SAN LUCAS 9

1Con³ma²a⁴jaih³ Jesús quia⁵teun⁴ chie³ quian¹, jon³ a⁴cúah³i³ ua³pei⁴ jian³ a⁴cúah³i³ heih⁴³ i⁴húa³⁴i³ la⁴jeg³⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ i⁴júan³⁴i³ i⁴huan⁴ la⁴jeg³⁴ chie² ti²lang⁴³ chie³. 2I² jon³ a⁴sain⁴i³ ua⁵hleh³i³ jau²³ liah⁴ han⁵ chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ i⁴si⁵júan⁴i³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³ti²chieh¹. 3Jon³ a⁴sagh⁴³i³: ―I¹con³ a⁵sia³ i⁴canh²ˉ³ quieh¹ ho³²jeu³, a⁵ga⁴ a²hma³heu¹, a⁵ga⁴ a²mo³ra², a⁵ga⁴ a²hei⁴³, a⁵ga⁴ o¹cau³²; jian³ sa⁴canh²ˉ³ a²cúanh³, conh⁴ heinh² ne³pa² hnei³. 4Jian³ juah⁴ hain³ jauh³² i²a⁴cúah³ˉ³, jian² hnei³ i²jon³ la⁴conh⁴i² a⁴jauh²ˉ³ jeu³ jon³. 5Jian³ jeu³ i²sa⁴hyei⁴³i³ hnei³, jau²³ hnei³ jeu³ jon³, jian³ poh⁴³ hnei³ o¹hlie³ ti²quin⁴³ si¹tagh¹ˉ³ i⁴júan³ lei³ i⁴sa⁴jaih¹ a³hain⁴ tionh². 6Jon³ ua⁵han²i³ tionh², hleh²i³ jau²³ tsei²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ la⁴jeg³⁴ jeu³ peih¹, jian³ júan³i³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹ la⁴tan² jon³. 7I² jon³ ne⁵, a⁴nau⁴ re¹ Herodes nei² quieh¹ la⁴jeg³⁴ i⁴júan³ Jesús; ta² so⁵ñi³i³ liah⁴ sian³i³, quie¹ juah⁴ ca³chion²³: ―Ma³a⁴hyon²³ Juan³ Tei³² jen² a³jaun². 8Conh⁴liah⁴ juah⁴ i²ca³chion²³: ―Ma³cúan²³ I³lie²³ liah⁴ i⁴seg³⁴. Conh⁴liah⁴ juah⁴ i²co⁴meih³: ―Jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ a³ma²sian³ ya⁴jo³⁴, ma³a⁴hyon²³i³ liah⁴. 9I² a⁴juah⁴ Herodes ne⁵: ―Quie¹ a⁴júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ a⁴gmh⁴ lau² Juan²³. ¿I² hain³ chianh² ne³ ne⁵ a³hain⁴ a³nau³⁴ˉ⁴ hlion⁴ jau²³ nei² quieh¹? Jian³ ta² hnoh³i³ liah⁴ li⁴jen⁴³i³ Jesús. 10I² con³ma²a⁵han² la⁴jang³⁴ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹i³, jon³ a⁴tyieh³i³ Jesús jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴ni²júan⁴i³ tionh². I² jon³ jian³ Jesús a³hain⁴ tionh², ua⁵han²i³ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³ hloh³² jeu³ i⁴sain³ Betsaida. 11Con³ma²ra⁵ñi³ chie³ tionh², jon³ ua⁵han²i³; jian³ a⁴hyei⁴³ Jesús quieh¹i³, jian³ a⁴hlenh⁴³i³ jau²³ liah⁴ tionh² chie³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹, jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ a³ma²hniah³ lei⁴ hei²³ quieh¹. 