SAN LUCAS 16:16

16’Quie¹ lai²³ quieh¹ M³se²³, jian³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴a⁴sag⁴ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹, a⁴júan⁴ heih⁴³ la⁴teg⁴ jm² i⁴cuan³⁴ Juan³ Tei³²; i² liah⁴ma²jm² jon³ si³hleh² liah⁴ han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ la⁴jang³⁴ a³cúah² pei⁴ han⁵i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More