SAN LUCAS 21

1Jon³ a⁴je³⁴ Jesús i⁴ti²ro³ a³jlanh² o¹cau³² joh⁴³ a²cúa⁴³ i²tonh²i³ o¹cau³². 2Jian³ a⁴jen³i³ jan³ a³don⁵ m⁴ hnang⁴ a³eu⁴³ ti⁴ñei³ a³a⁴tonh³ teun³⁴ a²ñi²yein⁴ quieh¹. 3I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³m⁴ hnang⁴ a³ti⁴ñei³ ne³, hlion⁴ pi¹ a⁴cúa⁴i³ la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ a³ma³a⁴ro⁴ joh⁴³ a²cúa⁴³. 4Quie¹ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² a⁴cúa⁴i³ o¹cau³² i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴ni²sion⁴pa²; i² a³m⁴ ne³ ne⁵, ua²liah⁴a² eu⁴³ ti⁴ñei³i³, a⁴cúa⁴i³ la⁴jeg³⁴ la⁴conh⁴ ma²sia³ quieh¹i³ i⁴ma²queuh⁴³i³. 5Ma²ti²tya²³ co⁴meih³ chie³ jau²³ nei² quieh¹ cuah³júah² i⁴eu⁴³ tsei³⁴ jnia⁴ si²leg⁴³ la⁴jeg³⁴ a²caun² i⁴tieh³² jian³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴cúa⁴ chie³ tionh², jon³ a⁴juah⁴ Jesús: 6―La⁴conh⁴ tei⁴³ i⁴ti²jeh⁴ˉ³ ne³ tionh²ˉ³ tieh²la³, jia²³ jm² i⁴si⁵cúan⁴, i¹con³ a²caun² a⁵sie⁴³ ni²tsei¹ nei² a²caun² reunh¹ lei⁴. 7I² jon³ a⁴ŋang⁴i³ tionh² i²con²³ Jesús: ―Hnei³ A²teg²³, ¿legh⁴ si⁵lei⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³? ¿Jian³ henh⁴ júan³⁴ lei³ la⁴teg⁴i² ma³o¹lei⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³? 8I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Jianh³ˉ³ júan² hnei³ yo⁴ua²lainh²ˉ³ ca³ tionh²ˉ³; quie¹ jeun⁴³ jia²³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ jnia⁴, i⁴juah⁴i³: “Jnia⁴pa² lang⁴³ A³lion³ Chie³ hain⁴”, jian³ “Ma³a⁴tyie³⁴pa² jm² jon³ tieh²la³.” Jian³ sa⁴hniah³ cúah²ˉ³ coh⁵cah³²i³. 9I² tei⁴³i² a⁴naih³ˉ³ jau²³ i⁴ma³si³tang⁴ nación, jian³ i⁴ma³ra⁴hang³² a³jeu³ conh⁴ con³ jeu³, a⁵júan³ hnei³ canh⁴³; quie¹ ton³²nie⁴³ hniah³ si⁵lei⁴ i⁴ne³ ñeih³², i² si³hain⁴ pi¹ i²tieh⁴. 10Jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴: ―Quie¹ júan³⁴ con³ nación hnai³ i²con²³ nación seg³⁴, jian³ júan³⁴ re¹ hnai³ i²con²³ re¹ sang³⁴ liah⁴. 11Jian³ qui³⁴ húa³⁴ i⁴tia⁴, jian³ jia²³ ho³²cúan⁴ jian³ chie² pain⁴ ma⁵quein²³ jeu³, jian³ lei⁴ ua³júah² pain⁴ i⁴co³ jia²³ ta⁵ñi⁴jeu⁵. 12’I² naih⁵i² lei⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ ne⁵, sonh³i³ hnei³ tionh²ˉ³, jian³ hag³⁴i³ hnei³, jian³ si⁵jo⁴i³ hnei³ cuah³ judío i²queih³i³ heih⁴³ i²conh²ˉ³, jian³ tonh⁴³i³ hnei³ ni⁴ñi²³, jian³ si⁵jo⁴i³ hnei³ ta⁵nei² re¹ jian³ ta⁵nei² si²mah⁴ tyein² liah⁴ nei² quien⁴ˉ⁴. 13I² la⁴ne³ cúa³⁴ jm² i⁴hleh²ˉ³ nei² quien⁴ˉ⁴. 14Jian³ sa⁴hniah³ júanh²ˉ³ la⁴la³ juah⁴ i⁴júanh²ˉ³ co³hei²tsei³ ñeih³² henh⁴ jau²³ hniah³ jainh²ˉ³, 15quie¹ jnia⁴pa² cúa¹ jau²³ jian³ i⁴ŋangh⁴ˉ³ re³ i⁴sa⁴cagh¹ a³hie²³ hnei³ jm² juah⁴ i⁴li⁴juah⁴i³ i⁴sa⁴chie⁴³. 16Jian³ naih⁴³sieh³ˉ³, si³reunh³ˉ³, a³tei⁴³ jau²³ quianh³ˉ³ jian³ ñi³reunh³ˉ³, cúah⁴³i³ hnei³ i²con²³ si³ta¹; jian³ jŋangh³i³ hnei³ ca³chion²³, 17jian³ la⁴jang³⁴ chie³ li⁴hie²³ hnei³ nei² quien⁴ˉ⁴; 18jian³ i¹con³ hmh⁴ o¹tyih³ˉ³ sa⁴si⁵hain⁴ tionh²ˉ³. 19Quie¹ con⁴juah⁴ i⁴júanh³ hoh⁴³ˉ³, lion⁴ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³. 20’I² tei⁴³i² jeh²ˉ³ Jerusalén i⁴ma³ti²lagh⁵ a²hlie⁴ tionh², jon³ ma³ñih¹ˉ³ i⁴ma³a⁴tyie³⁴ jm² i⁴si⁵cúan⁴. 21Jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² húa³⁴ Judea tei⁴³i² jon³, hniah³ cm³⁴i³ ta⁵mah⁴; jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² Jerusalén jon³, hniah³ húan⁵i³, jian³ a³hain⁴ a³tionh² i²nau³, sa⁴hniah³ tyanh¹i³ je¹jeu³ tei⁴³i² jon³. 22Quie¹ jm² jon³ jm² he³⁴ Jon⁴dai¹ ma²eu⁴³ pain⁴, canh⁴a² li⁴tei⁴³ la⁴jeg³⁴ jau²³ i⁴ti²sag² ma²jyi³. 23Jian³ a³m⁴ a³ti²chieh¹ tei⁴³i² jon³, ¡ti⁴³ jeu²³i³ jian³ a³ti²jian³ yein³ teih⁴ liah⁴! Quie¹ eu⁴³ pain⁴ jainh⁴³ chie³ húa³⁴ la³ jian³ ma²eu⁴³ i⁴hyei³⁴ a³jeu³ la³. 24Quie¹ tyan⁴³ ca³chion²³ jeu³ a²ñi²tag⁴, jian³ ca³chion²³ te⁴³i³ chion³² la⁴jeg³⁴ jeu³; jian³ han⁵ chie³ sang²³ Jerusalén la³ i⁴júan³⁴i³ heih⁴³ liah⁴a² a⁴tyie³⁴ jm² i⁴hei¹ heih⁴³ i⁴lei⁴ la⁴ne³. 25’Jian³ jm² jon³ lei⁴ lei³ hyie³, jian³ segh³ jian³ jah⁴nai⁴³ liah⁴, jian³ nei² cuah³²húa³⁴ la³ liah⁴ yi⁵hang³² chie³ tionh², so⁵ñi³i³ henh⁴ sian³i³ nei² quieh¹ i⁴tia⁴ hain³² jm³ñih¹ hlan³⁴. 26Jian³ coh⁴³i³ ma³li⁴jaun⁴i³ nei² quieh¹ i⁴júan³i³ co³hei²tsei³ la⁴jeg³⁴ i⁴lei⁴ m⁵cu³; quie¹ jai⁴³ i⁴sia³ ñi⁴jeu⁵. 27I² jon³ jen⁴³ chie³ tionh² A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ jionh⁴ jeu³ je¹ o¹jnai⁴³ i⁴quian³i³ ua³pei⁴ jian³ i⁴eu⁴³ júanh⁴³i³. 28La⁴teg⁴i² ma³ra⁴lie⁵ si³lei⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, júan² hnei³ si³hyonh³ˉ³ tionh²ˉ³, jian³ je¹ hnei³ ta⁵yeih³², quie¹ ma³hloh³² lionh⁴ˉ³ tionh²ˉ³. 29Jian³ a⁴can³⁴ Jesús con³ jau²³ liah⁴, juah⁴i³: ―¿Sa¹ jeh⁴ˉ³ a²hma³ m⁴jyi³ jian³ o⁴ hain³ a²hma³ seg³⁴ liah⁴? 30La⁴teg⁴i² ma³hyie²³ o¹úan³² quieh¹, jon³ ñih¹ˉ³ i⁴ma³o¹teg³⁴ jain³ jm⁴³. 31Conh⁴liah⁴ la⁴ne³ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, tei⁴³i² jeh⁴ˉ³ si³lei⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, jon³ ñih¹ˉ³ i⁴ma³o¹teg³⁴ i⁴júan³⁴ Jon⁴dai¹ heih⁴³ nei² m⁵cu³ la³. 32’I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, si⁵lei⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ naih⁵i² tyan⁴³ chie³ a³sian³ tieh²la³. 33Si⁵hain⁴ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴, i² jau²³ quien⁴ˉ⁴ ne⁵, liah⁴ma³li⁴tei⁴³pa². 34’Jianh³ˉ³ júan² hnei³ tionh²ˉ³, canh⁴a² sa⁴li⁴huah³ m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³ nei² quieh¹ i⁴jlenh⁴ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ o⁴ i⁴hauh⁴ˉ³ o¹jm³ma⁴tyei⁴ jian³ nei² quieh¹ i⁴sianh³ˉ³ jeu³ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ m⁵cu³ la³, canh⁴a² sa⁴jia²³ jm² i⁴nioh²ˉ⁵ la⁴conh⁴ sa⁴jianh³ˉ³. 35Quie¹ jia²³ jm² jon³ liah⁴i² tiah² con³ a²lia⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³tionh² cuah³²húa³⁴ la³. 36I⁴jon³ ua²tionh²ˉ³ tionh²ˉ³ i⁴ti²naih²ˉ³ jian³ i⁴ti²mh⁵ˉ³ Jon⁴dai¹ la⁴jeg³⁴ nie⁴³, canh⁴a² haih¹ li⁴lionh⁴ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴jia²³ jon³ jian³ i⁴ma²jniah³²ˉ³ ta⁵nei² A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴. 37Jian³ he²³ Jesús i⁴jm²³ i²con²³ chie³ cuah³júah², jian³ je¹nai³ si³hag⁴³i³, chie²³i³ mah⁴ quieh¹ a²hma³ Olivos si³jian³i³. 38Jian³ si³han² la⁴jang³⁴ a³jeu³ cuah³júah² la⁴jeg³⁴ hie³ a³si³nai³ jau²³ quieh¹ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\