SAN LUCAS 17

1Jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹: ―La⁴jeg³⁴ jm²pa² sia³ i⁴li⁴tianh⁵ chie³ chie³²; i² a³júan³ i⁴tianh⁵ chie³ chie³² ne⁵, ¡ta² jeu²³ a³hain⁴! 2Eu⁴³a² re³ ma²hñei³⁴i³ lau² con³ a²hnai³² ya¹hñei⁴³ con³ a²caun² pa¹, jon³ si⁵tiah³i³ teg⁴ joh⁴³ jm³ñih¹ la⁴conh⁴a² i⁴júan³⁴i³ i⁴tianh⁵ jan³ si³peih¹ la³ chie³². 3¡Jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³ la⁴ne³! ’Jian³ juah⁴ne³ a⁴tanh⁴ a³reunh³ˉ³ chie³² i²conh²ˉ³, jon³ hniah³ jainh¹i³ hnei³; i² juah⁴ne³ a⁴can³⁴i³ jau²³ ne⁵, jon³ hniah³ hainh³²ˉ³ chie³² quieh¹i³. 4Jian³ ua²liah⁴a² quie³⁴ nie⁴³ a⁴tanh⁴i³ chie³² con³ jm² i²conh²ˉ³, jian³ quie³⁴ nie⁴³ jon³ si⁵je³²i³ hnei³ con³ jm² liah⁴ i⁴juah⁴i³: “A⁵sie⁴³ ma⁵júan³²ˉ⁴”, jon³ hniah³ hainh³²ˉ³ chie³² quieh¹i³. 5Jon³ a⁴juah⁴ la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Se³ño²³, a⁴juah⁴i³: ―Júan² hnei³ i⁴li⁴hain⁴ jnie³² re³. 6I² a⁴juah⁴ Se³ño²³ i²con²³i³: ―Juah⁴ne³ ma²tei⁴³ i⁴hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ conh⁴i² tei⁴³ con³ o¹m⁴ peih¹ quieh¹ mostaza, jon³ ma²li⁴jeuh³²ˉ³ a²hma³ sicómoro la³: “Ua²quei³ hnei³ i²si²seih⁴³ ne³, ua²seih³ hnei³ la⁴teg⁴ joh⁴³ jm³ñih¹”, i²jon³ ma²li⁴ro³⁴ a²hma³ jeu³ jau²³ quianh³ˉ³ tionh²ˉ³. 7’Júan³²ˉ¹, jan³ hnei³ tionh²ˉ³, sian³ jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹, a³hein² quiah³ húa³⁴ jian³ o⁴ a³hion⁴³ jah⁴, i² la⁴teg⁴i² ma³a⁴tyanh³i³, ¿o⁴ li⁴jeuh³²i³ hnei³: “Nia³ ni³nei⁴ ni³cauh⁴³”? 8Leg⁴³ re³pa², a⁵sia³, quie¹ jeuh³²i³ hnei³: “Júan² hnei³ ma³⁴ queuh¹ˉ⁴, hai⁴³ hnei³ a²hmh³ ta⁵mah²; tya² hnei³ ma³⁴ i⁴gueh³²ˉ³ jnia⁴ liah⁴a² a⁴leg³⁴ quien⁴ˉ⁴. Ma²jon³ a²ma⁴ queuh² hauh²ˉ³ quianh³.” 9¿Jian³ o⁴ cúah³²ˉ³ ti²hmah³² a³cúa²³ cúa³tag³² i²conh²ˉ³ tei⁴³i² ma³a⁴júan⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴saih³²i³ hnei³, lainh⁴ˉ³? Leg⁴³ re³pa² a⁵sia³, lain³⁴ˉ⁴. 10I² la⁴ne³pa² hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, tei⁴³i² ma³a⁴júanh²ˉ³ la⁴jeg³⁴ la⁴conh⁴ i⁴a⁴sag⁴³ hnei³ Jon⁴dai¹, jon³ li⁴juah²ˉ³: “Lang⁴³ jnie³² a³cúa²³ cúa³tag³² sa⁴quein⁴³, quie¹ co⁴jon³pa² a⁴júan² jnie³² conh⁴ ma²hniah³ júan² jnie³².” 11Hein² pi¹ Jesús jeu³, ŋo³⁴i³ Jerusalén, jian³ ua⁴jeun³²i³ húa³⁴ Galilea jian³ húa³⁴ Samaria. 12Jon³ a⁴tyie³⁴i³ con³ jeu³ peih¹, i²ua⁵ma⁵jainh³² quian³⁴ chie³ quieh¹i³ a³ti²lang⁴³ chie² i⁴jyih² o¹ŋeu⁴³ quieh¹, a³a⁴jian⁴ i²gm⁴ meih³, 13jian³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Jesús, A²teg²³, ¡ua²jieh⁴ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ jnie³²! 14I² con³ma²a⁴je³ Jesús quieh¹i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³: ―Cua³ ua⁴han² tionh²ˉ³ yi⁴ma⁴jniah³²ˉ³ ta⁵nei² m³chie³ tionh². I² con³ma²ua⁵han²i³ tionh², ta¹la⁴ jon³ a⁴huan⁴ quieh¹i³. 15I² jon³ ne⁵, jan³ a³hain⁴, con³ma²a⁴je³⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹i³, jon³ a⁴jainh³i³ nei² ya¹júan³i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ ya¹hleh²i³ tia⁴. 16Jon³ a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei² Jesús, a⁴jengh³i³ húa³⁴, a⁴cúa⁴i³ ti²hmah³² i²con²³i³. I² a³ne³ a³sian³ húa³⁴ Samaria. 