˉ³ la⁴conh⁴a² jon⁴³tan²³, lainh⁴ˉ³? 25¿Jian³ hain³ hnei³ li⁴si⁵cúanh³ˉ³ i²ca³leg³ nei² quieh¹ hlion⁴ co³hei²tsei³ i⁴sianh³ˉ³, lainh⁴ˉ³? 26Juah⁴ne³ sa⁴tian⁴ lei⁴ con³ i⁴peih¹ la⁴ne³, ¿i² e⁴le³⁴ ti²júanh³ˉ³ hlion⁴ co³hei²tsei³ nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴seg³⁴ ne⁵? 27’Je² hnei³ con³ o¹lei²³ liah⁴ si³cúan³. I¹ sa⁴júan³i³ ta¹, a⁵ga⁴ ta²³i³ liah⁴. I² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i¹ re¹ Salomón a³tyein² ma²jlanh², a⁵sia³ a²hmh³ a⁴hei³⁴i³ i⁴tyein² tsei³⁴ jnia⁴ liah⁴i² jnia⁴ o¹lei²³. 28Quie¹ juah⁴ne³ la⁴ne³ cúa²³ Jon⁴dai¹ a²cúan³ o¹nau³ i⁴tsei³⁴ jnia⁴ i⁴sia³ i²nau³ con³ ne³⁴, jian³ hie³⁴ jon³ co³⁴ joh⁴³ a²gm², ¿la⁴conh⁴a² sa⁴cúa³⁴i³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, hnei³ chie³ a³sa⁴hain⁴ hlion⁴? 29I⁴jon³ sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ tionh²ˉ³ nei² quieh¹ henh⁴ hniah³ queuh²ˉ³, jian³ o⁴ henh⁴ hniah³ hauh²ˉ³, la⁴jan³ a³chionh⁴ tsei⁴³ i⁴sianh³ˉ³ co³hei²tsei³ ne³. 30Quie¹ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ hnoh³ chie³ quian¹ m⁵cu³ la³; i² Naih⁴³ hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, ñi³i³ i⁴hniah³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³. 31I⁴jon³ tyein² hniah³ tonh²ˉ³ co³hei²tsei³ quianh³ nei² quieh¹ hain³liah⁴ leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ ma²jon³ hyeih²ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴hniah³ quianh³ˉ³ liah⁴. 32’A⁵júan³ hnei³ canh⁴³ tionh²ˉ³, a⁵a³siah³ quian³⁴ˉ⁴, quie¹ si³hyonh³ Naih⁴³ˉ³ cúa²³i³ i⁴júanh²ˉ³ heih⁴³ jianh²i³ hnei³. 33Hnang² hnei³ i⁴sia³ quianh³ tionh²ˉ³, jian³ ma⁴hon³² hnei³ a³ti⁴ñei³; júan² hnei³ jlanh²ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹ i²so⁵jeun⁴ a²to³hmh³ quieh¹ o¹cau³², i²jon³ i²jlanh² chie³ sa⁴legh⁴ ua²a⁴chia³⁴ ñi⁴jeu⁵, jian³ i²jon³ i²sa⁴li⁴si⁵hei⁴ a³júan³ hang³ jian³ i²so⁵toh² jah⁴. 34Quie¹ i²jon³ i²nie⁴³ i⁴jlanh² quianh³ˉ³, i²jon³pa² ya¹queunh³ hoh⁴³ˉ³ liah⁴. 35’Júan² hnei³ co³jian¹ la⁴jan³ a³re³ hñih² a²cúan³ jian³ o³re³ hainh⁴³ hnei³ o¹jyi³ quianh³ liah⁴. 36Júan² hnei³ liah⁴i² júan³ a³cúa²³ cúa³tag³² a³ti²jian⁴³ jeu³² a³jionh⁴ a³hein² i²sanh⁴ chie³, canh⁴a² la⁴teg⁴i² ma³jonh²i³ si²te²³i³ o²hnei³², ma³sia² nia³⁴i³ liah⁴ma²jon³. 