SAN MARCOS 10

1Jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús i²jon³, ŋo³⁴i³ i²tei⁴³ Judea jian³ jo³² ta⁵hŋoh³ jm³ Jordán. I² jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³ hlonh²i³ liah⁴ i⁴seg³⁴, jian³ a⁴he⁴ Jesús quieh¹i³ liah⁴ i⁴seg³⁴ liah⁴i² ma³júan³i³. 2I² jon³ a⁴tyie³⁴ fariseo hlonh²i³ tionh² a³a⁴ŋang⁴ i⁴con²³i³ jau²chie⁴³ i²con²³i³, o⁴ ra³cúa²³ i⁴li⁴tyon⁴ a³ñih³ jian²³ a³m⁴ quian¹. 3I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―¿Liah⁴ heih⁴³ a⁴júan⁴ M³se²³ nei² ne³ ne⁵? 4Jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh²: ―A⁴cúa⁴ M³se²³ jeu³ i⁴cúah³i³ a³m⁴ con³ ma²jyi³ i⁴ra³juah⁴ i⁴ma³a⁴tyon⁴i³, i² jon³ ton²³i³ a³m⁴. 5I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―A⁴sag⁴i³ heih⁴³ la⁴ne³ i²conh²ˉ³ quie¹ i⁴eu⁴³ huah³ m⁴tyi⁴ quianh³pa² hnei³ tionh²ˉ³. 6I² liah⁴ma²ra⁴lie⁵ m⁵cu³ ne⁵, “a⁴júan⁴³ Jon⁴dai¹ a³ñih³ jian³ a³m⁴”. 7“I⁴jon³da³ quein²³ a³ñih³ i²con²³ jmai³sie²³ i⁴cua²³i³ jian²³ a³m⁴ quian¹. 8Jon³ lain⁴ li⁵uan⁴i³ la⁴jon³ jan³ chie³.” I² la⁴ne³ a⁵sie⁴³ ma⁵lang⁴³i³ on³⁴, quie¹ lang⁴³i³ jan³pa² júah³. 9Quie¹ la⁴conh⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jon⁴dai¹ i⁴a⁴sanh⁴i³, i¹jan³ chie³ sa⁴li⁴tyon³⁴. 10I² con³ma²tionh²i³ jauh³², jon³ a⁴ŋang⁴ chie³ quian¹i³ tionh² liah⁴ i⁴seg³⁴ nei² ne³. 11I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―La⁴jang³⁴ a³tyon⁴ jian²³ a³m⁴ quian¹ jian³ sanh⁴i³ jian²³i³ a³m⁴ sang³⁴, ta³canh¹i³ chie³² i⁴hlenh⁴³i³ i³cúa³ chie³; 12jian³ juah⁴ne³ tyon⁴ a³m⁴ jian²³ a³ñih³ quian¹ jian³ sanh⁴i³ jian²³ a³ñih³ sang²³, ta³canh¹i³ chie³² i⁴hlenh⁴³i³ i³cúa³ chie³. 13I² jon³ jian³i³ si³maih² peih¹ ta⁵nei² Jesús, canh⁴a² tei³⁴i³ si¹cúa³ i²con²³i³; i² chie³ quian¹ Jesús ne⁵, a⁴jain³⁴i³ a³hain⁴ tionh². 14I² con³ma²a⁴je³⁴ Jesús i⁴júan³ chie³ quian¹i³ la⁴jon³, a⁴jain²³ tsei⁴³i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: ―Cúa² hnei³ jeu³ i⁴ya⁴han² si³maih² peih¹ hlonh²ˉ⁵, a⁵hnia³ hnei³; quie¹ a³la⁴ne³ tionh² han⁵ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 15I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, a³hain⁴ a³sa⁴hyei³ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ liah⁴i² hyei³ jan³ yein³, sa⁴li⁴si⁵hei⁴i³ naih⁵ heih⁴³ jon³. 16I² con³ma²a⁴sanh³i³ si³yein³, jon³ a⁴tei³⁴i³ si¹cúa³, ma⁴cúanh¹i³ si³maih² hain⁴. 