SAN LUCAS 8

1Con³ma²ua⁴jeu³² jon³, jon³ a⁴ŋeng⁴ Jesús la⁴jeg³⁴ jeu³ cah² jian³ la⁴jeg³⁴ jeu³ peih¹ liah⁴, hleh²i³ jau²³ tsei²³ liah⁴ leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. Jian³ jian²³i³ quia⁵teun⁴ chie³ quian¹, 2jian²³ co⁴meih³ a³m⁴ liah⁴ a³hain⁴ a³ma²a⁴júan⁴ Jesús i⁴a⁴huan⁴ quieh¹, a³ma²ti²quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² jian³ a³ma²ti²chieh¹: je¹ jon³ hein² Ma³rei², a³hain⁴ a³teh²i³ Ma³da³len², a³a⁴húa³ quie³⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² quieh¹, 3jian³ A²juan² liah⁴, a³m⁴ quian¹ Chuza a³hie³ la⁴jeg³⁴ i⁴quieh¹ Herodes, jian³ hein² A¹san² liah⁴, jian³ jeun⁴³ a³m⁴ sang³⁴ a³ma³ho³² quieh¹ Jesús con⁴juah⁴ i⁴sia³ quieh¹i³. 4Jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ lio⁴mai²³ chie³ a³a⁵han² conh⁴ con³ jeu³ i²con²³i³; jon³ a⁴can³⁴ Jesús con³ jau²³, a⁴juah⁴i³: 5―Jan³ chie³ ŋo³⁴ ua⁵jñi³ o¹m⁴. I² con³ma²si²jnei³i³, jon³ a⁴jyih³ co⁴meih³ o¹m⁴ hloh³² ho³²jeu³, jon³ a⁴he⁴soh³ chie³. I² jon³ a⁵han² jon⁴³tan²³, a⁴queuh³i³. 6Conh⁴liah⁴ a⁴jyih³ co⁴meih³ je¹ a²caun²; jian³ a⁴hya³, jon³ ra⁵quein³ quie¹ sa⁴cuh⁴. 7Conh⁴liah⁴ a⁴jyih³ co⁴meih³ je¹ a²ton⁴³, jian³ ra⁵jang¹ co⁴chia³ jian²³ a²ton⁴³, a⁴loh⁴. 8Conh⁴liah⁴ i²co⁴meih³ a⁴jyih³ húa³⁴ tsei³⁴; jian³ a⁴hya³, jian³ a⁴cúa⁴ o¹m⁴ ma⁵nia⁴lo⁴ conh⁴ con³. Con³ma²a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ ne³, jon³ a⁴juah⁴i³ con³ i⁴tia⁴: ―A³hain⁴ a³ho³ ta³ra³cua¹ i⁴nau³⁴i³, ua²nai⁴i³. 9I² jon³ a⁴ŋang⁴ chie³ quian¹i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―¿Henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ i⁴a⁴quianh³ˉ³ ne³? 10Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Quie¹ i²conh² hnei³pa² tionh²ˉ³ júan³ Jon⁴dai¹ i⁴li⁴ñih¹ˉ³ jau²³ ni²hma² liah⁴ leg⁴³ i⁴tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹; i² a³sang²³ ne⁵, con⁴juah⁴ jmah³ jau²³ i⁴can³⁴ˉ⁴ la⁴ne³pa² hleh³ˉ⁴ i²con²³i³ tionh², quie¹ ua²liah⁴a² je²³i³, la⁴con³ sa⁴ho³ m⁴nei² pi²³i³, jian³ ua²liah⁴a² nau³i³, sa⁴li⁴ŋang⁴i³. 11’I⁴la³pa² hnie³⁴ ra³juah⁴ jau²³ sa⁴lei³ ne³: O¹m⁴ i⁴jnei³i³ jon³ leg⁴³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹. 