SAN MARCOS 15

1I² con³ma²a⁴jnia³⁴, jon³ a⁴ŋangh³ m³chie³ tyein² jian³ a³don⁵ ma⁴³teg²³ jian³ a²teg²³ quian¹ lai²³ jian³ la⁴jang³⁴ si³ta¹ canh² sang³⁴, a⁴júan⁴i³ re³ nei² quieh¹ Jesús. Jon³ jian³i³ Jesús ya¹hñi⁴³, ni²cúanh³²i³ joh⁴³ cúa³ Pilato. 2I² jon³ a⁴ŋang⁴ Pilato, juah⁴i³: ―¿O⁴ hnei³ langh⁴³ Re¹ quian¹ judío tionh²? I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Liah⁴ juah⁴ ne³pa² hnei³. 3Jian³ la⁴jang³⁴ m³chie³ tyein² hlion⁴ nai² a⁴hnang⁴³i³ Jesús. 4I² jon³ a⁴ŋang⁴ Pilato liah⁴ i⁴seg³⁴, juah⁴i³: ―¿O⁴ i¹con³ sa⁴i²jainh²ˉ³? Jeh³², ta² hlion⁴ chie³² cúa²³i³ hnei³. 5I² Jesús ne⁵, i¹con³ jau²³ sa⁴a⁴ŋangh³i³; i⁴jon³ ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³ Pilato. 6I² jon³ ne⁵, quie¹ la⁴jeg³⁴ jm² jon³, jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto, tang²³ si²mah⁴ tyein² hain⁴ lion³ jan³ a³chion³², a³hain⁴ a³hen⁴³ a³jeu³. 7Jm² jon³ ma²hein² jan³ a³chion³² ni⁴ñi²³ a³sain³ Barrabás, jian²³ chie³ quian¹ a³ma²a⁴sion⁴³ a³jeu³ jian³ a⁴jŋangh⁴i³ chie³. 8I² con³ma²a⁴ŋangh³ a³jeu³, jon³ a⁴mh³i³ Pilato i⁴júan³⁴i³ liah⁴ tang²³i³ júan³i³ la⁴jeg³⁴ jm² jon³, jm² i⁴a⁴lon⁴ a³jeu³ Israel húa³⁴ Egipto. 9I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³ a³jeu³: ―¿O⁴ hnoh³ˉ³ lion³²ˉ⁴ Re¹ quian¹ judío? 10Quie¹ ñi³ Pilato i⁴a⁴cúanh⁴³i³ joh⁴³ cúa³i³, quie¹ i⁴eu⁴³ tsei⁴³ m³chie³ tyein² tionh². 11I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, jon³ a⁴sion⁴³i³ a³jeu³ canh⁴a² lion⁴³ Pilato Barrabás niah¹ i⁴lion⁴³i³ Jesús. 12I² jon³ a⁴juah⁴ Pilato i²con²³i³ tionh² liah⁴ i⁴seg³⁴: ―I² ne³ ne⁵, ¿henh⁴ hnoh³ˉ³ júan³²ˉ⁴ i²con²³ a³hain⁴ a³teh⁵ˉ³ Re¹ quian¹ judío tionh²ˉ³? 13I² jon³ a⁴hleh⁴i³ tia⁴ tionh², juah⁴i³: ―¡Hniah³ tionh³²ˉ³ crau¹! 14I² a⁴juah⁴ Pilato: ―¿Henh⁴ i⁴hlagh³² a⁴júan⁴i³ ne⁵? I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, tsei³⁴sa² tia⁴ a⁴hleh⁴i³, a⁴juah⁴i³: ―¡Hniah³ tionh³²ˉ³ crau¹pa²! 15I² Pilato hnie³⁴ sainh³i³ re³ i²con²³ a³jeu³. I⁴jon³ a⁴lion³i³ Barrabás; i² con³ma²a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴a⁴pan³⁴i³ Jesús jeu³ a²lo³, jon³ a⁴cúanh⁴³i³ i⁴si⁵tion⁴i³ crau¹. 16I² jon³ jie³ a²hlie⁴ tionh², jian³i³ Jesús coh⁵hnei³² i²si²jneng³ jauh³²tyie³, i²jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ a⁴ŋangh³ la⁴jang³⁴ a²hlie⁴. 