SAN LUCAS 14

1Jian³ liah⁴ con³ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ a⁴tyie³⁴ Jesús jauh³² quieh¹ jan³ a³quian³ ma³tyi² quian¹ fariseo i⁴ua⁵queuh³i³ a²hei⁴³, jian³ la⁴jang³⁴ fariseo tionh² ti²tan³i³ i²con²³ Jesús. 2I² ta⁵nei² Jesús jon³ ma²ua²cua⁴³ jan³ a³chieh¹ a³yon³. 3I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a²teg²³ quian¹ lai²³ tionh² jian³ fariseo: ―¿O⁴ ra³cúa²³ i⁴júan³⁴i³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, lainh⁴ˉ³? 4I² hei⁴i³ tionh², i¹con³ sa⁴a⁴juah⁴i³. I² Jesús ne⁵, a⁴tang⁴i³ a³yon³ hain⁴, a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹i³, ma²jon³ a⁴saih³i³. 5Jian³ ma²jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―¿Hain³ hnei³ tionh²ˉ³ juah⁴ne³ a⁴tanh⁴ jan³ a²lo¹siah³ quianh³ˉ³ jian³ o⁴ a²cua³²jeu²³ joh⁴³ to³, o⁴ a⁵sia³ si⁵te¹i³ si⁵tyein³i³ liah⁴ma²jon³, ua²liah⁴a² jm² sa⁴júan³i³ ta¹, lainh⁴ˉ³? 6I⁴jon³ i¹con³ a⁵sie⁴³ a⁴ŋang³ a³hain⁴ tionh² nei² ne³. 7I² con³ma²a⁴je³⁴ Jesús i⁴ti²hnoh³ a³ten² hain⁴ hien²³ tyein² i⁴cua³⁴i³ mesa, jon³ a⁴can³⁴i³ con³ jau²³, a⁴sagh⁴³i³ a³ten² hain⁴ tionh²: 8―Juah⁴ne³ sian³ a³te²³ hnei³ con³ i²sanh⁴ chie³, sa⁴neih²ˉ³ hien²³ tyein², quie¹ lei⁴ li⁴jia²³ i²jan³ a³ten² sang³⁴ a³júanh⁴³ a⁵hei⁴³ lia⁴ hnei³ a³a⁴teh³i³. 9I² tei⁴³i² a⁴je³ hnei³ a³a⁴te⁴ hnei³ i⁴jian³i³ a³hain⁴, jon³ li⁴sag⁵i³ hnei³: “Cúa² hien²³ ne³ ua²cua³ a³la³.” I² jon³ li⁴hyeinh³²ˉ³ queinh³²ˉ³ neih²ˉ³ hien²³ i²a⁴toh⁴. 10I² la⁴teg⁴i² te²³i³ hnei³ la⁴ne³, cua³ hnei³ jian³ nei⁴ hien²³ i²a⁴toh⁴, canh⁴a² la⁴teg⁴i² a⁴je³⁴ a³a⁴te⁴ hnei³, jon³ li⁴sag⁵i³ hnei³: “Hnei³ a³ñi³reunh³ˉ⁴, teg⁴ ma³tyi² la³ ni³nei⁴ quian⁴ˉ¹.” I² la⁴jon³ li⁴júanh⁴³ˉ³ ta⁵nei² la⁴jang³⁴ a³ti²tionh² mesa jianh²ˉ³. 11Quie¹ la⁴jang³⁴ a³júan³ júanh⁴³, sainh³i³ o³hyeih², jian³ la⁴jang³⁴ a³júan³ ti⁴ñeih⁵, lei⁴ júanh⁴³i³. 12Jian³ a⁴juah⁴ Jesús liah⁴ i²con²³ a³a⁴te⁴ quieh¹i³: ―La⁴teg⁴i² júanh²ˉ³ con³ jm² júah³ i⁴guenh³²ˉ³ chie³, sa⁴hniah³ teh³²ˉ³ a³ñi³reunh³ tionh², a⁵ga⁴ si³reunh³ˉ³, a⁵ga⁴ a³tei⁴³ jau²³ quianh³ˉ³, a⁵ga⁴ a³jlanh² a³tionh² hlonh²ˉ³; quie¹ hei⁴i³ tionh² lei⁴ li⁴te³⁴i³ hnei³ tei⁴³i² júan³⁴i³ quieh¹, i² la⁴jon³ li⁴jainh³i³ quianh³ˉ³. 