SAN LUCAS 7

1Con³ma²a⁴toh⁴ a⁴hleh⁴ Jesús la⁴jeg³⁴ jau²³ jon³ i²con²³ a³jeu³ a³ti²nau³, jon³ a⁴tyie³⁴i³ jeu³ Capernaum. 2I² jon³ ra³chieh¹ jan³ a³cúa²³ cúa³tag³² i²con²³ jan³ jeu³² a²hlie⁴, a³ma³o¹jaun⁴, a³hain⁴ a³eu⁴³ hnio³⁴i³. 3I² con³ma²a⁴nau⁴ jeu³² a²hlie⁴ i⁴tya²³i³ jau²³ nei² quieh¹ Jesús, jon³ a⁴sain⁴i³ co⁴meih³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quian¹ judío tionh² i⁴ua⁵mh²i³ Jesús i⁴chie³⁴i³ si⁵júan⁴i³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³cúa²³ cúa³tag³² quian¹i³. 4Jon³ ua⁵han²i³ tionh² i²con²³ Jesús, jian³ a⁴mh³i³ i⁴jang³⁴ tsei⁴³i³, a⁴juah⁴i³: ―Eu⁴³ tsein³⁴ chie³ jeu³² a²hlie⁴ hain⁴. I⁴jon³ haih¹ ma²honh³²i³ hnei³. 5Quie¹ hnio³⁴i³ la⁴jang³⁴ a³co³²ˉ¹. Jian³ a⁴júan⁴i³ cuah³ quian⁴ jnie³² liah⁴. 6Jon³ ŋo³⁴ Jesús jian²³ a³hain⁴ tionh². I² con³ma³o¹tyie¹i³ jauh³² quieh¹ a³hain⁴, jon³ a⁴sain⁴ jeu³² a²hlie⁴ hain⁴ co⁴meih³ a³ñi³reunh¹ a³ua⁵saih¹ Jesús jau²³ la³: ―Hnei³ Se³ño²³, ua²leg⁴³pa² júah³, quie¹ sa⁴haih¹ i⁴niah²ˉ³ jauh³² quien⁴ˉ⁴; 7jian³ sa⁴haih¹ i⁴nai³²ˉ⁴ húan⁵ ni¹jen³²ˉ⁴ hnei³. Eu⁴³a² re³ heih⁴³pa² júanh²ˉ³, canh⁴a² huan⁴ quieh¹ a³cúa²³ cúa³tag³² quian³⁴ˉ⁴. 8Quie¹ jnia⁴ liah⁴, sian³ a³júan³ heih⁴³ i²con²³ˉ⁵, jian³ tionh² a²hlie⁴ a³júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ i²con²³ liah⁴. Quie¹ tei⁴³i² jeu³⁴ˉ⁴ jan³, “cua³”, jon³ chie²³i³; jian³ tei⁴³i² jeu³⁴ˉ⁴ i²jan³, “nia³”, jon³ jia²³i³; jian³ tei⁴³i² jeu³⁴ˉ⁴ a³cúa²³ cúa³tag³² quian³⁴, “júan² i⁴ne³”, jon³ júan³i³ liah⁴. 9I² con³ma²a⁴nau⁴ Jesús jau²³ jon³, ta² co³ a⁴jainh⁴³i³, jon³ a⁴jainh³i³ nei², a⁴sagh⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³ya¹han² coh⁵cah³²i³: ―I⁴chie⁴³pa² juah³ˉ⁴, i¹ jen² a³jeu³ Israel sa⁴ma³a⁴chianh³²ˉ⁴ chie³ a³hain⁴ hlion⁴ i²con²³ jnia⁴ la⁴ne³. 10I² con³ma²a⁴tyanh³ a³sain² hain⁴ tionh² jauh³², jon³ a⁴jen³i³ a³cúa²³ cúa³tag³² hain⁴ i⁴ma³a⁴huan⁴ quieh¹i³, i⁴ma²chieh¹i³. 11Jian³ con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ ŋo³⁴ Jesús con³ jeu³ sain³ Naín, jian³ ua⁵han² jeun⁴³ chie³ quian¹i³ jian²³i³ liah⁴, jian³ jeun⁴³ chie³ sang²³. 12I² con³ma²a⁴tyie³⁴ Jesús hloh³² o²hnei³² si³hei⁴i³ je¹jeu³ jon³, jon³ ti²jian³i³ jan³ a³jaun² a³si⁵hon⁴³i³, jan³ hain⁴ ma²sian³ i²con²³ sie²³, a³lang⁴³ a³m⁴ hnang⁴. Jian³ jeun⁴³ chie³ a³sian³ jeu³ jon³ liah⁴ ti²ma³reunh¹ quieh¹ a³m⁴ hain⁴. 13I² con³ma²a⁴je³ Se³ño²³ quieh¹ a³m⁴ hnang⁴ hain⁴, jon³ joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²con²³i³, a⁴sagh⁴³i³: ―A⁵hoh⁴³ hnei³. 