12O¹m⁴ i⁴a⁴jyih³ ho³²jeu³ jon³ leg⁴³ liah⁴i² lang⁴³ chie³ a³nau³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jon³ jia²³ a³sa⁴tsein³⁴, qui²³i³ jau²³ i⁴hei¹ naih⁵ ni²tsei⁴³i³, canh⁴a² sa⁴li⁴hain⁴i³ i⁴ma²lion⁴i³. 13Jian³ i⁴a⁴jyih³ je¹ a²caun² leg⁴³ liah⁴i² lang⁴³ a³nau³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ hyei³i³ si³hyonh³i³, i² sa⁴quian³ hlion⁴ o¹júan⁴³ ne⁵, hain⁴i³ ta¹la⁴ co⁴le⁴ pi²³; i² con³ma²ja²³ jau²chie⁴³ i²con²³i³, jon³ teinh³ tsei⁴³i³. 14Jian³ o¹m⁴ i⁴a⁴jyih³ je¹ a²ton⁴³ leg⁴³ liah⁴i² lang⁴³ a³nau³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ jian³ ŋeng²³i³ teinh³ tsei⁴³ ma⁵meih³ nei² quieh¹ i⁴júan³i³ hlion⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ m⁵cu³ la³, jian³ i⁴hnie³⁴i³ o¹cau³², jian³ i⁴can³⁴i³ co³hyon²³tsei³ quieh¹ m⁵cu³ la³, jian³ sa⁴ma³jnia³i³ i⁴tsei³⁴. 15I² o¹m⁴ i⁴a⁴jyih³ húa³⁴ tsei³⁴ ne⁵, leg⁴³ liah⁴i² lang⁴³ a³nau³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ hie³i³ i⁴jang³⁴ tsei⁴³i³ con⁴juah⁴ co³hei²tsei³ tsei²³, jian³ ma³jnia³i³ i⁴tsei³⁴ i⁴sa⁴teinh³ tsei⁴³i³. 16’I¹jan³ sa⁴hainh² o¹jyi³ juah⁴ i⁴hma²³i³ naih⁵ a²teuh³, jian³ a⁵ga⁴ i⁴seih²i³ naih⁵ a²jain³², quie¹ seih²i³ yeih³²pa², canh⁴a² la⁴jang³⁴ a³si³hei⁴³ jauh³² je³⁴ joh¹. 17Quie¹ i¹con³ i⁴ni²hma² sa⁴sia³ juah⁴ i⁴sa⁴li⁴jñeih³; jian³ i¹con³ i⁴ni²jleg³ sa⁴sia³ juah⁴ i⁴sa⁴li⁴ñi³ chie³ jian³ o⁴ juah⁴ i⁴sa⁴jñeih³. 18’I² jon³ ne⁵, jianh³ˉ³ nai³ hnei³ jau²³ quien⁴ˉ⁴ tionh²ˉ³; quie¹ la⁴jang³⁴ a³ma³ñi³, hyieh⁴ pi¹i³ i⁴li⁴ŋang⁴i³, jian³ la⁴jang³⁴ a³sa⁴ñi³, jon³ qui³⁴ la⁴teg⁴ ca³leuh² peih¹ i⁴lain⁴i³ ŋang⁴i³ jon³. 19Ma²jon³ ja³⁴ sie²³ Jesús jian²³ si³reunh¹i³ la⁴teg⁴ i²ua²cua⁴³i³, i¹ sa⁴li⁴tyie¹i³ teg⁴ hlonh²i³ quie¹ eu⁴³ jeun⁴³ chie³ tionh². 20Jon³ a⁴júan⁴ chie³ jau²³ i²con²³ Jesús, juah⁴i³: ―Jeh³², sieh³ˉ³ jian²³ si³reunh³ˉ³ ti²tionh² coh⁵hnei³² la³, hnie³⁴i³ je⁴³i³ hnei³. 21I² Jesús ne⁵, a⁴jainh³i³ jau²³ i²con²³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―A³hain⁴pa² lang⁴³ sia³⁴ˉ⁴ jian³ si³reunh³ˉ⁴, a³nau³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹pa² jian³ ma³tei⁵i³. 22Jian³ con³ jm² liah⁴ a⁴hei³⁴ Jesús a²úan⁴³ jian²³ chie³ quian¹ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ tionh²: ―Ma³²ˉ¹ ta⁵hŋoh³ jm³ñei³. Ma²jon³ ua⁵han²i³ tionh². 23I² ta¹la⁴ ti²han³i³ jm³ tionh²i³ a²úan⁴³, jon³ a⁴cm³ Jesús. Con³ a⁴la³ ra⁴hag³² con³ tyi⁴ tia⁴ nei² jm³, jon³ a⁴ha⁵ jm³ joh⁴³ a²úan⁴³, i⁴co³ jia²³ ma²li⁴hon³⁴. 