13I² la⁴teg⁴i² júanh²ˉ³ jm² júah³ ne⁵, teh⁴³ hnei³ a³ti⁴ñei³ tionh², jian³ a³si¹jeu⁴, jian³ a³tein⁴ jian³ a³taun³². 14I² la⁴jon³ tsei³⁴ jm² li⁴renh³ˉ³. Quie¹ hei⁴i³ tionh² sa⁴li⁴jainh³i³ quianh³ˉ³, i² ma²jon³pa² si⁵jainh² quianh³ˉ³ la⁴teg⁴i² hyon⁴³ la⁴jang³⁴ chie³ tsein²³. 15I² con³ma²a⁴nau⁴ jan³ jen² a³tionh² mesa jian²³ Jesús jau²³ jon³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―Ta² tsei³⁴ jm² li⁴ren³ a³queuh⁴³ ma³⁴ naih⁵ heinh² quieh¹ Jon⁴dai¹. 16I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Jan³ chie³ a⁴júan⁴ con³ jm² júah³ i⁴guenh⁴³i³ chie³, i² jon³ a⁴teh³i³ jeun⁴³. 17I² con³ma²a⁴teg⁴ o²ra³ i⁴queuh⁴³i³ ma³⁴ ne⁵, jon³ a⁴sain⁴i³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹ i⁴ua⁵saih¹i³ a³ten² tionh², juah⁴i³: “Nia³ hnei³ tionh²ˉ³ to⁴ne⁵, quie¹ ma³ti²nie⁴³ la⁴jeg³⁴.” 18I² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² a⁴juah⁴i³ i⁴sa⁴tian⁴. I² a³co⁴ra⁴lie⁵ a⁴juah⁴: “Húa³⁴ júah³pa² a⁴la³⁴ˉ⁴ con³, i⁴jon³ hniah³ ton³²nie⁴³ nai³²ˉ⁴ ni¹je³⁴ˉ⁴; mh⁵ˉ⁵ hnei³ i⁴júanh²ˉ³ júanh³ hoh⁴³.” 19Jian³ a⁴juah⁴ i²jan³: “Hña⁴ ni²quein⁴³ a²cua³² quiah³ húa³⁴ ma³a⁴lan³⁴ˉ⁴, i⁴jon³ hniah³ ni¹quien³²ˉ⁴ jah⁴ jau²chie⁴³ ton³²nie⁴³; i⁴jon³ mh⁵ˉ⁵ hnei³ i⁴júanh²ˉ³ júanh³ hoh⁴³.” 20Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ i²jan³ liah⁴: “Can¹ a⁴sanh⁴pa² jnia⁴, i⁴jon³ sa⁴tian⁴ nai³²ˉ⁴.” 21I² jon³ jonh³ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴, a⁴sagh⁴³i³ jeu³² la⁴jeg³⁴ i⁴jon³. I² jeu³²i³ ne⁵, ta² a⁴jain³⁴ tsei⁴³i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹ liah⁴: “Eu⁴³a² re³ cua³ ta¹tia⁴ la⁴tan² ñi⁵jeu³ jian³ la⁴tan² jeu³júan²³ quieh¹ je¹jeu³ la³, yi⁴quianh¹ˉ³ a³ti⁴ñei³, jian³ a³si¹jeu⁴, jian³ a³tein⁴ jian³ a³taun³² tionh².” 22I² a⁴tyanh³ a³cúa²³ cúa³tag³², a⁴sagh⁴³i³ jeu³²: “Hnei³ a³don⁵, ra⁵tei⁴³pa² liah⁴ ma²a⁴saih³²ˉ³ jnia⁴, jian³ ra³sion⁴ pi¹ i²li⁴cua³⁴i³.” 