14Jon³ ŋo³⁴ Jesús hlonh² a³jaun², a⁴sanh³i³ a²cúa⁴³; jian³ a⁴jian⁴ a³hain⁴ tionh² a³ma²ti²jian³ a³jaun². Jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³jaun²: ―Hnei³ a³maih², jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i⁴noh²ˉ³. 15Jon³ a⁴cua⁴ a³jaun², jian³ ma⁴lie⁵i³ a⁴hleh⁴i³, ma²jon³ a⁴cúanh³ Jesús i²con²³ sie²³i³. 16Ta² yi⁴hang³² la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², jian³ a⁴júan⁴i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹, a⁴juah⁴i³: ―Tieh²la³ ma³cuan²³ jan³ a³júanh⁴³, a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ jen² jnia¹. Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴i³: ―Ma³cuan²³ Jon⁴dai¹ i⁴ma⁵hon³²i³ a³jeu³ quian¹. 17Jian³ ta² ta⁴tsei¹ jau²³ nei² quieh¹ Jesús la⁴tan² húa³⁴ Judea jian³ la⁴tan² hloh³² jon³. 18Jon³ a⁴tya⁴ chie³ quian¹ Juan²³ jau²³ i²con²³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴júan³ Jesús. Jon³ a⁴teh³i³ on³⁴ chie³ quian¹, 19a³a⁴sain⁴ i²con²³ Jesús a³ua⁵ŋang⁴: ―¿O⁴ hnei³ langh⁴³ A³lion³ Chie³ a³ma²jia²³ hain⁴, jian³ o⁴ hniah³ jian³² jnie³² a³sang²³? 20I² con³ma²a⁴tyie³⁴ a³hain⁴ tionh² i²con²³ Jesús, jon³ a⁴juah⁴i³: ―Juan³ Tei³²pa² a⁴sai⁴ jnie³² i⁴ni³ŋangh³² jnie³² hnei³: ¿O⁴ hnei³ a³ma²jia²³, jian³ o⁴ hniah³ jian³² jnie³² a³sang²³? 21Jian³ o²ra³ jon³ si²júan³ Jesús i⁴huan⁴ quieh¹ jeun⁴³ a³chieh¹ jian³ a³ti²can²³ ma²eu⁴³, jian³ a⁴húa⁴³i³ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ a⁴júan⁴i³ a⁴jnia⁵ m⁴nei² jeun⁴³ a³taun³². 22Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a³hain⁴ tionh², a⁴jainh³i³ jau²³: ―Cua³ yi⁴saih³²ˉ³ Juan²³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴jeh¹ˉ³ jian³ i⁴a⁴naih³ˉ³: i⁴jnia⁵ m⁴nei² a³taun³², i⁴ŋeng²³ a³tein⁴, i⁴huan⁴ quieh¹ a³lang⁴³ chie² i⁴jyih² o¹ŋeu⁴³, jian³ i⁴naih¹ a³teun³, jian³ i⁴jainh¹ a³jaun², jian³ i⁴si³hleh² jau²³ tsei²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i²con²³ a³ti⁴ñei³. 23Jian³ ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³sa⁴hieh¹ jau²³ quien⁴ˉ⁴. 24I² con³ma²ua⁵han² a³sain² hain⁴ tionh² i²con²³ Juan²³, jon³ ma⁴lie⁵ Jesús a⁴hleh⁴ nei² quieh¹ Juan²³ i²con²³ a³jeu³, juah⁴i³: ―¿Henh⁴ ni²jeh¹ˉ³ tionh²ˉ³ ta⁵i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jon³? ¿O⁴ con³ a²ma³cu⁴³ si²can⁵ tyi⁴, lainh⁴ˉ³? 25¿Jian³ o⁴ henh⁴ ñeih²ˉ³ ni²jeh¹ˉ³? ¿O⁴ ni²jenh³²ˉ³ jan³ a³ñih³ a³hein² a²hmh³ jlanh²? Quie¹ a³tionh² a²hmh³ jlanh² jian³ a³tsei³⁴ sian³, tionh² jauh³² quieh¹ re¹pa². 