SAN MARCOS 11

1I² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ tionh² hloh³² jeu³ Betfagé jian³ Betania, mah⁴ quieh¹ a²hma³ Olivos, hloh³² Jerusalén, i² jon³ a⁴sain⁴ Jesús on³⁴ chie³ quian¹, 2a⁴sagh⁴³i³: ―Cua³ jeu³ peih¹ nie⁴³ ta⁵nei² ne³ tionh²ˉ³; i² tei⁴³i² ma³a⁴cúah³ˉ³ i²jno³, jon³ tyanh³²ˉ³ jan³ a²lo¹siah³ a³si²hñih², jian³ i¹jan³ a⁵sian⁴³ ma³ua⁴tsain³². Jon³ sainh³²ˉ³ jian³ teh³²ˉ³ ta⁵la³. 3Jian³ juah⁴ne³ sian³ a³ŋang⁴ i²conh²ˉ³: “¿E⁴le³⁴ ti²sainh⁵ˉ³ a²lo¹siah³ ne³?” jon³ jeuh³²i³ hnei³ a³hniah³ quian¹ Se³ño²³pa², ma²jon³ jionh⁴i³ liah⁴ to⁴ne⁵. 4Jon³ ua⁵han² chie³ quian¹i³, a⁴jen³i³ a²lo¹siah³ a³si²hñih² jeu³ i²ŋeng²³ chie³ coh⁵hnei³² hloh³² o²hnei³², jon³ a⁴sainh⁵i³. 5I² a³tionh² i²jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―¿E⁴le³⁴ ti²sainh⁵ˉ³ a²lo¹siah³ ne³? 6I² jon³ a⁴juah⁴i³ tionh² liah⁴ jau²³ ma³a⁴juah⁴ Jesús; jon³ a⁴cúa⁴ a³hain⁴ jeu³ tionh². 7I² jon³ jian³ chie³ quian¹i³ a²lo¹siah³ hain⁴ la⁴teg⁴ i²con²³i³, i² jon³ a⁴ja³⁴i³ a²cúan³ ma³cah³²i³, jon³ ua⁴tsei³² Jesús. 8Jian³ a⁴ja³⁴ jeun⁴³ a³sang²³ a²cúan³ ho³²jeu³ liah⁴, jian³ ca³chion²³ a⁴queih³ o¹cúah² hma³ i⁴a⁴ja³⁴i³ ho³²jeu³ liah⁴. 9Jian³ jeun⁴³ chie³ ya¹han² ta⁵nei²i³ jian³ coh⁵cah³²i³ a³ti²hleh² tia⁴, juah⁴i³: ―¡Júanh⁴³ Jon⁴dai¹! ¡Ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³ja²³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Se³ño²³ Jon⁴dai¹! 10¡Ta² tsei³⁴ jm² ren³ a³han⁵ naih⁵ heih⁴³ hm³⁴ liah⁴i² a⁴júan⁴ re¹ Da³vei²³ heih⁴³, sa¹jeun³ quian⁴ˉ¹! ¡Júanh⁴³ Jon⁴dai¹ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵! 11Jon³ a⁴hei³⁴ Jesús Jerusalén jian³ cuah³júah²; i² con³ma²a⁴je³⁴i³ co⁴la⁴lagh⁵ la⁴jeg³⁴, jon³ ŋo³⁴i³ ta⁵ Betania jian²³i³ quia⁵teun⁴ chie³ quian¹i³ hain⁴, con³ma²a⁴nai³. 12I² con³ma²a⁴jnia³⁴, con³ma²a⁴húan³i³ Betania, ta² ra⁵cúanh⁴³ tsei⁴³ Jesús. 13Jon³ a⁴je³⁴i³ con³ a²hma³ m⁴jyi³ i²gm⁴ meih³ i⁴si²leg⁴³ o¹úan³², i² jon³ ŋo³⁴i³ ua⁵je⁴i³ sa¹ li⁴tyieh⁴³ o¹m⁴ quieh¹; i² con³ma²a⁴tyie³⁴i³ hloh³² ne⁵, i¹con³ o¹m⁴ quieh¹ sa⁴a⁴chieh¹i³, jmah³ o¹úan³²pa² si²leg⁴³, quie¹ sa⁴ma³a⁴teg⁴ jain³ quieh¹ o¹m⁴ jon³. 14I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a²hma³ m⁴jyi³ jon³: ―I¹con³ jm² sa⁴jia²³ juah⁴ i⁴sian³ a³queuh⁴³ o¹m⁴ i⁴hag³⁴ hnei³, a²hma³. Jian³ a⁴nau⁴ chie³ quian¹i³ jau²³ jon³ tionh². 15Jon³ a⁴tyie³⁴i³ Jerusalén tionh². I² con³ma²a⁴hei³⁴ Jesús cuah³júah², jon³ a⁴húan⁴³i³ a³ti²hnang³ jian³ a³ti²la²³ i²jon³. Jian³ a⁴quegh³i³ a²me²sa³ quieh¹ a³sag²³ o¹cau³² tionh² jian³ a²ma³sei² quieh¹ a³ti²hnang⁴³ a⁵ta³cuah³; 16jian³ sa⁴cúa²³i³ i⁴ua⁵jeun³² chie³ i⁴quian³ lie²³ cuah³júah². 17Jian³ a⁴heh³i³ chie³, a⁴juah⁴i³: ―¿O⁴ a⁵sia³ ra³sag² la⁴la³: “Jauh³² quien⁴ˉ⁴ jauh³² i²mh²i³ Jon⁴dai¹pa² teh²i³ i⁴quieh¹ a³sian³ la⁴jeg³⁴ nación”? I² hnei³ tionh²ˉ³ ne⁵, júanh³ˉ³ jauh³² la³ la⁴con³ to³hlo³ quieh¹ hang³. 