17Jon³ a⁴tanh³i³ con³ a²hmh³ sein³² cúa³, jian³ a⁴tonh³i³ con³ a²sag³ i⁴leg⁴³ a²ton⁴³ ma³tyi²i³. 18Jon³ a⁴ma⁴co⁴³i³ quieh¹i³, juah⁴i³: ―¡Ta⁵yeih³² Re¹ quian¹ judío tionh²! 19Jon³ a⁴pa³⁴i³ ma³tyi² con³ a²ma³cu⁴³, jian³ a⁴hñei³⁴i³ jm³teuh¹, jian³ a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³ a⁴júan⁴i³ la⁴con³ i⁴ma⁴co⁴³i³. 20I² con³ma²a⁴toh⁴ a⁴ji⁴ŋang⁴i³, jon³ a⁴tyi³i³ a²hmh³ sein³² cúa³ jon³, jian³ a⁴tonh³i³ a²cúan³ hña³ liah⁴ i⁴seg³⁴. Jon³ jian³i³ ua⁵tion⁴i³ crau¹. 21I² jon³ ne⁵, ma³ua³jeun³² jan³ i²jon³ a³sain³ Si²úan¹ a³sian³ Cirene a³ma²jonh³ i²nau³, jmai³ Alejandro jian²³ Rufo; i² jon³ a⁴júan⁴i³ ta⁵li⁴hnai³ i⁴jian³⁴ a³hain⁴ crau¹. 22I² jon³ jian³i³ Jesús con³ i²sain³ Gólgota, hnie³⁴ ra³juah⁴, Hien²³ quieh¹ Ma³tyi² Húan³⁴. 23I² jon³ a⁴cúah³i³ o¹bein² hei¹ o¹jm³ ma³jeu³ mirra i⁴hangh³i³, i² Jesús ne⁵, a⁵sia³ a⁴hangh³i³. 24I² con³ma²a⁴tion⁴i³ crau¹ tionh², jon³ a⁴tyonh⁴i³ a²cúan³ Jesús jen²i³ con⁴juah⁴ a⁴tyi³i³ jau²chie⁴³ niah²ˉ¹ henh⁴ teg³⁴ quieh¹ con⁴jan³. 25I² jon³ a⁴tion⁴i³ crau¹ con³ma²a⁴teg⁴ ni¹ñi³⁴ to⁵hie³. 26Jian³ ra³ton³ con³ jo³²hma³ ma³tyi² crau¹ i⁴ra³hleh² hain³ chie³² a⁴cúah³i³, ra³juah⁴: A³LA³PA² RE¹ QUIAN¹ JUDÍO TIONH². 27Jian³ a⁴tion⁴i³ on³⁴ a³júan³ hang³ hlonh² Jesús, jan³ jo³² ta⁵chie³⁴ jian³ jan³ jo³² ta⁵quegh³. 28La⁴ne³ ra⁵tei⁴³ jau²³ i⁴ra³sag² Ma²jyi³: “Hein²i³ jen²i³ chie³ hlangh².” 29Jian³ la⁴jang³⁴ a³ua³jeun³² jeu³ jon³, sagh⁴³i³ Jesús jau²hlagh³² i⁴jaih²i³ ma³tyi², juah⁴i³: ―¡Hai⁵! Hnei³ a³ma²jeunh³²ˉ³ cuah³júah² jian³ i⁴ma²júanh³²ˉ³ liah⁴ i⁴seg³⁴, tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm², 30lion³² hnei³ húanh⁴³, jyon²³ hnei³ si²tonh³ˉ³ crau¹ ne³. 31Conh⁴liah⁴ la⁴jon³ a⁴ji⁴ŋang⁴ m³chie³ tyein² jian²³ a²teg²³ quian¹ lai²³, a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―A³sang²³pa² a⁴lion³i³, i² hña³i³ ne⁵, sa⁴cagh¹i³ jm² lion⁴³i³. 32Sa³juah⁴ hei⁴i³ lang⁴³ A³ma²ya⁴lion³² Chie³ hain⁴, Re¹ quian¹ a³jeu³ Israel, ua²jyon³ chie³ con³ hña³ si²ton³i³ crau¹ canh⁴a² niah³²ˉ¹, jon³pa² li⁴hain⁴ˉ¹ i²con²³i³. Conh⁴liah⁴ a³ti²ton³ jian²³i³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús jau²hlagh³². 33Con³ma²a⁴teg⁴ i⁵hyie³, a⁴naih³ la⁴tan² m⁵cu³ la⁴teg⁴ ni¹hneng³ ta⁵hlo⁴. 