12I² con³ma²a⁴hlo⁴, ua⁵han² quia⁵teun⁴ chie³ quian¹i³ hlonh²i³, a⁴sagh⁴³i³ Jesús tionh²: ―Sainh³² hnei³ chie³ ne³ tionh², ua²tyanh⁴i³ ua²yi⁴jian³i³ la⁴jeg³⁴ jeu³ peih¹ jian³ i²nau³ la⁴con³ hloh³² ne³, jian³ canh⁴a² li⁴tyieh¹i³ i⁴queuh⁴³i³, quie¹ i²tieh²ˉ¹ la³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³. 13I² a⁴juah⁴ Jesús ne⁵: ―Guenh³²i³ hnei³ tionh²ˉ³. I² a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Ta² sa⁴hlion⁴ le² jnie³² i²la³, hña⁴ a²hei⁴³ñih¹pa² jian³ on³⁴ jon⁴³júa³², juah⁴ne³ sa⁴chie² jnie³² si²lia³² jnie³² i⁴queuh⁴³ a³ne³ tionh² la⁴jang³⁴. 14Quie¹ tain⁴³ a³hain⁴ tionh² conh⁴ hña⁴ mai²³ chie³. I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ chie³ quian¹: ―Tyan³² a³ne³ tionh² co⁴lagh⁴³ ma⁵to⁴lo⁵quian⁴ conh⁴ con³ i²tionh². 15Jon³ a⁴júan⁴ chie³ quian¹i³ la⁴jon³, a⁴tyan⁴³i³ la⁴jang³⁴. 16Ma²jon³ a⁴tang⁴ Jesús li⁵hña⁴ a²hei⁴³ñih¹ jian³ li⁵uan⁴ jon⁴³júa³², a⁴je³⁴i³ ta⁵ñi⁴jeu⁵, a⁴ma⁴cúah¹i³, ma²jon³ a⁴jeun³⁴i³, a⁴cúah³i³ chie³ quian¹ tionh² canh⁴a² tyieh⁵i³ i²con²³ la⁴jang³⁴ a³jeu³. 17Jon³ a⁴queuh³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², jian³ a⁴canh³ hein²i³; ma²jon³ a⁴jaih³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴sion³⁴, jon³ a⁴canh³ quia⁵teun⁴ a²mh³ta²³ o¹leuh². 18Jian³ liah⁴ con³ jm² ma²si²mh² Jesús Jon⁴dai¹ Jmai³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jian²³i³ chie³ quian¹, jon³ a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ chie³ quian¹, a⁴juah⁴i³: ―¿Hain³ jnia⁴ juah⁴ chie³ tionh²? 19I² a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Juan³ Tei³²pa² hnei³ juah⁴ ca³chion²³; jian³ ca³chion²³ juah⁴ I³lie²³pa² hnei³, jian³ juah⁴i³ i²co⁴meih³ langh⁴³ˉ³ jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ a³a⁴hyon²³ a³ma²sian³ ya⁴jo³⁴. 20I² a⁴juah⁴ Jesús liah⁴: ―I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, ¿hain³ jnia⁴ juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³? I² jon³ a⁴ŋangh³ Pe³², a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ langh⁴³ A³lion³ Chie³ hain⁴, a³a⁴sain⁴ Jon⁴dai¹. 21Jon³ a⁴júan⁴ Jesús pain⁴ heih⁴³ i²con²³i³ tionh² i⁴sa⁴sagh⁵i³ i¹jan³ chie³ jau²³ jon³, 22jian³ a⁴juah⁴i³: ―Quie¹ ton³²nie⁴³ hniah³ can³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ hlion⁴ ma²eu⁴³, jian³ i⁴ton³⁴ a³don⁵ ma⁴³teg²³ quieh¹i³, jian³ m³chie³ tyein² tionh², jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³; jian³ hniah³ jaun⁴i³, jian³ hyon⁴³i³ tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm². 23Jian³ a⁴sagh⁴³i³ la⁴jang³⁴: ―Juah⁴ne³ sian³ a³hnie³⁴ si⁴tyein⁵ coh⁵cah³ˉ⁴, hniah³ ma⁵hain³i³ tsei⁴³ i²con²³ hña³, jian³ hniah³ can³⁴i³ ma²eu⁴³ conh⁴ con³ jm², jian³ jia²³i³ coh⁵cah³ˉ⁴. 