17I² con³ma²a⁴hei³⁴ Jesús jeu³ liah⁴ i⁴chie³⁴i³, jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ jeu³ra³tyi⁴, a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³, a⁴ŋang⁴i³ i²con²³i³, juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³ tsein²³, ¿henh⁴ hniah³ júan³²ˉ⁴ canh⁴a² li⁴sia³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ quien⁴ˉ⁴? 18Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿E⁴le³⁴ teh⁵ˉ³ jnia⁴ a³tsein²³? Quie¹ i¹jan³ a³tsein²³ sa⁴sian³, jan³ Jon⁴dai¹pa². 19Quie¹ ñih¹ hnei³ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹ i⁴ra³juah⁴ la⁴la³: “A⁵hlenh⁴³ hnei³ a³sa⁴lang⁴³ i³cúah³ˉ³; a⁵jŋangh⁴³ hnei³ chie³; a⁵júan³ hang³; a⁵hleh³ hnei³ jau²ta³jau²³ nei² quieh¹ i¹jan³; jian³ a⁵qui⁴³ hnei³ i⁴quieh¹ chie³ i⁴ma⁵canh²i³ hnei³; jian³ ma⁵con³² hnei³ naih⁴³sieh³.” 20I² con³ma²a⁴nau⁴i³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, la⁴jeg³⁴ heih⁴³ ne³ ma³ma⁵tei³²ˉ⁴ liah⁴ma²maih⁴³ˉ⁴. 21I² jon³ a⁴je³ Jesús quieh¹i³, i⁴hnio³⁴i³, a⁴juah⁴i³: ―Sia³ pi¹ i²con³ i⁴si³hain⁴ quianh³ˉ³: cua³ ua⁴hnang² la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quianh³ˉ³, ma²jon³ cúah³²ˉ³ a³ti⁴ñei³ o¹cau³² jon³, canh⁴a² li⁴sia³ i⁴quein⁴³ hlion⁴ quianh³ˉ³ ñi⁴jeu⁵; ma²jon³ niah²ˉ³ si²tyeinh³²ˉ³ coh⁵cah³ˉ⁴, canh²ˉ³ ma²eu⁴³. 22I² hei⁴i³ ne⁵, ta² a⁴tanh⁴³ tsei⁴³i³, con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ jon³, jon³ ŋah³i³ chionh⁴ tsei⁴³i³, quie¹ eu⁴³ hlion⁴ sia³ quieh¹i³. 23I² jon³ a⁴je³⁴ Jesús co⁴la⁴lagh⁵, a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹i³ tionh²: ―¡Ta² jeuh⁴³ nie⁴³ i⁴si⁵han² a³sia³ hlion⁴ quieh¹ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹! 24Jon³ eu⁴³ co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ chie³ quian¹i³ jau²³ jon³; i² Jesús a⁴juah⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴: ―Hnei³ jon²³ quian³⁴ˉ⁴, ¡ta² jeuh⁴³ nie⁴³ i⁴si⁵han² a³hain³² tsei⁴³ o¹cau³² hlion⁴ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹! 25Eu⁴³a² sa⁴jeuh⁴³ i⁴si⁵hei⁴ jan³ a²ca³me²llo³ to³ a²ma³cau³² la⁴conh⁴a² i⁴hei⁴ jan³ a³jlanh² naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 26Tsei³⁴sa² co³ a⁴jainh⁴³i³ tionh², a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², juah⁴i³: ―Juah⁴ne³ la⁴ne³, ¿hain³ pi² lei⁴ li⁴lion⁴? 27Jon³ a⁴je³ Jesús quieh¹i³, a⁴juah⁴i³: ―Quie¹ chie³ tionh² sa⁴tieh¹i³ li⁴júan³⁴i³, Jon⁴dai¹pa² tieh¹; quie¹ la⁴jeg³⁴pa² li⁴júan³⁴ Jon⁴dai¹. 28I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³i³: ―Jeh³², ma³a⁴tien² jnie³² la⁴jeg³⁴, jian³ ma²ya¹han² jnie³² coh⁵cah³²ˉ³. 29Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, a³hain⁴ a³ma³a⁴teinh³ tsei⁴³ a²hnei⁴³ quieh¹, jian³ o⁴ si³reunh¹i³ si³ñih³ si³m⁴, o⁴ jmai³i³ o⁴ sie²³i³, jian³ o⁴ a³m⁴ quian¹i³, jian³ o⁴ jon⁴³segh³²i³, jian³ o⁴ húa³⁴ quieh¹i³, la⁴jang³⁴ a³júan³⁴ la⁴ne³ nei² quien⁴ˉ⁴ jian³ nei² quieh¹ jau²³ quien⁴ˉ⁴, 30hyei³⁴i³ nia⁴lo⁴ jeunh³ tieh²la³; hyei³⁴i³ a²hnei⁴³ quieh¹, jian³ hyein⁵i³ si³reunh¹i³ si³ñih³ si³m⁴, sie²³i³, si³jon⁴³i³, jian³ húa³⁴ quieh¹i³, ua²liah⁴a² hag²³ chie³ quieh¹i³; jian³ hyieh⁴i³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ m⁵cu³ con³ liah⁴. 31I² jeun⁴³ a³ya¹jian⁴³ nei² tieh²la³ tang³⁴i³ ta³ra³pei¹; jian³ a³tionh² ta³ra³pei¹ tieh²la³ si⁵jian⁴³i³ nei². 32Con³ma²tionh²i³ jeu³ ŋo³⁴i³ Jerusalén, i² Jesús ya¹jian⁴³ nei². I² hei⁴i³ tionh² ya¹han² coh⁵, i⁴co³ a⁴jainh⁴³i³ tionh² jian³ coh⁴³i³. I² jon³ jian³i³ quia⁵teun⁴ chie³ quian¹ hain⁴ con³ ta⁵co⁴³, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh² liah⁴ si⁵lei⁴ i²con²³i³ hña³, a⁴juah⁴i³: 33―Jeh³², tieh²la³ tieh²ˉ¹ jeu³ chie²³ˉ¹ Jerusalén, i²jon³ cúanh⁴³i³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ joh⁴³ cúa³ m³chie³ tyein² jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³ tionh²; jian³ queih³i³ heih⁴³ i⁴jaun⁴i³. Jian³ cúanh⁴³i³ a³hain⁴ joh⁴³ cúa³ a³sa⁴lang⁴³ judío, 34i⁴ji⁵ŋang⁴i³, jian³ po³⁴i³, jian³ hñi⁵i³ jm³teuh¹, jian³ jŋangh³i³; i² tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm² hon³i³, jon³ hyon⁴³i³. 35Jon³ a⁴tyie³⁴ Jacobo jian³ Juan²³ i²con²³ Jesús, si³jon⁴³ Zebedeo, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, hnie³ jnie³² júanh²ˉ³ i⁴m²³ jnie³² i²conh²ˉ³. 36Jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―¿Henh⁴ hnoh³ˉ³ júan³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³? 37I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―¿Sa¹ cúah²ˉ³ jeu³ i⁴hyie² jnie³² hlonh²ˉ³, jan³ jo³² ta⁵chie³⁴ jian³ jan³ jo³² ta⁵quegh³ quianh³ˉ³, la⁴teg⁴i² ma³ua²júanh³ˉ³ heih⁴³ nei² m⁵cu³ la³, i⁴eu⁴³ júanh⁴³ˉ³? 38I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Ta² sa⁴ñih¹ˉ³ i⁴mh³ˉ³ tionh²ˉ³. ¿O⁴ tianh³²ˉ³ canh²ˉ³ ma²eu⁴³ liah⁴ can¹ˉ⁴, jian³ i⁴júanh¹i³ hnei³ liah⁴i² júanh¹i³ jnia⁴? 39Jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Tian⁴pa². I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―I⁴chie⁴³pa² li⁴canh²ˉ³ ma²eu⁴³ liah⁴ can¹ˉ⁴, jian³ li⁴júanh¹i³ hnei³ liah⁴i² júanh¹i³ jnia⁴. 