24Jon³ a⁴tyie³⁴i³ tionh² hlonh² Jesús, a⁴sion⁴³i³, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, ¡jeh³², ma³o¹tyan⁴³ˉ¹! Con³ma²a⁴ñei³⁴i³, jon³ a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i²con²³ tyi⁴ jian³ jm³ñei³; jon³ a⁴jian⁴, jian³ a⁴nie³⁴ tai³². 25Ma²jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹: ―¿O⁴ a⁵sia³ li⁴hainh⁴ˉ³ tionh²ˉ³? I² hei⁴i³ tionh², ta² yi⁴hag³² tsei⁴³i³, co³ a⁴jainh⁴³i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³jan³ jan³ jon²reunh¹: ―¿Hain³ ne³, lainh⁴ˉ³, quie¹ júan³i³ heih⁴³ i²con²³ tyi⁴ jian³ jm³ñei³, jian³ ma³co⁴³ quieh¹i³ liah⁴? 26Jon³ a⁴tyie³⁴i³ ta⁵húa³⁴ Gadara, nie⁴³ jo³² ta⁵hŋoh³ o³chie⁴³ lia⁴ nie⁴³ húa³⁴ Galilea. 27I² con³ma²a⁴tyie³⁴ Jesús húa³⁴ jon³, jon³ ja³⁴ jan³ a³ñih³ a³sian³ je¹jeu³ jon³, a³a⁴tyie³⁴ hlonh² Jesús a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² ma³jon⁵ne³⁴. Jian³ i¹ so⁵hein²i³ a²cúan³, jian³ so⁵cua⁴³i³ jauh³², quie¹ cua⁴³i³ to³ quieh¹ a³jaun²pa². 28I² con³ma²a⁴jen³i³ Jesús, jon³ a⁴hoh⁵i³ con³ i⁴tia⁴, jian³ a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³, a⁴hleh⁴i³ tia⁴: ―¿Henh⁴ hnoh³ˉ³ i²con²³ jnia⁴, hnei³ Jesús, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ Júanh⁴³? Mh⁵ˉ⁵ hnei³ i⁴sa⁴heh²ˉ³ ma²eu⁴³ pain⁴ i²con²³ˉ⁵. 29A⁴juah⁴i³ la⁴ne³ quie¹ si²júan³ Jesús heih⁴³ i⁴si⁵hag⁴³ m⁴tyi⁴ hlagh³², quie¹ ma³jon⁵ne³⁴ co³lieh³ m⁴tyi⁴ hlagh³² quieh¹i³; jian³ ua²liah⁴a² hñi³ chie³ quieh¹i³ jeu³ a²ca³den², i⁴hñei³i³ si¹cúa³ si¹tag³²; i² hei⁴i³ cag²³i³ a²ca³den², jian³ júan³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴cm³i³ ta⁵i²a⁵sian⁴³ a³sian³. 30Jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús i²con²³i³, a⁴juah⁴i³: ―¿Henh⁴ sainh³ˉ³? I² a⁴juah⁴ a³hain⁴: ―Ta⁵la⁵mai²³ A²hlie⁴pa² sain³⁴ˉ⁴. Quie¹ ta⁵la⁴ jeun⁴³ m⁴tyi⁴ hlagh³² ma³a⁴han⁵ i²con²³i³. 31Jian³ ti²m²³ m⁴tyi⁴ hlagh³² jon³ i²con²³ Jesús i⁴sa⁴sain³⁴i³ to³ qui⁴jeu⁵. 32Jian³ ma²tionh² jeun⁴³ a¹ñi⁴³ a³ti²queuh³ yi⁴jo²³ mah⁴, jon³ a⁴m⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴cúa³⁴i³ jeu³ i⁴si⁵han²i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ a¹ñi⁴³ tionh², jon³ a⁴hyieh³i³ jeu³. 33Jon³ a⁴húa³ m⁴tyi⁴ hlagh³² a³ma²tionh² naih⁵ ni²tsei⁴³ a³ñih³ hain⁴, a⁴han⁵i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ la⁴jang³⁴ a¹ñi⁴³, jon³ ua⁵han²i³ jeu³ra³tyi⁴ ta⁵si²jeg²³ mah⁴ la⁴teg⁴ joh⁴³ jm³ i²a⁴chian³⁴i³ tionh². 