26I² jon³ ne⁵, ¿henh⁴ ni²jeh¹ˉ³? ¿O⁴ ni²jenh³²ˉ³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹? I⁴chie⁴³pa², quie¹ lang⁴³i³, jian³ eu⁴³ pi¹ júanh⁴³i³ la⁴conh⁴a² a³sain². 27Quie¹ lang⁴³ hei⁴i³ a³ra³sag² Ma²jyi³ quieh¹ Jon⁴dai¹ nei² quieh¹, ra³juah⁴: Jeh³², sain¹ˉ⁴ a³sain² quian³⁴ ta⁵mah²ˉ³, a³hain⁴ a³júanh³ jeu³ quianh³ˉ³. 28Jian³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴, eu⁴³ júanh⁴³ Juan³ Tei³² la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴ a³sain² a³ma³ra⁵sian³. I² a³hain⁴ a³peih¹ jen² a³tionh² naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, júanh⁴³i³ la⁴conh⁴a² Juan²³. 29I² con³ma²a⁴nau⁴ la⁴jang³⁴ a³jeu³ jian²³ a³can²³ hmah¹ jau²³ i⁴a⁴hleh⁴ Juan²³, jon³ a⁴son⁴i³ jm³ i⁴a⁴sie⁴³ Juan²³, i⁴ma⁴jnia³i³ i⁴tsei³⁴ júan³ Jon⁴dai¹. 30I² chie³ fariseo tionh² jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³, a⁵sia³ a⁴hyein⁴³i³ júan³⁴i³ i⁴hnie³⁴ Jon⁴dai¹, quie¹ sa⁴hnie³⁴i³ sie⁵ Juan²³ jm³ quieh¹i³. 31Jon³ a⁴juah⁴ Se³ño²³ liah⁴: ―¿Liah⁴a² li⁴juah¹ˉ⁴ liah⁴ lang⁴³ chie³ a³sian³ tieh²la³? 32Quie¹ lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ si³maih² peih¹ a³ti²tionh² je¹hmah¹ a³ti²hlenh⁴³ jon²reunh¹, ti²hleh²i³ tia⁴: “Jeh³², a⁴jai³² jnie³² a²lau⁴³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³, i² a⁵sia³ jan¹ ñeih²ˉ³ tionh²ˉ³; jian³ a⁴he² jnie³² seun²³ quieh¹ a³jaun², jian³ a⁵sia³ a⁴hoh³²ˉ³ liah⁴.” 33Quie¹ cuan³⁴ Juan³ Tei³² i⁴sa⁴queuh³i³ a²hei⁴³, a⁵ga⁴ hangh²i³ o¹bein², i² juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³ ne⁵: “A³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³².” 34Jian³ cuan³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ a³queuh³ a³hangh², i² juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³: “Lang⁴³ a³ñih³ ne³ a³jlen⁴ a³hangh² jm³, a³ñi³reunh¹ a³can²³ hmah¹ jian³ a³ti²ren³ chie³² tionh².” 35Quie¹ lei³ jnia⁴ i⁴ŋang⁴ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴ma³jnia³ si³jon⁴³i³. 36Jon³ a⁴te⁴ jan³ fariseo, a⁴teh³i³ Jesús i⁴si⁵queuh³ a²hei⁴³ jian²³i³; i² con³ma²a⁴tyie³⁴ Jesús jauh³² quieh¹ fariseo hain⁴, jon³ a⁴cua⁴i³ mesa. 37I² con³ma²ra⁵ñi³ jan³ a³m⁴ sa⁴jmh³ a³sian³ jeu³ jon³ i⁴ua²queuh³ Jesús hei⁴³ jauh³² quieh¹ fariseo, jon³ a⁴tyie³⁴i³, quian³i³ con³ m⁴tsai³² peih¹, i⁴leg⁴³ a²caun² alabastro, si²canh² o¹jm³no¹ ma³jeu³. 