18I² jon³ a⁴nau⁴ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian³ m³chie³ tyein² tionh², jian³ ma²hnoh³i³ tionh² liah⁴ ma²jŋangh³i³, quie¹ ta⁵la⁴ con⁴³i³ Jesús nei² quieh¹ a³jeu³, quie¹ co³ a⁴jainh⁴³ a³jeu³ jau²³ quieh¹i³. 19I² con³ma²a⁴nai³, jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús jeu³ jon³. 20I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ a⁴je³⁴i³ a²hma³ m⁴jyi³ jon³ tionh² i⁴ma³si²quein³ la⁴teg⁴ o¹júan⁴³. 21I² jon³ a⁴tyon²³ tsei⁴³ Pe³², a⁴sagh⁴³i³ Jesús: ―Hnei³ A²teg²³, jeh³² ma³ra⁵quein³ a²hma³ m⁴jyi³ ne³ i⁴a⁴jainh⁴³ˉ³. 22Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―Ua²hainh⁴ hnei³ i²con²³ Jon⁴dai¹. 23Quie¹ i⁴chie⁴³pa² juah³ˉ⁴, a³hain⁴ a³sagh⁵ a²mah⁴ ne³: “Quein⁴³ hnei³ i²gm⁴; cua³ la⁴teg⁴ joh⁴³ jm³ñih¹”, juah⁴ne³ sa⁴júan³⁴i³ teun³⁴ co³hei²tsei³, juah⁴ne³ hain⁴i³ i⁴lei⁴ jau²³ i⁴juah⁴i³, jon³ lei⁴ la⁴ne³. 24I⁴jon³ juah³ˉ⁴, la⁴jeg³⁴ i⁴mh²ˉ³ i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴hainh⁴ˉ³ i⁴hyanh⁴ˉ³, jon³ lei⁴ liah⁴. 25Jian³ tei⁴³i² mh³²ˉ³ Jon⁴dai¹, hniah³ hainh³²ˉ³ chie³² quieh¹ a³a⁴júan⁴ hlagh³² i²conh²ˉ³, canh⁴a² hain³⁴ Naih⁴³ˉ³ chie³² quianh³ˉ³ a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵. 26Quie¹ juah⁴ne³ sa⁴hainh⁵ˉ³ chie³² quieh¹ chie³ liah⁴, jon³ sa⁴hain³⁴ Naih⁴³ˉ³ chie³² quianh³ˉ³, a³cua⁴³ ñi⁴jeu⁵ liah⁴. 27Jon³ a⁴tyie³⁴i³ Jerusalén liah⁴ i⁴seg³⁴ tionh². I² con³ma²ŋeng²³ Jesús cuah³júah², jon³ ua⁵han² m³chie³ tyein² jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ hlonh²i³, 28a⁴juah⁴i³ tionh²: ―¿Hain³ heih⁴³ quianh²ˉ³ i⁴júanh³ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³? ¿Jian³ o⁴ hain³ a⁴cúa⁴ heih⁴³ ne³ i²conh²ˉ³? 29I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Hno⁵ jnia⁴ liah⁴ ŋang¹ˉ⁴ con³ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³; i² juah⁴ne³ a⁴jainh¹ˉ³ jau²³ ne⁵, jon³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ liah⁴ hain³ heih⁴³ quian³²ˉ⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴la³. 30I² jon³ ne⁵, ¿hain³ a⁴júan⁴ heih⁴³ i²con²³ Juan²³ i⁴ua⁵sion⁴³ chie³ jm³? ¿O⁴ Jon⁴dai¹ jian³ o⁴ chie³, lainh⁴ˉ³? Ŋangh¹ hnei³ tionh²ˉ³. 31Jon³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², juah⁴i³: ―Juah⁴ne³ juah²ˉ¹ i⁴ Jon⁴dai¹pa² a⁴júan⁴ heih⁴³ i²con²³i³, jon³ sag⁵i³ jnia¹: “¿E⁴le³⁴ sa⁴ra⁵hainh⁴ˉ³ jau²³ quieh¹i³ ne⁵?” 32Jian³ juah⁴ne³ juah²ˉ¹ i⁴a⁴sai⁴ chie³pa² quieh¹i³, sa⁴re³ liah⁴. Quie¹ con⁴³i³ a³jeu³ tionh², quie¹ la⁴jang³⁴pa² ti²ñi³ i⁴ma²lang⁴³ Juan²³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹ i⁴chie⁴³. 33I² jon³ a⁴jainh³i³ jau²³ i²con²³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Sa⁴nia² jnie³². I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ liah⁴: ―Jian³ jnia⁴ liah⁴, a⁵sia³ jeu¹ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ hain³ heih⁴³ quian³²ˉ⁴ i⁴júan³⁴ˉ⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴la³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\