SAN LUCAS 20

1Con³ jm² hein² Jesús cuah³júah², si²heh²i³ a³jeu³, si²hleh² jau²³ tsei²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, i² jon³ a⁴tyie³⁴ m³chie³ tyein² tionh² jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³, jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ tionh² liah⁴, 2a³hain⁴ a³a⁴hlenh⁴³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Sai³² hnei³ jnie³² hain³ heih⁴³ quianh²ˉ³ i⁴júanh³ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³. ¿Jian³ o⁴ hain³ a⁴cúa⁴ heih⁴³ ne³ i²conh²ˉ³? 3I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hno⁵ jnia⁴ liah⁴ ŋang¹ˉ⁴ con³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³; jian³ jainh¹ hnei³ jau²³: 4¿hain³ a⁴júan⁴ heih⁴³ i²con²³ Juan³ Tei³² i⁴ua⁵sion⁴³ chie³ jm³? ¿O⁴ Jon⁴dai¹ jian³ o⁴ chie³, lainh⁴ˉ³? 5Jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², juah⁴i³: ―Juah⁴ne³ juah²ˉ¹ i⁴ Jon⁴dai¹pa² a⁴júan⁴ heih⁴³ i²con²³i³, jon³ sag⁵i³ jnia¹: “¿E⁴le³⁴ sa⁴ra⁵hainh⁴ˉ³ jau²³ quieh¹i³ ne⁵?” 6Jian³ juah⁴ne³ saih³²i³ jnia¹ i⁴a⁴sai⁴ chie³pa² quieh¹i³, lei⁴ li⁴quih⁵ jnia¹ la⁴jang³⁴ a³jeu³ m⁴caun², quie¹ la⁴jang³⁴i³ ti²ñi³ i⁴ma²lang⁴³ Juan²³ hain⁴ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹. 7I² jon³ a⁴ŋangh³i³ tionh² i⁴sa⁴ñi³i³ hain³ a⁴sai⁴. 8I² a⁴juah⁴ Jesús liah⁴: ―Jian³ jnia⁴ liah⁴, a⁵sia³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ hain³ heih⁴³ quian³²ˉ⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴la³. 9Conh⁴liah⁴ a⁴hleh⁴ Jesús i²con²³ a³jeu³ jau²³ i⁴a⁴can³⁴i³ la³: ―Ma²sian³ jan³ chie³ a³jnia² o¹m⁴ ya¹gm³jeh² quieh¹, jon³ a⁴tonh³i³ je¹ jon³ joh⁴³ cúa³ co⁴meih³ a³júan³ ta¹, jon³ ua⁵hag⁴³i³ ta⁵seg³⁴ úa⁴ jm². 10I² con³ma²a⁴tyie³⁴ jm² a⁴lo³, jon³ a⁴sain⁴i³ jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹ i²con²³ a³júan³ ta¹ je¹ hain⁴ canh⁴a² ma²cúah³i³ co⁴meih³ o¹m⁴ ya¹gm³jeh² jon³; i² a³júan³ ta¹ hain⁴ tionh² ne⁵, a⁴pan³⁴i³ a³hain⁴, a⁴sainh³i³ a³hain⁴ ti¹hag⁵ si¹cúa³ to⁵lang³⁴. 11Conh⁴liah⁴ a⁴sain⁴ a³quieh¹ je¹ hain⁴ i²jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹; i² a³júan³ ta¹ hain⁴ tionh² liah⁴, a⁴júanh¹i³ a³ne³, jian³ a⁴sagh⁴³i³ jau²hlagh³², jian³ a⁴saih³i³ to⁵lang³⁴. 12I² jon³ a⁴sain⁴ a³quieh¹ je¹ hain⁴ a²teg⁴ on³ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹; i² a³júan³ ta¹ hain⁴ tionh² liah⁴, a⁴tyein³i³ a³hain⁴ ta⁴coh⁵ je¹ con³ma²a⁴júanh¹i³. 13’I² a⁴juah⁴ a³quieh¹ je¹ hain⁴: “¿Liah⁴a² júah³ júan³²ˉ⁴? Eu⁴³a² re³ sain¹ˉ⁴ a³jon³⁴ a³eu⁴³ hno⁵ˉ⁵; jian³ canh⁴a² sa¹ li⁴ma⁵con⁴³i³ tei⁴³i² a⁴je³i³.” 14I² a³júan³ ta¹ hain⁴ tionh², con³ma²a⁴jen³i³, jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², juah⁴i³: “A³ne³pa² li⁴quieh¹ je¹ la³. Ma³²ˉ¹ ma⁵jŋangh¹i³ jnia¹ canh⁴a² li⁴quian⁴ˉ¹ je¹ la³.” 15Ma²jon³ a⁴tyein³i³ ta⁴coh⁵ je¹ jon³, jian³ a⁴jŋangh⁴i³. ’I² jon³ ne⁵, ¿henh⁴ júan³⁴ a³quieh¹ je¹ jon³, lainh⁴ˉ³? 