24Quie¹ la⁴jang³⁴ a³hnie³⁴ lion⁴ m⁵cu³ quieh¹, si⁵hain⁴i³; jian³ la⁴jang³⁴ a³si³hain⁴ m⁵cu³ quieh¹ nei² quien⁴ˉ⁴, hyieh⁴i³ m⁵cu³ quieh¹ i²a⁴toh⁴. 25Quie¹ ¿henh⁴ ta¹ tei⁴³ i²con²³ jan³ chie³ juah⁴ne³ laih⁴i³ la⁴tan² m⁵cu³ la³, jian³ ma²a⁴leg³⁴ jon³ si⁵hain⁴i³, so⁵lei³ jnia⁴i³ hña³i³? 26Quie¹ a³hain⁴ a³hyeih¹ nei² quien⁴ˉ⁴ jian³ nei² quieh¹ jau²³ quien⁴ˉ⁴, jon³ hyeih¹ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ jen⁴³i³ a³hain⁴ liah⁴, la⁴teg⁴i² jionh⁴i³ i⁴quian³i³ joh¹ jian³ joh¹ quieh¹ Jmai³i³, jian³ i⁴ti²quian³ ángel tsein²³ joh¹ liah⁴. 27Jian³ i⁴chie⁴³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ liah⁴: ca³chion²³ hnei³ a³tionh² i²la³ jeh²ˉ³ i⁴ua²júan³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ m⁵cu³ la³, naih⁵i² jaunh⁴ˉ³. 28Liah⁴ma²jña³⁴ jm² a⁴hleh⁴ Jesús jau²³ jon³, jon³ ŋo³⁴ Jesús con³ nei² mah⁴ ua⁵mh²i³ Jon⁴dai¹, jian³i³ Pe³² jian²³ Juan²³ jian³ Jacobo liah⁴. 29I² ta¹la⁴ si²mh²i³ Jon⁴dai¹, jon³ a⁴sag²³ ma³nei²i³, jian³ ra⁵tie³ a²cúan³i³, ra⁵joh¹. 30Jian³ con³ a⁴la³ ma⁴jnia³² on³⁴ chie³ a³ti²tya²³ jau²³ jian²³i³, a³hain⁴ tionh² M³se²³ jian²³ I³lie²³, 31a³hain⁴ a³ma⁴jnia³² i⁴ya¹taih³² joh¹ jian³ ti²hleh²i³ nei² quieh¹ i⁴jaun⁴ Jesús la⁴jon³ i⁴jainh⁴³i³ Jerusalén. 32Jian³ Pe³² jian²³ a³hain⁴ tionh², ta² tieh³² sie⁴ nei²i³, i² ton³²nie⁴³ ti²cúah²i³ tsei⁴³ ti²nai²i³ tionh², a⁴je³⁴i³ joh¹ quieh¹ Jesús, jian³ li⁵uan⁴ chie³ ti²tionh² hlonh²i³. 33I² con³ma²ma³quein²³ chie³ hain⁴ tionh² hlonh² Jesús, jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³: ―¡Hnei³ A²teg²³, ta² re³ quie¹ tieh²ˉ¹ i²la³! Ua²júan³² jnie³² hneng³ cuah²hnei⁴³ peih¹; con³ quianh³ˉ³, con³ quieh¹ M³se²³, jian³ con³ quieh¹ I³lie²³ liah⁴. I¹ sa⁴ñi³ Pe³² henh⁴ hleh²i³. 34Ta¹la⁴ si²hleh²i³ i⁴jon³, jon³ ja³⁴ con³ o¹jnai⁴³, a⁴quionh³i³, jian³ ta² yi⁴hag³² tsei⁴³i³ tionh², con³ma²a⁴han⁵i³ je¹ o¹jnai⁴³. 35Jian³ je¹ o¹jnai⁴³ jon³, ja³⁴ con³ jau²³ ho³² i⁴juah⁴i³: ―A³ne³pa² A³jon³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵; nai³ hnei³ jau²³ quieh¹i³. 