SAN MARCOS 16

1I² con³ma²ua⁴jeu³² jm² sa⁴júan³i³ ta¹ jon³, i² jon³ Ma³rei² Ma³da³len² jian²³ Ma³rei² sie²³ Jacobo jian²³ Salomé a⁴la³⁴ o¹jeu² i⁴jia²³ ma³jeu³ i⁴si⁵jñei⁴³i³ he³² Jesús. 2Jm² ra⁴lie⁵ sa³ma², con³ma²a⁴jnia³⁴, to⁵hie³ hion²³, jon³ ua⁵han² a³m⁴ hain⁴ i²ra³hon³ Jesús, con³ma²ja³⁴ hyie³. 3I² a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh², a⁴juah⁴i³: ―¿Hain³ li⁴qui³⁴ a²caun² pa¹ si²jneng³ ho³² to³hlo³ ne³, lainh⁴ˉ³? 4I² con³ma²a⁴sie³⁴i³ nei², jon³ a⁴je³⁴i³ i⁴ma³a⁴qui³ a²caun² jon³ i⁴júah³ don⁵. 5I² con³ma²a⁴hei³⁴i³ to³hlo³, jon³ a⁴jen³i³ jan³ a³maih² ñih³ a³ua²cua⁴³ jo³² ta⁵chie³⁴, a³hein² con³ a²hmh³ tie³ cúa³; i² hei⁴i³ tionh², ta² yi⁴hang³²i³. 6I² a³maih² hain⁴, a⁴juah⁴i³: ―A⁵júan³ hnei³ canh⁴³ tionh²ˉ³; quie¹ hnah⁵ˉ³ Jesús a³sian³ Nazaret a³ta⁴ton³² crau¹ hain⁴. A⁵sion⁴³ i³sian³ i²la³, quie¹ ma³a⁴hyon²³i³. Je¹ hnei³ i²ma³a⁴quion³i³ la³. 7Jian³ ua⁴han² hnei³ ua⁴saih³² hnei³ chie³ quian¹i³ jian³ yi⁴saih³²ˉ³ Pe³² i⁴ñeih³² pi¹ tyanh¹i³ húa³⁴ Galilea naih⁵i² cuanh²ˉ³ tionh²ˉ³; i²jon³ jenh³²i³ hnei³ tionh²ˉ³ la⁴ne³ liah⁴i² ma³a⁴juah⁴i³. 8I² a³m⁴ hain⁴, jon³ ua⁵han²i³ i²tionh²i³ ho³²to³ jon³, a⁴cm⁴i³, quie¹ eu⁴³ jlen²³i³ i⁴yi⁴hang³²i³ tionh². Jian³ sa⁴a⁴sagh⁴³i³ i¹jan³ nei² ne³, quie¹ coh⁴³i³. 9I² con³ma²a⁴hyon²³ Jesús jm² ra⁴lie⁵ sa³ma², to⁵hie³ jon³, jon³ ma⁴jnia³²i³ ñeih³²jia⁴³ i²con²³ Ma³rei² Ma³da³len², a³hain⁴ a³a⁴húa³i³ quie³⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² quieh¹. 10I² jon³ ŋo³⁴ a³m⁴ hain⁴ ua⁵júan⁴i³ jau²³ i²con²³ a³ma²tionh² jian²³ Jesús a³ti²chionh⁴ tsei⁴³ jian³ ti²hoh⁵i³. 11I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, con³ma²a⁴nau⁴i³ i⁴sian³pa² Jesús jian³ i⁴ma³a⁴je³⁴ a³m⁴ hain⁴, a⁵sia³ ra⁵hain⁴i³ tionh². 12I² coh⁵ jon³ ma⁴jnia³² Jesús i²con²³ i²on³⁴ chie³ quian¹ i⁴sa⁴co³nai² jnia⁴i³, ma²tionh² a³hain⁴ ho³²jeu³ ŋo³⁴i³ i²nau³. 13I² jon³ ua⁵han²i³ ua⁵júan⁴i³ jau²³ tionh² i²con²³ i²con³ hna² chie³ quian¹i³. I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, sa⁴a⁴hain⁴i³ jau²³ quieh¹ a³hain⁴. 14I² i²a⁴toh⁴ ne⁵, ma⁴jnia³²i³ i²con²³ quia⁵con³ chie³ quian¹ a³ma²tionh² a²me²sa³; i² jon³ a⁴jain³⁴i³ a³hain⁴ tionh² nei² quieh¹ i⁴sa⁴hain⁴i³ jian³ i⁴huah³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³, quie¹ sa⁴ra⁵hain⁴i³ jau²³ quieh¹ a³a⁴je³ quieh¹ Jesús, ta⁵ma³a⁴hyon²³i³ jon³. 15I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Cua³ ua⁴han² hnei³ la⁴tan² m⁵cu³ ua⁴hleh² jau²³ quien⁴ˉ⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴ chie³. 16A³hain⁴ a³hain⁴ jian³ a³sion⁵i³ jm³, a³hain⁴pa² lion⁴; i² a³hain⁴ a³sa⁴hain⁴ ne⁵, ma³ua⁵hain⁴ pi²³i³. 17Jian³ i⁴la³ ua³júah² lei⁴ i²con²³ a³ti²hain⁴ i²con²³ jnia⁴: Húa⁴³i³ m⁴tyi⁴ hlagh³² con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴; hleh³i³ jau²jm⁴³ seg³⁴; 18jian³ juah⁴ne³ a⁴sanh³i³ a⁵mh³, jian³ juah⁴ne³ a⁴hangh³i³ m⁴³ hlagh³², i¹con³ a⁵sia³ i⁴jainh⁴³i³; jian³ tei³⁴i³ si¹cúa³ he³² a³chieh¹, jian³ huan⁴ quieh¹i³. 19I² con³ma²a⁴hleh⁴ Se³ño²³ i²con²³i³, jon³ ŋah³i³ ta⁵yeih³² la⁴teg⁴ ñi⁴jeu⁵, i² jon³ a⁴cua⁴i³ jo³² ta⁵chie³⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹. 20I² chie³ quian¹i³, ua⁵han²i³ tionh², ni²hleh³i³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ la⁴tan². Jian³ ma⁴ho³² Se³ño²³ quieh¹i³, a⁴he⁴i³ i⁴chie⁴³ jau²³ quieh¹ con⁴juah⁴ la⁴jeg³⁴ ua³júah² i⁴a⁴leg³⁴ i²con²³i³ tionh². La⁴ne³pa².


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\