16Quie¹ jionh⁴i³, ya⁴ma⁴tyan²³i³ a³júan³ ta¹ hain⁴, jon³ tonh³i³ je¹ quieh¹ joh⁴³ cúa³ a³sang²³ tionh². Con³ma²a⁴nau⁴i³ tionh² jau²³ ne³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―¡Sa⁴ua²lei⁴ la⁴ne³! 17I² jon³ a⁴je³⁴ Jesús, a⁴jen³i³ a³hain⁴ tionh², a⁴sagh⁴³i³: ―¿Henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ i⁴ra³sag² ne⁵: A²caun² i⁴a⁴ton³⁴ teg³hyah³ tionh², a²caun² jon³pa² re³ a⁴seih³ ta³jmh¹ a²hnei⁴³? 18Jian³ a³hain⁴ a³cangh³ nei² a²caun² jon³ jeun⁴i³ o¹leuh²; jian³ juah⁴ne³ sian³ a³neh³ a²caun² ne³, jon³ lain⁴i³ o¹jeu². 19I² o²ra³ jon³ hnie³⁴ m³chie³ tyein² tionh² jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³, hnie³⁴i³ sanh³i³ Jesús, quie¹ ra⁵laih²i³ tionh² i⁴a⁴hleh⁴ Jesús nei² quieh¹i³ jau²³ i⁴a⁴can³⁴i³ jon³; i² hei⁴i³ tionh² ne⁵, con⁴³i³ a³jeu³. 20I² jon³ a⁴sain⁴i³ meih³ chie³ quian¹ a³ma³jnia³ i⁴tsein³⁴, a³ua⁵quien²³ jau²chie⁴³ sa¹ si⁵seun³ Jesús jau²³, canh⁴a² sia³ liah⁴ li⁴cúanh⁴³i³ joh⁴³ cúa³ si²mah⁴ tyein². 21I² jon³ a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, nia² jnie³² i⁴hleh³ˉ³ jian³ i⁴heh³ˉ³ jmah³ jau²³ ni²tei⁴³, jian³ co³nai² jenh⁵ˉ³ chie³ la⁴jang³⁴, quie¹ heh³ˉ³ jeu³ quieh¹ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³. 22I² ne³ ne⁵, ¿o⁴ ra³cúa²³ i⁴ma²hmah³²ˉ¹ hmah¹ i²tain⁴³ gobierno, jian³ o⁴ a⁵sia³? 23I² Jesús ne⁵, si²laih²i³ re³ i⁴a⁴ŋang⁴ a³hain⁴ tionh² con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ hlagh³², jon³ a⁴sagh⁴³i³: ―¿E⁴le³⁴ jau²chie⁴³ conh⁴ˉ³ jnia⁴ tionh²ˉ³? 24He³² hnei³ jnia⁴ con³ o¹cau³². I² jon³ ne⁵, ¿hain³ ma³nei² ne³ ra³ton³, jian³ hain³ jm³i⁴sain³ ra³sag²? I² jon³ a⁴ŋangh³i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Gobierno César pa². 25I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Juah⁴ne³ la⁴ne³, cúah³² hnei³ gobierno i²tain⁴³, jian³ cúah³² hnei³ Jon⁴dai¹ i²tain⁴³ liah⁴. 26I² la⁴ne³ sa⁴a⁴cagh¹i³ jm² juah⁴ i⁴si⁵seun³ Jesús jau²³ i⁴si²hleh²i³ ta⁵nei² chie³, quie¹ co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³ tionh² jau²³ i⁴a⁴jainh³ Jesús, jon³ a⁴cauh³ lau²i³. 27Ma²jon³ a⁴tyie³⁴ co⁴meih³ saduceo tionh², a³hain⁴ tionh² a³juah⁴ i⁴sa⁴hyon⁴³ a³jaun², a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ Jesús, 28juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, a⁴sag⁴ M³se²³ ma²jyi³ i⁴ra³hleh² la⁴la³: “Juah⁴ne³ a⁴jaun³⁴ jan³ a³ñih³ a³sa⁴ra⁵sian³ si³jon⁴³ jian²³ i³cúa³, jon³ hniah³ sanh⁴ a³reunh¹ a³jaun² jian²³ a³m⁴ hain⁴, canh⁴a² li⁴sian³ si³jon⁴³i³ nei² quieh¹ a³jaun² reunh¹i³.” 29I² jon³ ne⁵, ma²sian³ quion³⁴ si³reunh¹i³ jmah³ a³ñih³. I² a³co⁴ra⁴lie⁵ hain⁴ a⁴sanh⁴i³ jian²³ a³m⁴ quian¹, jian³ a⁴jaun³⁴i³ i⁴sa⁴ra⁵sian³ si³jon⁴³i³. 