37Ta² tsei³⁴ jm² li⁴ren³ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴ tionh² i⁴la⁴teg⁴i² a⁴tyanh³ jeu³²i³, jen⁴³i³ i⁴ti²nai²i³. I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, hag⁵ jeu³²i³ a²hmh³ ta⁵nei², tyan⁵i³ a³hain⁴ mesa tionh², jian³ tya³⁴i³ ma³⁴ guenh⁴³i³ a³hain⁴ tionh². 38Jian³ ta² tsei³⁴ jm² li⁴ren³ a³hain⁴ tionh² a¹juah⁴ne³ a⁴jen³i³ i⁴ti²nai²i³ i⁴jonh³i³ je¹nai³ húa²³ jian³ o⁴ ta⁵jnia³. 39Jian³ ñih¹ˉ³ i⁴la³ liah⁴, juah⁴ne³ ma²ñi³ jan³ a³quieh¹ jauh³² hain³ o²ra³ ma²tyie¹ a³júan³ hang³ jauh³² quieh¹i³, jon³ ma²si²jian³i³, sa⁴ma²cúa³⁴i³ i⁴si⁵hei⁴i³ jauh³². 40Jian³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, júan² hnei³ co³jian¹, quie¹ jionh⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ jm² sa⁴jianh³ˉ³. 41Jon³ a⁴ŋang⁴ Pe³² i²con²³ Jesús: ―Hnei³ Se³ño²³, ¿o⁴ a⁴quianh³ˉ³ jau²³ ne³ i⁴jeuh⁵ˉ³ jnie³² jian³ o⁴ i⁴jeuh⁵ˉ³ la⁴jang³⁴pa²? 42I² jon³ a⁴juah⁴ Se³ño²³: ―¿Hain³ hnei³ tionh²ˉ³ lang⁴³ la⁴jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² a³ni²taih⁴³ jian³ a³sian³ tsei⁴³, a³a⁴ron⁴³ jeu³² joh⁴³ cúa³ la⁴jang³⁴ a³tionh² jauh³² quieh¹, canh⁴a² guenh⁴³i³ a³hain⁴ tionh² o²ra³ quieh¹? 43Eu⁴³ tsei³⁴ jm² li⁴ren³ a³cúa²³ cúa³tag³² a³ma³tei⁵ la⁴ne³, la⁴teg⁴i² ma³jonh² jeu³²i³, jian³ je⁴³i³ i⁴si²júan³i³ la⁴ne³. 44I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, jon³ tonh³i³ joh⁴³ cúa³ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quieh¹i³. 45I² juah⁴ne³ hlangh² a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴ jian³ júan³i³ co³hei²tsei³, lain⁴i³: “Len⁴ pi¹ jeu³²ˉ⁴ i⁴jionh⁴.” Jon³ ma⁴lie⁵i³ júanh¹i³ a³cúa²³ cúa³tag³² reunh¹ a³ñih³ a³m⁴ tionh², jian³ queuh³i³ hangh²i³ jian³ li⁴hain⁴³i³. 46I² jon³ jionh⁴ jeu³² a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴ jm² sa⁴si²jian²³i³ jian³ o²ra³ sa⁴ñi³i³; i² jon³ he³⁴ jeu³²i³ ma²eu⁴³ pain⁴ i²con²³i³, i⁴jainh⁴³i³ liah⁴i² jainh⁴³ a³sa⁴hain⁴. 47’I² a³cúa²³ cúa³tag³² a³ñi³ heih⁴³ quieh¹ jeu³² i⁴hniah³ i⁴ma²júan³⁴i³ jian³ sa⁴a⁴júan⁴i³, jian³ a⁵ga⁴ a⁴júan⁴i³ co³jian¹, jon³ po³⁴i³ hlion⁴ nie⁴³. 