SAN LUCAS 13

1Jian³ jm² jon³ ma²tionh² co⁴meih³ chie³ a³a⁴tya⁴ jau²³ i²con²³ Jesús nei² quieh¹ co⁴meih³ a³sian³ húa³⁴ Galilea, a⁴jŋangh⁴ Pilato con³ma²ti²jŋangh² a³hain⁴ tionh² jah⁴, a⁴jang³⁴i³ i²con²³ Jon⁴dai¹. 2I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴: ―¿O⁴ lainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ a⁴jainh⁴³ a³sian³ húa³⁴ Galilea hain⁴ la⁴ne³ quie¹ i⁴eu⁴³ hlion⁴ chie³² ren³i³ la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ a³co²³i³, lainh⁴ˉ³? 3Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a⁵sia³; jian³ juah⁴ne³ sa⁴sagh²ˉ³ co³hei²tsei³ quianh³ tionh²ˉ³, la⁴ne³pa² tyanh⁴³ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³. 4¿Jian³ o⁴ lainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ liah⁴, a³quia⁵jña⁴ a³a⁴neh³ a²hnei⁴³ Siloé leg⁴³ hlion⁴ hna³, i⁴eu⁴³ ren³i³ chie³² la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ a³tionh² Jerusalén, lainh⁴ˉ³? 5Jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a⁵sia³; jian³ juah⁴ne³ sa⁴sagh²ˉ³ co³hei²tsei³ quianh³ tionh²ˉ³, la⁴ne³pa² tyanh⁴³ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³. 6Jian³ a⁴can³⁴i³ jau²³ la³ liah⁴, a⁴juah⁴i³: ―Jan³ chie³ ma²seih⁴³ con³ a²hma³ m⁴jyi³ je¹ quieh¹, jon³ ua⁵je⁴i³ o⁴ ti²tsei¹ o¹m⁴, i² sa⁴ti²tsei¹ ne⁵. 7Jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hie³ je¹ quieh¹i³: “Ma³hneng³ ñi³ ne³⁴ cuan⁴ˉ⁴ hnoh³²ˉ⁴ o¹m⁴ quieh¹ a²hma³ m⁴jyi³ la³, jian³ i¹conh⁴ sa⁴ma³a⁴je³⁴ˉ⁴ i⁴ti²tsei¹. Eu⁴³a² re³ queih¹ hnei³ júah³, quie¹ i¹con³ a⁵sia³ ta¹ tei⁴³ i⁴seih⁴³ húa³⁴ la³.” 8I² a⁴juah⁴ a³hie³ je¹ quieh¹i³: “Hnei³ a³don⁵, cúa² hnei³ jeu³ ua²seih⁴³ i²con³ ñi³ la³, canh⁴a² li⁴sieh³²ˉ⁴ o¹cuah³² ta³jmh¹ jian³ ro¹ˉ⁴ m⁴³. 9I² juah⁴ne³ a⁴cúa⁴ o¹m⁴ ne⁵, ta² re³; i² juah⁴ne³ sa⁴a⁴cúa⁴ liah⁴, ma²jon³ li⁴queih²ˉ³.” 10Con³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ ma²si²heh² Jesús chie³ cuah³ judío. 11Jian³ ma²hein² jan³ a³m⁴ i²jon³ a³chieh¹ ma³quia⁵jña⁴ ñi³ i⁴a⁴júan⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³², i⁴ŋeng²³ a³hain⁴ jlein⁴³, jian³ i¹leuh² sa⁴li⁴ñeih³i³ o³chie⁴³ hna²³. 12I² con³ma²a⁴je³ Jesús quieh¹i³, jon³ a⁴teh³i³ jian³ a⁴sagh⁴³i³: ―Hnei³ a³m⁴, ma³a⁴lonh⁴ˉ³ chie² i⁴langh⁴³ˉ³. 13Jon³ a⁴tang⁴ Jesús he³²i³, jian³ liah⁴ma²jon³ a⁴ñeih³ hna²³ a³m⁴ hain⁴, jian³ a⁴júan⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹. 