36I² con³ma²ua⁴jeu³² jau²³ jon³, jon³ a⁴quionh³ Jesús hña³pa² júah³. Jian³ hei⁴i³ tionh² i¹con³ sa⁴a⁴hleh⁴i³, jian³ jm² jon³ i¹jan³ a⁵sian⁴³ a³a⁴tyieh³i³ jau²³ i⁴a⁴je³⁴i³ jon³. 37Con³ma²a⁴jnia³⁴ jon³, con³ma²a⁴jyon²³i³ mah⁴, jon³ ua⁵han² jeun⁴³ chie³ ua⁵ma⁵jainh³² quieh¹i³. 38I² con³ a⁴la³ a⁴hleh⁴ jan³ chie³ tia⁴ jen² chie³ jeun⁴³ hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, m³⁴ˉ⁴ i²conh²ˉ³ i⁴jenh³²ˉ³ a³jon³⁴ˉ⁴, quie¹ jan³ la³pa² leg⁴³ quian³⁴ˉ⁴. 39Quie¹ sonh² con³ m⁴tyi⁴ hlagh³² quieh¹i³, jian³ hoh⁵i³ la⁴conh⁴ sa⁴jian³, jian³ júan³i³ i⁴ma³huanh² i⁴hma²³i³, jian³ i⁴húah²i³ o¹jan³ liah⁴, jian³ júanh¹i³, la⁴ton³² tai²³ quieh¹i³. 40Jian³ a⁴mh⁵ˉ⁵ chie³ quianh³ˉ³ i⁴ma²tyi⁴³i³ m⁴tyi⁴ hlagh³²; a⁵sia³ a⁴cagh¹i³ jm². 41I² Jesús ne⁵, a⁴juah⁴i³: ―¡Hnei³ a³sa⁴hain⁴ tionh² jian³ a³hlangh²! ¿Hain³ la⁴conh⁴a² sa⁴hniah³ tie³²ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³, liah²? ¿Jian³ hain³ la⁴conh⁴a² sa⁴hniah³ cúah²ˉ⁵ tsei³⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³? Jian⁴³ hnei³ a³jonh³ ta⁵la³. 42I² con³ma²ŋo³⁴ yein³ hloh³², jon³ a⁴júan⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴a⁴cangh³ yein³, a⁴hma³⁴i³; i² jon³ a⁴jain³⁴ Jesús m⁴tyi⁴ hlagh³², a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ a³maih² hain⁴, ma²jon³ a⁴cúanh³i³ i²con²³ jmai³i³. 43Ta² co³ a⁴jainh⁴³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² la⁴conh⁴ tei⁴³ i⁴júanh⁴³ Jon⁴dai¹. Con³ma²eu⁴³ co³ ti²jainh⁴³i³ la⁴jang³⁴i³ la⁴jeg³⁴ i⁴júan³ Jesús, jon³ a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹: 44―Co³re³ ua²ta⁴ton³² hoh⁴³ˉ³ jau²³ la³ tionh²ˉ³, quie¹ cúanh⁴³i³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ joh⁴³ cúa³ chie³ tionh². 45I² hei⁴i³ tionh², sa⁴ra⁵ŋang⁴i³ jau²³ jon³, quie¹ sa⁴a⁴cúa⁴ Jon⁴dai¹ i⁴ra⁵ŋang⁴i³ jm² jon³; jian³ ra⁵coh⁴³i³ ŋang³⁴i³. 46I² jon³ a⁴jang²³i³ tionh² húan⁴i³ nei² quieh¹ hain³ tyein² júanh⁴³ jen²i³. 47I² Jesús ne⁵, si²ñi³ co³hei²tsei³ ti²júan³ a³hain⁴ tionh² naih⁵ ni²tsei⁴³i³. Jon³ a⁴tang⁴i³ jan³ yein³, a⁴sainh⁴i³ hlonh²i³, 48jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: ―A³hain⁴ a³hyein⁴³ jan³ a³peih¹ a³la⁴la³ nei² quien⁴ˉ⁴, jnia⁴pa² hyei⁴³i³; jian³ a³hain⁴ a³hyei⁴³ jnia⁴, hyein⁴³ a³a⁴sai⁴ jnia⁴. I² a³hain⁴ a³jnia⁴ a³sa⁴quein⁴³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, a³hain⁴pa² tyein² júanh⁴³. 