38Jon³ a⁴cua⁴i³ coh⁵cah³² Jesús hloh³² he⁴³ tag³² i⁴hoh⁵i³, jian³ a⁴taun³ jm³hñieh³² quieh¹i³ nei² si¹tag³² Jesús, jian³ a⁴sei³⁴i³ jeu³ o¹tyi² hña³; jian³ a⁴seinh⁴i³ si¹tag³²i³, jian³ a⁴saih³i³ o¹jm³no¹ ma³jeu³. 39I² con³ma²a⁴je³⁴ fariseo a³a⁴te⁴ quieh¹i³ hain⁴, jon³ a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³ hña³, lain⁴i³: “Juah⁴ne³ i⁴chie⁴³ ma²lang⁴³ a³ne³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹, jon³ ma²ñi³i³ hain³ nai² a³m⁴ ne³ a³ua²sag²³ si¹tag³²i³, quie¹ a³m⁴ sa⁴jmh³pa² ne³.” 40I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ Si²úan¹: ―Hnei³ Si²úan¹, sia³ con³ jau²³ hno⁵ˉ⁵ jeu¹ˉ⁴ hnei³. I² jon³ a⁴juah⁴ Si²úan¹: ―Hnei³ A²teg²³, juah¹ hnei³. 41Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―On³⁴ chie³ ma²ren³ o¹cau³² quieh¹ jan³ a³tyi³ o¹cau³². Jan³ ma²ren³ co³jo³² mai²³ o¹cau³² tie³, jian³ i²jan³ ma²ren³ to⁴lo⁵quia⁴. 42I² sa⁴sia³ i⁴li⁴cúah³i³ tionh² ne⁵. I² a³a⁴tyi³ hain⁴ ne⁵, a⁴ai⁴i³ hmah¹ jon³ quieh¹ a³hain⁴ tionh² li⁵uan⁴. I² jon³ ne⁵, hno⁵ˉ⁵ juah²ˉ³, ¿hain³ conh⁴ li⁵uan⁴ hain⁴ tyein² hnie³⁴ quieh¹i³, lainh⁴ˉ³? 43I² jon³ a⁴ŋang⁴ Si²úan¹, a⁴juah⁴i³: ―Lain³⁴ jnia⁴, a³hain⁴pa² a³a⁴ai⁴ hlion⁴ quieh¹. I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Ta² re³ a⁴juah¹ˉ³. 44Jon³ ua⁵lang⁴ Jesús, a⁴jen³i³ a³m⁴ hain⁴, jian³ a⁴sagh⁴³i³ Si²úan¹: ―¿Jenh⁵ˉ³ a³m⁴ la³, liah²? Quie¹ con³ma²a⁴heu³⁴ˉ⁴ jauh³² quianh³ˉ³, a⁵sia³ o¹jm³ a⁴cúah²ˉ³ juah⁴ i⁴raunh²ˉ⁵ si¹tag³⁴; i² a³m⁴ la³ ne⁵, ma³a⁴tain⁴i³ jm³hñieh³² quieh¹ nei² si¹tag³⁴ˉ⁴, jian³ a⁴ma⁴queinh⁴i³ jeu³ o¹tyi²i³. 45Jian³ liah⁴ a⁵sia³ a⁴seinh²ˉ³ nei³⁴ˉ⁴ i⁴ma⁴coh³²ˉ³ jnia⁴; i² a³la³ ne⁵, liah⁴ma²a⁴heu³⁴ˉ⁴ jauh³² quianh³ˉ³, ua²seinh²i³ si¹tag³⁴ˉ⁴ i⁴sa⁴jian²³i³. 46Jian³ a⁵sia³ o¹jm³no¹ a⁴jñeih⁴³ˉ³ ma³tyi³⁴ˉ⁴; i² hei⁴i³ ne⁵, a⁴saih³i³ o¹jm³no¹ ma³jeu³ si¹tag³⁴ˉ⁴. 47I⁴jon³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ i²quie¹ i⁴hlion⁴ chie³² a⁴jlenh³ quieh¹i³, jon³ hnie³⁴i³ jnia⁴ hlion⁴; jian³ a³hain⁴ a³jlenh³ meih³ quieh¹, meih³pa² ma³jnia³i³ i⁴hnie³⁴i³ jnia⁴. 48Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a³m⁴ hain⁴: ―Ma³a⁴jlenh³ chie³² quianh³ˉ³. 49I² jon³ a⁴júanh⁴ la⁴jang³⁴ a³tionh² mesa hain⁴ jian²³i³, a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³: ―¿Hain³ ga⁴ chie³ ne³, liah²? Hleh²i³ jau²³ i⁴hain²³i³ chie³² quieh¹ chie³. 50I⁴jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a³m⁴ hain⁴: ―Ma³a⁴lonh⁴ˉ³ quie¹ ra⁵hainh⁴ˉ³; cuanh³ quianh³ si³hyonh³ˉ³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\