34I² con³ma²a⁴je³⁴ a³ti²hion⁴³ a¹ñi⁴³ hain⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴ jon³, jon³ ua⁵han²i³ jeu³ra³tyi⁴, ŋah³i³ je¹jeu³ ua⁵tya³i³ jau²³ i²con²³ chie³ jian³ la⁴tan² i²nau³ liah⁴. 35Jon³ ua⁵han² chie³ tionh² ua⁵je⁴i³ i⁴a⁴leg³⁴, a⁴tyie³⁴i³ hlonh² Jesús. Jian³ a⁴jen³i³ a³ñih³ a³ma²quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² hain⁴, ua²cua⁴³ hloh³² si¹tag³² Jesús, ua²hein² a²cúan³ jian³ ma³tsein³⁴i³ o³tan². Jian³ ta² ra⁵coh⁴³i³ tionh². 36Jian³ la⁴jang³⁴ a³a⁴je³⁴ liah⁴ a⁴leg³⁴, a⁴tya⁴i³ jau²³ liah⁴ a⁴lon⁴ a³hain⁴ i⁴ma²jie³ m⁴tyi⁴ hlagh³² quieh¹i³. 37I² jon³ la⁴jang³⁴ a³sian³ la⁴tan² hloh³² húa³⁴ Gadara jon³, a⁴mh³i³ Jesús i⁴ua⁵hag⁴³i³ jeu³ co²³i³ tionh², quie¹ ta⁵la⁴ eu⁴³ yi⁴hang³²i³. I² Jesús ne⁵, a⁴hei³⁴i³ a²úan⁴³ liah⁴ i⁴seg³⁴, jonh²i³. 38Jian³ a³ñih³ a³a⁴húa³ m⁴tyi⁴ i²con²³ hain⁴, a⁴mh³i³ Jesús i⁴cúa³⁴i³ jeu³ i⁴chie³⁴i³ jian²³i³. I² Jesús ne⁵, a⁴saih³ pi²³i³, a⁴sagh⁴³i³: 39―Cuanh³ hnei³ jauh³² quianh³, ua⁴tya² hnei³ jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴eu⁴³ co³ jnia⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i²conh²ˉ³. Jon³ ŋah³i³ ya¹hleh²i³ la⁴tan² jeu³ jon³ la⁴jeg³⁴ i⁴co³ jnia⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jesús i²con²³i³. 40Con³ma²jonh³ Jesús, ta² si³hyonh³ la⁴jang³⁴ chie³ jeun⁴³ a⁴hyeih³ quieh¹i³, quie¹ ma²ti²jien⁴³ la⁴jang³⁴. 41I² jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³ñih³ a³sain³ Jairo, a³tyein² quian¹ cuah³ judío, a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei² Jesús, a⁴mh³i³ i⁴chie³⁴i³ jauh³² quieh¹i³, 42quie¹ ma³o¹jaun⁴ a³m⁴ jon⁴³i³, ra³can²³ tyi⁴, a³hein² quia⁵teun⁴ ñi³, a³jan³ hain⁴ leg⁴³pa² quian¹i³. I² ta¹la⁴ hein² Jesús jeu³, ta² jeun⁴³ chie³ ti²hlia²³. 43I² je¹ jon³ ma³hein² jan³ a³m⁴ a³chieh¹ ma³quia⁵teun⁴ ñi³ a³lang⁴³ ua³pei⁴ quieh¹, jian³ ma³a⁴chia³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴quieh¹i³ i⁴júan³i³ hei²³ i²con²³ teg³m⁴³; jian³ i¹jan³ sa⁴a⁴tieh¹ júan³⁴ i⁴huan⁴ quieh¹i³. 