34I² con³ma²a⁴teg⁴ ni¹hneng³ ta⁵hlo⁴ jon³, a⁴hleh⁴ Jesús con³ i⁴tia⁴, juah⁴i³: ―Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? ―hnie³⁴ ra³juah⁴: Jon⁴dai¹ quian³⁴ˉ⁴, Jon⁴dai¹ quian³⁴ˉ⁴, ¿henh⁴le³⁴ a⁴tienh³ˉ³ jnia⁴? 35I² jon³ a⁴nau⁴ co⁴meih³ a³ti²tionh² i²jon³ jau²³ quieh¹i³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―Jeh³², teh²i³ I³lie²³. 36Con³ a⁴la³ ra⁴hang³² jan³ a³hain⁴ tionh² jeu³ra³tyi⁴ ni²quian⁴i³ con³ i⁴nah³ i⁴a⁴yeinh³ o¹bein² jeinh³, jon³ si⁴tyi⁵i³ naih¹ a²ma³cu⁴³, a⁴cúah³i³ Jesús i⁴hangh³, a⁴juah⁴i³: ―A⁵conh⁴³; niah²ˉ¹ o⁴ jia²³ I³lie²³ ya⁴lie³² quieh¹i³. 37I² Jesús ne⁵, con³ma²a⁴hleh⁴i³ tia⁴ liah⁴ i⁴seg³⁴, jon³ a⁴jaun³⁴i³. 38Jon³ a⁴cag³ a²hmh³ sai²³ quieh¹ cuah³júah² to⁵chieh³² teg⁴ yeih³² la⁴teg⁴ húa³⁴. 39I² ne³ ne⁵, sainh⁴³ jan³ jeu³² a²hlie⁴ i²jon³ ta⁵nei² Jesús; i² con³ma²a⁴je³⁴i³ liah⁴ a⁴jaun³⁴ Jesús, ta⁵ma³a⁴hleh⁴i³ tia⁴, jon³ a⁴juah⁴i³: ―I⁴chie⁴³pa² li⁴ ma²lang⁴³ a³ñih³ ne³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹. 40Jian³ tionh² co⁴meih³ a³m⁴ i²gm⁴ a³ti²je²³; i² jen² a³m⁴ hain⁴ sainh⁴³ Ma³rei² Ma³da³len², jian³ Ma³rei² sie²³ Jacobo peih¹ jian²³ Se¹, jian³ Salomé. 41A³m⁴ hain⁴ ma²ya¹han² coh⁵cah³² Jesús liah⁴ma²hein²i³ húa³⁴ Galilea jian³ ma²cúa²³i³ cúa³tag³² i²con²³i³. Jian³ tionh² jeun⁴³ a³m⁴ sang³⁴ liah⁴ a³a⁴tyie³⁴ jian²³ Jesús la⁴teg⁴ Jerusalén. 42Jm² jon³ jm² i⁴júan³i³ co³jian¹, hlo⁴ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ ta⁵a⁴nai³ jon³, 43jon³ a⁴tyie³⁴ Se¹ a³sian³ jeu³ Arimatea, a³lang⁴³ jan³ si³ta¹ canh² quian¹ a³jeu³ Israel, jian³ a³ma²jian²³ jm² ma²júan³⁴ Jon⁴dai¹ heih⁴³ m⁵cu³ la³, a⁴tyie³⁴ a³hain⁴ i²con²³ Pilato i⁴sa⁴coh⁴³i³, ni²m¹i³ he³² Jesús. 44I² con³ma²a⁴nau⁴ Pilato jau²³ i⁴ma³jaun² Jesús, ta² co³ ŋo³⁴ tsei⁴³i³; i² jon³ a⁴teh³i³ jeu³² a²hlie⁴ hain⁴, a⁴ŋang⁴i³ i²con²³i³ o⁴ i⁴chie⁴³ ma³jaun² Jesús. 45I² con³ma²ra⁵ñi³ Pilato con⁴juah⁴ jau²³ quieh¹ jeu³² a²hlie⁴ hain⁴, jon³ a⁴cúah³i³ he³² Jesús i²con²³ Se¹. 46I² jon³ a⁴la³⁴ Se¹ con³ a²hmh³ tie³. I² con³ma²a⁴jyon²³i³, jon³ a⁴lion³i³ a²hmh³ tie³ jon³. I² jon³ a⁴quion³i³ con³ to³hlo³ i⁴a⁴cag³⁴i³, jian³ a⁴pa⁴legh³i³ con³ a²caun² ni²legh³, a⁴jleg³⁴i³ ho³²to³. 47Jian³ ti²je²³ Ma³rei² tionh² i²a⁴quion³i³ Jesús, Ma³rei² Ma³da³len² jian³ Ma³rei² sie²³ Se¹.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\