49I² jon³ a⁴juah⁴ Juan²³, a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―Hnei³ A²teg²³, a⁴nia³² jnie³² jan³ chie³ a³ma²si²húa³ m⁴tyi⁴ hlagh³² con⁴juah⁴ jm³i⁴sainh³ˉ³; i⁴jon³ a⁴saih³²i³ jnie³² i⁴so⁵júan³⁴i³ la⁴jon³, quie¹ sa⁴ŋeng²³i³ jie³ˉ¹. 50I² a⁴juah⁴ Jesús: ―Sa⁴hniah²ˉ³ juah⁴ i⁴sa⁴júan³⁴i³, quie¹ a³hain⁴ a³sa⁴hieh¹ i⁴júan³ˉ¹, a³hain⁴pa² jie³ˉ¹. 51Con³ma³o¹teg³⁴ jm² i⁴chianh³ Jesús ñi⁴jeu⁵, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵ Jerusalén i⁴júan³i³ con³ co³hei²tsei³. 52Jon³ a⁴sain⁴i³ co⁴meih³ a³quian³ jau²³ ñeih³² a³ua⁵júan⁴ re³ i²jian³⁴i³ con³ jeu³ peih¹ i²tei⁴³ húa³⁴ Samaria. 53I² a³tionh² húa³⁴ Samaria jon³ ne⁵, sa⁴hyei⁴³i³ quieh¹i³, quie¹ lei³ jnia⁴ hein²i³ jeu³ i⁴chie³⁴i³ Jerusalén. 54I² con³ma²a⁴je³⁴ chie³ quian¹i³ i⁴ne³, Jacobo jian²³ Juan²³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ Se³ño²³, ¿o⁴ hnoh³ˉ³ júan² jnie³² heih⁴³ i⁴tiah³ o¹jyi³ loh⁴³ ñi⁴jeu⁵ liah⁴a² a⁴júan⁴ I³lie²³, canh⁴a² tyan⁴³ chie³ la³ tionh²? 55Jon³ ua⁵lang⁴ Jesús, a⁴jain³⁴i³ a³hain⁴, a⁴juah⁴i³: ―Ta² sa⁴ñih¹ˉ³ tionh²ˉ³ júanh³ˉ³ co³hei²tsei³ ne³. 56A⁵jon⁴³ i⁴jon³ cuan³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ juah⁴ i⁴ma⁵hain³i³ m⁵cu³ quieh¹ chie³, quie¹ i⁴jon³pa² i⁴ua⁵lion³² pi²³i³. I² jon³ ua⁵han²i³ tionh² i²con³ jeu³ peih¹. 57Con³ma²tionh²i³ jeu³ ho³²jeu³, jon³ a⁴juah⁴ jan³ chie³ i²con²³ Jesús: ―Hnei³ Se³ño²³, hno⁵ˉ⁵ nai³²ˉ⁴ coh⁵cah³²ˉ³ ua²jainh¹ i²tyieh⁴ˉ³. 58I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Sia³pa² i²cm²³ a²hyah³, jian³ sia³pa² sag³² jon⁴³tan²³ liah⁴; i² A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ ne⁵, a⁵sia³ i²li⁴quie⁴³i³ sia³. 59I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ i²jan³: ―Nia³ hnei³ coh⁵cah³ˉ⁴. I² a⁴juah⁴ a³hain⁴: ―Hnei³ Se³ño²³, cúa² hnei³ jeu³ ñeih³² naih²ˉ⁵ ni¹hon⁵ˉ⁵ neih³ˉ⁴. 60I² a⁴juah⁴ Jesús ne⁵: ―Ua²hon³⁴ a³ti²jaun² m⁴tyi⁴ quieh¹ a³jaun² quian¹; i² hnei³, cua³ ua⁴hleh² hnei³ liah⁴ leg⁴³ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 61Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ i²jan³ liah⁴: ―Hnei³ Se³ño²³, hno⁵ˉ⁵ si²tyein³²ˉ⁴ coh⁵cah³²ˉ³. Quie¹ cúa² hnei³ jeu³ ñeih³² ni¹hai³²ˉ⁴ jau²³ a³tionh² jauh³² quien⁴ˉ⁴. 62I² a⁴juah⁴ Jesús liah⁴: ―I¹jan³ a³quiah³ húa³⁴ sa⁴jainh² nei² coh⁵cah³², a³la⁴ne³ sa⁴haih¹ i⁴li⁴si⁵hei⁴ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\