30Jian³ la⁴jon³ a⁴sanh⁴ a²teg⁴ on³⁴ liah⁴ jian²³ a³m⁴ hain⁴, jian³ a⁴jaun³⁴i³ i⁴sa⁴ra⁵sian³ si³jon⁴³i³ liah⁴. 31Jian³ la⁴jon³pa² liah⁴ a²teg⁴ on³, jian³ liah⁴a² a⁴teg⁴ li⁵quion³⁴i³, a⁴chian³⁴i³ tionh² i⁴sa⁴ra⁵sian³ jon⁴³segh³²i³. 32Jian³ i²a⁴toh⁴ a⁴jaun³⁴ a³m⁴ liah⁴. 33I² jon³ ne⁵, tei⁴³i² hyon⁴³ la⁴jang³⁴ a³jaun², ¿hain³ li⁴quian¹ a³m⁴ hain⁴, quie¹ la⁴jang³⁴ la⁴jon³ pi²³ ra⁵jian²³i³? 34Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Quie¹ chie³ a³sian³ m⁵cu³ la³, a³ñih³ a³m⁴, sanh⁴i³ tionh². 35Quie¹ la⁴jang³⁴ a³haih¹ i⁴hyon⁴³ jen² a³jaun² jian³ i⁴tang³⁴i³ m⁵cu³ con³, a³ñih³ a³m⁴, i²jon³ a⁵sie⁴³ ma⁵sanh⁴i³, jian³ a⁵ga⁴ cúan⁵i³ si³jon⁴³ i⁴sanh⁴i³. 36Quie¹ a⁵sie⁴³ ma⁵jaun⁴i³ i²jon³, quie¹ lang⁴³i³ liah⁴ lang⁴³ ángel jian³ lang⁴³i³ jon⁴³segh³² Jon⁴dai¹ quie¹ ta⁵la⁴ ma³a⁴hyon²³i³. 37Jian³ hña³ M³se²³ liah⁴ ma³jnia³i³ nei² quieh¹ i⁴hyon⁴³ a³jaun², con³ma²a⁴sag⁴i³ nei² quieh¹ sieh³² hma³ ton⁴³ tsain⁴³ ma²si²co²³, con³ma²a⁴teh³i³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹, Jon⁴dai¹ quian¹ A³brang²³, Jon⁴dai¹ quian¹ I³sa²³ jian³ Jon⁴dai¹ quian¹ Ja³co²³. 38Quie¹ a⁵sia³ lang⁴³i³ Jon⁴dai¹ juah⁴ Jon⁴dai¹ quian¹ a³jaun², quie¹ Jon⁴dai¹ quian¹ a³sian³pa²; quie¹ i²con²³ hei⁴i³ sian³ la⁴jang³⁴. 39I² jon³ a⁴ŋangh³ co⁴meih³ a²teg²³ quian¹ lai²³, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, ta² re³ a⁴hleh²ˉ³. 40I⁴jon³ a⁵sie⁴³ tia⁴ tsei⁴³i³ ma⁵ŋang³⁴i³ tionh². 41I² jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―¿Liah⁴ cúan²³ juah⁴ chie³ tionh² i⁴lang⁴³ A³ma²ya⁴lion³² Chie³ hain⁴ sa¹jeun³ re¹ Da³vei²³? 42I² hña³pa² Da³vei²³ a⁴hleh⁴ nei² ma²jyi³ quieh¹ Salmo i⁴ra³juah⁴: A⁴juah⁴ Se³ño²³ Jon⁴dai¹ i²con²³ Se³ño²³ quian³⁴ˉ⁴: “Nei⁴ hnei³ jo³² ta⁵chie³⁴ quien⁴ˉ⁴ 43la⁴conh⁴i² júan³²ˉ⁴ i⁴cangh³²ˉ³ jm² i²con²³ la⁴jang³⁴ a³hie²³ hnei³.” 44I² la⁴ne³ hña³pa² Da³vei²³ hleh² i⁴lang⁴³ a³hain⁴ Se³ño²³ quian¹i³; ¿liah⁴ cúan²³ lang⁴³ A³ma²ya⁴lion³² Chie³ hain⁴ sa¹jeun³ quian¹i³ juah⁴ne³ la⁴jon³? 45La⁴jang³⁴ a³jeu³ hain⁴ tionh² ti²nau³ con³ma²a⁴sagh⁴³ Jesús chie³ quian¹, juah⁴i³: 46―Jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³ i²con²³ a²teg²³ quian¹ lai²³, quie¹ si³hyonh³i³ ŋeng²³i³ i⁴tionh²i³ a²hmh³ cúa³ la⁴conh⁴a² a³sang²³, jian³ hnie³⁴i³ ma⁵co⁴³ chie³ quieh¹i³ je¹hmah¹, jian³ si³hyonh³i³ cua²³i³ hien²³ a³tyein² cuah³ judío, jian³ cua²³i³ queuh³i³ a²hei⁴³ hien²³ a³canh² i²júan³i³ jm². 47Jian³ qui²³i³ jauh³² quieh¹ a³don⁵ m⁴ hnang⁴, jian³ júan³i³ i⁴mh²i³ Jon⁴dai¹ i⁴úa⁴ i⁴ma³can³i³ chie³. I⁴jon³ hyieh⁴i³ ma²eu⁴³ pain⁴ la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ la⁴teg⁴i² gmh⁴ heih⁴³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\