14I² a³tyein² quian¹ cuah³ jon³ ne⁵, ta² a⁴jain³⁴ tsei⁴³ i²con²³ Jesús, quie¹ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ a³hain⁴ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, jon³ a⁴sagh⁴³i³ la⁴jang³⁴ chie³: ―Jñei⁴ jm²pa² sia³ i⁴li⁴júan³⁴ chie³ ta¹; i² jon³ ne⁵, jm² jon³pa² li⁴niah²ˉ³ i⁴li⁴lei⁴ hei²³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³, a⁵jon⁴³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹. 15I² jon³ a⁴ŋangh³ Se³ño²³, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ chie³ a³júan³ ni²taih⁴³, con⁴janh³ˉ³ tionh²ˉ³, ¿o⁴ a⁵sia³ sainh⁵ˉ³ a²cua³²jeu²³ quianh³ jian³ o⁴ a²lo¹siah³ i⁴ua²hainh³²ˉ³ o¹jm³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹? 16¿Conh⁴a² sa⁴hniah³ lion⁴³ a³m⁴ la³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ la³, a³lang⁴³ sa¹jeun³ A³brang²³ a³a⁴júan⁴ a⁵lainh³² la⁴jan³ a³hñi⁴³ i⁴chieh¹i³ ma³quia⁵jña⁴ ñi³? 17Con³ma²a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ ta² ra⁵hyeih¹ la⁴jang³⁴ a³hie²³ hain⁴; i² la⁴jang³⁴ a³jeu³ ne⁵, si³hyonh³ pi²³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴co³ jnia⁴ jon³ i⁴a⁴júan⁴ Jesús. 18Jon³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴: ―¿Hain³liah⁴ leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ o⁴ hain³ jau²³ li⁴can¹ˉ⁴? 19Quie¹ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ con³ o¹m⁴ mostaza i⁴a⁴can³⁴ jan³ chie³ i⁴a⁴jnei⁴i³ je¹ quieh¹, i² jon³ ua⁵cúan³, a⁴leg³⁴ con³ a²hma³ júah³, i² jon³ a⁴júan⁴ jon⁴³tan²³ sag³² je¹ o¹cúah² quieh¹. 20Jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴: ―¿Hain³ jau²³ li⁴can¹ˉ⁴ liah⁴i² leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹? 21Quie¹ leg⁴³ liah⁴i² leg⁴³ o¹sieh³² hei⁴³ñih¹ i⁴a⁴can³⁴ jan³ a³m⁴, jian³ a⁴conh³i³ hneng³ tieh³² hma³ ca³jeun²³ o¹a³ri²na³, jian³ a⁴yienh⁴ la⁴jeg³⁴. 22Ma²jon³ ua⁴jeun³² Jesús la⁴jeg³⁴ jeu³ júah² jian³ jeu³ peih¹, heh²i³ chie³ i⁴ŋo³⁴i³ ta⁵ Jerusalén. 23I² jon³ a⁴juah⁴ jan³ chie³: ―Hnei³ Se³ño²³, ¿o⁴ co⁴meih³pa² chie³ lion⁴? I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: 24―Cúah³² hnei³ pei⁴ i⁴heuh¹ˉ³ jeu³ o²hnei³² tsai³, quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴jeun⁴³ a³hnie³⁴ júan³⁴ si⁵hei⁴, jian³ sa⁴tieh¹i³ tionh². 25Júan³²ˉ¹, tei⁴³i² ma³ra⁴hang³² a³quieh¹ jauh³², jian³ a⁴jnai³⁴i³ o²hnei³², ma²jon³ ma²lieh¹ˉ³ teh²ˉ³ tionh²ˉ³ coh⁵hnei³², juah²ˉ³: “A³don⁵, a³don⁵, nia¹ o²hnei³² ua²han⁵ jnie³².” I² si²ŋangh² a³hain⁴ ta⁵jauh³², sag⁵i³ hnei³ tionh²ˉ³: “Sa⁴yan³²ˉ⁴ jainh¹ a⁴niah³ˉ³.” 