40I² nei² quieh¹ i⁴mh³ˉ³ neih²ˉ³ jo³² ta⁵chie³⁴ jian³ jo³² ta⁵quegh³ quien⁴ˉ⁴ ne⁵, sa⁴tain⁴³ˉ⁴ cúa¹ˉ⁴, quie¹ cua³⁴ a³hain⁴pa² tionh² a³a⁴quianh⁴³ Jon⁴dai¹. 41I² con³ma²a⁴nau⁴ i²quian³⁴ chie³ quian¹i³ hain⁴, ta² a⁴jain²³ tsei⁴³i³ i²con²³ Jacobo jian³ Juan²³. 42I² Jesús ne⁵, a⁴teh³i³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―Quie¹ ñih¹ˉ³ liah⁴ tionh² la⁴jeg³⁴ nación a³sa⁴lang⁴³ judío, i⁴pain⁴ heih⁴³ júan³ gobierno quian¹i³ tionh², jian³ la⁴jang³⁴ a³ti²quian³ ta¹ liah⁴, queih²i³ heih⁴³ pain⁴ i⁴sa⁴hain²³i³ chie³². 43I² jenh² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, sa⁴hniah³ lei⁴ la⁴ne³. Quie¹ a³hain⁴ a³hnie³⁴ li⁴júanh⁴³ jenh²ˉ³ tionh²ˉ³, hniah³ cúa³⁴i³ cúa³tag³² i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³; 44jian³ a³hain⁴ a³hnie³⁴ lain⁴ a³tyein² jenh²ˉ³, hniah³ júan³⁴i³ i²conh²ˉ³ la⁴jan³ a³júan³ quianh³ˉ³ la⁴jangh³ˉ³ tionh²ˉ³. 45Quie¹ la⁴ne³pa² cuan³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ i⁴cúa³⁴i³ cúa³tag³² i²con²³ chie³, a⁵jon⁴³ ta⁵cúa³⁴ chie³ cúa³tag³² i²con²³i³, jian³ cuan³⁴i³ i⁴cúa³⁴i³ m⁵cu³ quieh¹ i⁴lion⁴ jeun⁴³. 46I² jon³ a⁴tyie³⁴i³ Jericó tionh². I² con³ma²ua⁵hag⁴³ Jesús jian²³ chie³ quian¹ Jericó jon³ jian²³ jeun⁴³ chie³ sang²³, i²jon³ ua²cua⁴³ jan³ a³taun³² ho³²jeu³ a³sain³ Bartimeo, a³jon⁴³ Timeo, a³ua²m²³ o¹cau³². 47I² con³ma²a⁴nau⁴i³ i⁴ja³⁴ Jesús a³sian³ Nazaret, jon³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴, a⁴juah⁴i³: ―¡Hnei³ Jesús, Sa¹jeun³ Da³vei²³, ua²jieh⁴ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ˉ⁵! 48I² jon³ ne⁵, jeun⁴³ chie³ a⁴jai³⁴ quieh¹i³ canh⁴a² cua⁴³i³ tai³²; i² hei⁴i³ ne⁵, tsei³⁴sa² tia⁴ a⁴hleh⁴i³, juah⁴i³: ―¡Hnei³ Sa¹jeun³ Da³vei²³, ua²jieh⁴ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ˉ⁵! 49I² jon³ a⁴jian⁴ Jesús, a⁴juah⁴i³ i⁴teh³i³ a³hain⁴; i² jon³ ua⁵teh³i³ a³taun³², a⁴juah⁴i³: ―Júan² hnei³ si³hyonh³, no³ hnei³, quie¹ te²³i³ hnei³. 50Jon³ a⁴ton³⁴i³ a²hmh³ ma²ua²lion³i³, ra⁴hang³²i³ i⁴hang³i³ ta⁵yeih³², ŋo³⁴i³ hlonh² Jesús. 51I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿Henh⁴ hnoh³ˉ³ júan³²ˉ⁴ i²conh²ˉ³? I² jon³ a⁴juah⁴ a³taun³² hain⁴: ―Hnei³ A²teg²³, hno⁵ˉ⁵ júanh²ˉ³ i⁴jnia⁵ m⁴nei³⁴ˉ⁴. 52I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Cua³; ma³a⁴huan⁴ quianh³ˉ³, quie¹ ra⁵hainh⁴ˉ³. Liah⁴ma²jon³ a⁴jnia⁵ m⁴nei²i³, jon³ ŋo³⁴i³ coh⁵cah³² Jesús ho³²jeu³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\