17I² a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―¿O⁴ a⁵hei⁴³ li⁵quian³⁴ a⁴huan⁴ quieh¹? ¿I² nah⁴³ i²ñi³⁴ hain⁴ ne⁵? 18Quie¹ sa⁴a⁵han²i³ cúah³i³ Jon⁴dai¹ ti²hmah³², quie¹ jan³ a³sian³ ta⁵seg³⁴pa² a⁴cúa⁴ ti²hmah³². 19Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a³hain⁴: ―No³ hnei³, cuanh³ quianh³; ma³a⁴huan⁴ quianh³ˉ³ quie¹ ra⁵hainh⁴ˉ³. 20Jon³ a⁴ŋang⁴ fariseo tionh² i²con²³ Jesús hain³legh⁴ tyie¹ jm² júan³⁴ Jon⁴dai¹ heih⁴³ m⁵cu³ la³, i² a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Quie¹ i⁴júan³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ m⁵cu³ la³ sa⁴lei³ jnia⁴. 21Jian³ a⁵ga⁴ sian³ a³li⁴juah⁴: “Jeh³² i²la³ júan³i³ heih⁴³”, jian³ o⁴ “I²jno³.” A⁵sia³, quie¹ ma³júan³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ naih⁵ ni²hoh⁴³ˉ³ tionh²ˉ³. 22Jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹: ―Jia²³ jm² i⁴hnoh³ˉ³ teg³⁴ mah²ˉ³ jm² i⁴jionh⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴, i² hnei³ tionh²ˉ³, a⁵sia³ teg³⁴ mah²ˉ³. 23Jian³ li⁴sag⁵i³ hnei³ ca³chion²³: “Jeh³² i²la³ sainh⁴³i³”, jian³ o⁴ “I²jno³ si²sainh⁴³i³.” Jon³ sa⁴hniah³ cúah²ˉ³ tionh²ˉ³, a⁵ga⁴ si²tyeinh³²ˉ³ coh⁵cah³²i³. 24Quie¹ liah⁴i² tagh³ joh¹ o¹jyi³ quieh¹ a⁵ñih³ la⁴teg⁴ ta⁵ca³jo³² m⁵cu³, la⁴ne³ lei⁴ la⁴teg⁴i² teg³⁴ jm² jionh⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴. 25I² ñeih³²jia⁴³ ne⁵, hniah³ can³⁴i³ ma²eu⁴³ hlion⁴, jian³ hniah³ ton³⁴ chie³ a³sian³ tieh²la³ quieh¹i³. 26Liah⁴i² a⁴leg³⁴ jm² ma²sian³ Noé, la⁴ne³ lei⁴ jm² i⁴jionh⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ liah⁴. 27Quie¹ ma²jon³ ti²queuh³i³ hangh²i³, ti²sanh⁴i³ jian³ ti²cúan⁴³i³ si³jon⁴³ i⁴sanh⁴, la⁴conh⁴i² a⁴tyie³⁴ jm² i⁴a⁴hei³⁴ Noé joh⁴³ a²úan⁴³ i⁴leg⁴³ a²hnei⁴³, ma²jon³ a⁴canh³ jm³ m⁵cu³, a⁴chian³⁴ la⁴jang³⁴. 28Jian³ la⁴jon³ liah⁴ liah⁴i² a⁴leg³⁴ jm² ma²sian³ Lot, ma²queuh³i³ hangh²i³, ma²ti²la²³i³ jian³ ma²ti²hnang³i³, ma²ti²jnei³i³ jian³ ma²ti²júan³i³ a²hnei⁴³ tionh². 29I² jm² i⁴ua⁵hag⁴³ Lot jeu³ Sodoma ne⁵, jon³ a⁴tah⁴ o¹jyi³ loh⁴³ jian³ o¹jeu² o¹jyi³ i⁴ma⁴tyan³i³ la⁴jang³⁴. 30La⁴ne³ lei⁴ la⁴teg⁴i² a⁴teg⁴ jm² ma⁵jnia³² A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴. 31’Jian³ a³hain⁴ a³sainh⁴³ yeih³² cah³² hnei⁴³ jm² jon³, sa⁴hniah³ jyon⁴³i³ juah⁴ i⁴si⁵quien²³i³ quieh¹ i⁴nie⁴³ jauh³²; jian³ a³hain⁴ a³sainh⁴³ je¹, sa⁴hniah³ chianh³i³ jauh³² quieh¹. 32Tyon¹ hnei³ hoh⁴³ liah⁴ a⁴jainh⁴³ a³m⁴ quian¹ Lot. 33Quie¹ la⁴jang³⁴ a³hnie³⁴ lion⁴ m⁵cu³ quieh¹, si⁵hain⁴ pi²³i³, jian³ la⁴jang³⁴ a³si³hain⁴ m⁵cu³ quieh¹, hyieh⁴i³ liah⁴ i²a⁴toh⁴. 34’Quie¹ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, je¹nai³ jon³ ra³han² on³⁴ nei² jain³²; jan³pa² te⁴³i³, jian³ jan³ jian³⁴. 35Jian³ on³⁴ a³m⁴ ti²húah² ti²tionh² nei² a²to²³; jan³pa² te⁴³i³, jian³ jan³ jian³⁴. 36Jian³ on³⁴ chie³ ti²tionh² je¹; jan³pa² te⁴³i³, jian³ jan³ jian³⁴. 37I² jon³ a⁴juah⁴ chie³ quian¹i³ tionh², a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―¿Jainh¹ lei⁴ i⁴ne³, juah², Se³ño²³? I² a⁴juah⁴ Se³ño²³: ―I²jon³ i²ra³quian³ he³² jaun², i²jon³pa² ŋangh³ a¹teu³júa⁵.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\