44Jon³ a⁴tyie³⁴i³ jeu³ ta⁴coh⁵cah³² Jesús, jian³ a⁴tang⁴i³ he⁴³ a²cúan³i³, i² liah⁴ma²jon³ a⁴jian⁴ ua³pei⁴ quieh¹i³. 45Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―¿Hain³ a⁴tei³⁴ jnia⁴ si¹cúa³? I² a⁴juah⁴ la⁴jang³⁴: ―I¹jan³. Jon³ a⁴juah⁴ Pe³² jian²³i³ la⁴jang³⁴ a³jian²³i³: ―Hnei³ A²teg²³, chie³pa² si²hnauh⁴, hlie⁴³ hnei³, jian³ juah⁴ˉ³: “¿Hain³ a⁴tei³⁴ jnia⁴ si¹cúa³?” 46I² a⁴juah⁴ Jesús ne⁵: ―Sian³ jan³ a³a⁴tei³⁴ jnia⁴ si¹cúa³, quie¹ ra⁵lai²³ˉ⁵ i⁴sian³ a³a⁴huan⁴ quieh¹ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quien⁴ˉ⁴. 47I² con³ma²a⁴je³⁴ a³m⁴ hain⁴ i⁴sa⁴tian⁴ juah⁴ i⁴si⁵hma³²i³, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵hlonh² Jesús, a⁴si⁴jnei⁵i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús ta⁵nei² la⁴jang³⁴ chie³ jeun⁴³ hain⁴ hain³ nei² a⁴tei³⁴i³ si¹cúa³ he³² Jesús, jian³ liah⁴ a⁴huan⁴ quieh¹i³ liah⁴ma²jon³. 48Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Hnei³ jon²³ quian³⁴ˉ⁴, a⁴huan⁴ quianh³ˉ³ quie¹ ra⁵hainh⁴ˉ³. Cuanh³ quianh³ si³hyonh³. 49Ma²si²hleh² pi¹ Jesús, con³ma²a⁴tyie³⁴ jan³ a³ja²³ jauh³² quieh¹ Jairo, a³tyein² quian¹ cuah³, a³a⁴sag⁴³ quieh¹i³: ―Ma³jaun²pa² a³jonh³ˉ³; a⁵ma⁵si⁵quian³² hnei³ tsei⁴³ A²teg²³. 50Con³ma²a⁴nau⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―A⁵júan³ hnei³ canh⁴³; júan² hnei³ i⁴hainh⁴, quie¹ jainh¹ pi²³i³. 51I² con³ma²a⁴tyie³⁴ Jesús jauh³² quieh¹i³, a⁵sia³ a⁴cúa⁴i³ i⁴han⁵ chie³, quie¹ Pe³²pa² a⁴hei³⁴ jian³ Jacobo, jian³ Juan²³, jian³ jmai³sie²³ yein³pa². 52Jian³ ta² ti²hoh⁵i³ la⁴jang³⁴i³ tionh², chionh⁴ tsei⁴³i³ nei² quieh¹ yein³. I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Ma⁵hoh⁴³ hnei³ tionh²ˉ³; quie¹ a⁵sian⁴³ yein³ ra³jaun², ra³cm²pa². 53Jon³ a⁴ji⁴ŋang⁴i³ Jesús tionh², quie¹ ti²ñi³i³ i⁴ma³ra³jaun². 54I² Jesús ne⁵, a⁴tang⁴i³ si¹cúa³ a³m⁴ peih¹ hain⁴, a⁴hleh⁴i³ tia⁴, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ a³peih¹ m⁴, ra⁴hang³² hnei³. 55Jon³ a⁴jainh¹i³, jian³ liah⁴ma²jon³ a⁴no³i³; jian³ a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i⁴gueh⁴³i³. 56Jian³ ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ jmai³sie²³i³; jon³ a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i²con²³i³ tionh² i⁴sa⁴sagh⁵i³ i¹jan³ i⁴a⁴leg³⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\