23I² jon³ a⁴juah⁴ jeu³²i³, a⁴sagh⁴³i³ a³cúa²³ cúa³tag³² liah⁴: “Cua³ tyieh⁴ˉ³ la⁴jeg³⁴ ho³²jeu³ jian³ i²nau³ la⁴conh⁴ hloh³² ne³, yi⁴jianh⁴³ˉ³ ta⁵li⁴hnai³, canh⁴a² canh⁴³ jauh³² quien⁴ˉ⁴. 24Quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, i¹jan³ a³a⁴teh⁵ˉ⁵ liah⁴ma²ra⁴lie⁵ hain⁴ tionh², sa⁴hyei⁴³i³ ma³⁴ quien⁴ˉ⁴.” 25Jian³ ta² jeun⁴³ chie³ ua⁴han² jian²³i³ Jesús, tionh²i³ jeu³; i² jon³ a⁴jainh³ Jesús nei², a⁴sagh⁴³i³: 26―Jian³ a³hain⁴ a³jia²³ i²con²³ jnia⁴, sa⁴li⁴lain⁴i³ chie³ quian³⁴ˉ⁴ juah⁴ne³ sa⁴ma³hain³i³ tsei⁴³ i²con²³ hña³, jian³ nei² quieh¹ jmai³i³, sie²³i³, jian³ nei² quieh¹ i³cúa³i³, jian³ nei² quieh¹ si³jon⁴³i³, jian³ si³reunh¹i³ a³ñih³ a³m⁴ tionh². 27Jian³ a³hain⁴ a³sa⁴hnie³⁴ can³⁴ ma²eu⁴³ i⁴jia²³i³ coh⁵cah³ˉ⁴, sa⁴li⁴lain⁴i³ chie³ quian³⁴ˉ⁴. 28Júan³²ˉ¹, juah⁴ne³ sian³ hnei³ tionh²ˉ³ a³hnie³⁴ júan³⁴ con³ a²hnei⁴³ leg⁴³ hlion⁴ hna³, ¿o⁴ a⁵sia³ cua³⁴i³ ñeih³² júan³⁴i³ co³hei²tsei³ conh⁴ o¹cau³² teg³⁴, nia³²ˉ¹ o⁴ nie⁴³ quieh¹i³ la⁴conh⁴ li⁴teg³⁴ tieh⁴? 29Quie¹ juah⁴ne³ con³ i⁴ma⁴lie⁵i³ ta³jmh¹ jian³ ma²a⁴leg³⁴ jon³ sa⁴tieh¹i³ ma⁵tieh⁴i³, i² la⁴jang³⁴ a³a⁴je³⁴ i⁴ma⁴lie⁵i³, ji⁵ŋang⁴i³ quieh¹i³, 30li⁴juah⁴i³: “Jeh³² a³ñih³ ne³ ma⁴lie⁵ con³ a²hnei⁴³, jian³ sa⁴tieh¹i³ ma⁵tieh⁴i³”, li⁴juah⁴i³. 31Jian³ la⁴ne³ liah⁴, juah⁴ne³ jan³ re¹ hnie³⁴ júan³⁴ hnai³ i²con²³ re¹ sang³⁴, ¿o⁴ a⁵sia³ cua³⁴i³ ñeih³² júan³⁴i³ co³hei²tsei³ o⁴ li⁴cagh¹ quia³⁴ mai²³ a²hlie⁴ quian¹i³ jm² i²con²³ quie⁴ mai²³ a²hlie⁴ quian¹ re¹ sang³⁴? 32I² juah⁴ne³ sa⁴tian⁴ ne⁵, i² ta¹la⁴ tionh²i³ i²gm⁴, jon³ sain³⁴i³ meih³ chie³ quian¹ i⁴si⁵mh²i³ re¹ hain⁴ i⁴tyan⁴³ hnai³. 33Jian³ la⁴ne³ liah⁴ con⁴jan³ hnei³ tionh²ˉ³, a¹juah⁴ne³ sa⁴ma⁵hainh¹ˉ³ hoh⁴³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quianh³ˉ³, sa⁴li⁴lainh⁴ˉ³ chie³ quian³⁴ˉ⁴. 34’Quie¹ i⁴chie⁴³pa² tsei³⁴ o¹ñi²; i² juah⁴ne³ a⁴chia³⁴ ua³pei⁴ quieh¹ ne⁵, ¿hain³liah⁴a² ma⁵li⁴ñih¹? 35Jian³ so⁵ma⁵tsei³⁴ i⁴roh³i³ húa³⁴, jian³ a⁵ga⁴ i⁴li⁴conh³i³ m⁴³ quieh¹ húa³⁴, quie¹ hniah³ ton³⁴i³ o³tan². A³hain⁴ a³ho³ ta³ra³cua¹ i⁴nau³i³, ua²nai⁴i³ jau²³ la³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\