48I² a³cúa²³ cúa³tag³² a³sa⁴ñi³ henh⁴ hniah³ júan³⁴i³ i²con²³ jeu³², jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴hlagh³² i⁴haih¹ i⁴hyieh⁴i³ ma²eu⁴³, jon³ po³⁴ jeu³²i³ co⁴meih³. Quie¹ a³hain⁴ a³hei¹ hlion⁴ joh⁴³ cúa³, jon³ m⁴³ jeu³²i³ hlion⁴ i²con²³i³, jian³ a³hain⁴ a³hei¹ hlion⁴ lau², tsei³⁴sa² hlion⁴ m⁴³i³ i²con²³. 49’Quie¹ cuan⁵ˉ⁵ ua⁵tya³⁴ˉ⁴ hnai³qui³ nei² cuah³²húa³⁴ la³ la⁴con³ i⁴ya¹tyi¹ jyi³ loh⁴³, jian³ ta² hno⁵ˉ⁵ a²juah⁴ ma²si²lei⁴pa². 50Jian³ hniah³ can¹ˉ⁴ con³ ma²eu⁴³ pain⁴. ¡Jian³ ta² hlion⁴ co³hei²tsei³ sian³⁴ˉ⁴ la⁴conh⁴i² ra⁵tei⁴³ i⁴ne³! 51¿O⁴ cuan⁵ˉ⁵ i⁴júan³²ˉ⁴ i⁴cua³⁴ chie³ tai³² cuah³²húa³⁴ la³, lainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³? Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, a⁵sia³, quie¹ i⁴han⁵ chie³ ma⁵quein²³ co³hei²tsei³pa². 52Quie¹ tieh²la³ jian³ ta⁵i²chie³⁴ la³ tyon⁴ hña⁴ chie³ con³ jauh³²: on³ chie³ sa⁴cang³⁴ tsei⁴³ jian²³ on³⁴, jian³ on³⁴ sa⁴cang³⁴ tsei⁴³ jian²³ on³. 53Jmai³i³ sa⁴cang³⁴ tsei⁴³ jian²³ a³jon⁴³, jian³ a³jon⁴³i³ jian²³ jmai³ liah⁴; jian³ sa⁴cang³⁴ tsei⁴³ sie²³ jian²³ a³m⁴ jon⁴³, jian³ a³m⁴ jian²³ sie²³; jian³ sa⁴cang³⁴ tsei⁴³ a³don⁵ a¹sie²³ jian²³ a³lo²³, jian³ a³lo²³ jian²³ a³don⁵ a¹sie²³. 54I² jon³ a⁴hleh⁴ Jesús liah⁴ i²con²³ chie³ jeun⁴³, a⁴juah⁴i³: ―La⁴teg⁴i² jeh⁴ˉ³ i⁴so²³ o¹jnai⁴³ ta⁵tya³ hyie³, jon³ juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³: “Jia²³ o¹jm⁴³”; jian³ si³lei⁴ la⁴jon³ liah⁴. 55Jian³ la⁴teg⁴i² jia²³ tyi⁴ ta⁵ñei³⁴, juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³: “Júan³⁴ hyie³”; jian³ teg³ jau²³ liah⁴. 56¡Chie³ a³júan³ ni²taih⁴³ tionh²! Re³ ñih¹ˉ³ liah⁴ júan³⁴ jain³ i⁴jeh⁴ˉ³ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴. ¿Liah⁴ sa⁴lainh²ˉ³ tionh²ˉ³ hain³ jain³ sianh³ˉ³ tieh²la³? 57’¿E⁴le³⁴ sa⁴júanh³ˉ³ co³hei²tsei³ re³ liah⁴ hniah³ júanh²ˉ³ tionh²ˉ³? 58Juah⁴ne³ tyieh⁴ˉ³ nei²ta¹ jianh²ˉ³ a³si³tangh⁴ˉ³, júan² hnei³ re³ ton³²nie⁴³ jianh²i³ hnei³ ho³²jeu³ canh⁴a² sa⁴te³⁴i³ hnei³ ta⁵nei² júa¹, quie¹ júa¹ cúah⁴³i³ hnei³ i²con²³ po³li³sei¹, jian³ po³li³sei¹ liah⁴ tonh⁴³i³ hnei³ ni⁴ñi²³. 59Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴sa⁴legh⁴ ua²a⁴jauh²ˉ³ i²jon³ la⁴conh⁴i² sa⁴ma⁴hmah³²ˉ³ la⁴jeg³⁴ o¹cau³².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\