26I² jon³ ma²lieh¹ˉ³ hleh²ˉ³ tionh²ˉ³: “Ma³a⁴quih² a⁴hneih²pa² jnia¹ jie³ˉ¹, jian³ hnei³pa² ni²heh³² jnie³² teg⁴ jeu³júan²³ quian⁴ jnie³².” 27I² jon³ li⁴juah⁴ a³quieh¹ jauh³² hain⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³: “Jian³ ma³a⁴jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ sa⁴yan³²ˉ⁴ jainh¹ a⁴niah³ˉ³. Quein⁴³ hnei³ i²con²³ˉ⁵ la⁴jangh³ hnei³ a³júan³ jmah³ i⁴hlagh³²”, li⁴juah⁴i³. 28I²jon³ hoh³²ˉ³, queuh²ˉ³ m⁴janh² tei⁴³i² jenh³²ˉ³ A³brang²³, I³sa²³, Ja³co²³ jian³ la⁴jang³⁴ a³sain² a³tionh² naih⁵ heinh² quieh¹ Jon⁴dai¹, i² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, ton³⁴i³ hnei³ ta⁵co⁴³. 29Quie¹ yi⁴han² chie³ a³tionh² ta⁵jia²³ hyie³ jian³ ta⁵tyan³ hyie³, jian³ ta⁵ñei³⁴ jian³ ta⁵quian³⁴ i⁴cua³⁴i³ queuh⁴³i³ a²hei⁴³ naih⁵ heinh² quieh¹ Jon⁴dai¹. 30Jian³ jeun⁴³ a³tionh² ta³ra³pei¹ tieh²la³ si⁵jian⁴³i³ nei², jian³ jeun⁴³ a³ya¹jian⁴³ nei² tieh²la³ tang³⁴i³ ta³ra³pei¹ liah⁴. 31Jm² jon³ a⁴tyie³⁴ co⁴meih³ fariseo, a⁴sagh⁴³i³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Cuanh³, jau²³ hnei³ i²la³, quie¹ hnie³⁴ Herodes jŋangh³i³ hnei³. 32I² a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―Cua³ ua⁴saih³² hnei³ Herodes, a²hyah³ nei²³ tsei⁴³ hain⁴ la⁴la³: “Jeh³², ne³⁴ jian³ hie³⁴ húa¹ˉ⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² jian³ júan³²ˉ⁴ i⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹, i² yie⁴ jon³, ma³a⁴toh⁴ ta¹ quien⁴ˉ⁴. 33I² la⁴jon³ ne⁵, ton³²nie⁴³ hniah³ lei⁴ nai³²ˉ⁴ ne³⁴ jian³ hie³⁴, yie⁴ liah⁴, quie¹ sa⁴re³ juah⁴ne³ sa⁴jaun⁴ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ Jerusalén.” 34’¡Hnei³ tionh²ˉ³, a³tionh² Jerusalén, jŋangh⁵ hnei³ la⁴jang³⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹, jian³ quinh⁵ˉ³ m⁴caun² a³sain³i³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³! ¡Ta² hlion⁴ nie⁴³ ma²hno⁵ˉ⁵ ma²jaih³²ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, liah⁴i² júan³ a¹si²hyie²³, tyan⁵i³ co⁴lagh⁴³ jon⁴³yein³ hyie²³ quian¹ naih⁵ ya¹cúa⁴³i³! ¡I² sa⁴ra⁵hnoh³ˉ³ tionh²ˉ³! 35Quie¹ ton³⁴ Jon⁴dai¹ i²tionh²ˉ³ ne³. Jian³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴a⁵sie⁴³ jeh³²ˉ³ jnia⁴ la⁴conh⁴i² a⁴tyie³⁴ jm² i⁴juah²ˉ³: “Ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³ja²³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Se³ño²³.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\