SAN MARCOS 3

1Jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús cuah³ judío liah⁴ i⁴seg³⁴; i²jon³ ua²cua⁴³ jan³ a³ñih³ a³lo³ ca³jo³² si¹cúa³. 2Jian³ ti²tan³ chie³ tionh², hnie³⁴i³ je³⁴i³ o⁴ júan³⁴ Jesús i⁴huan⁴ quieh¹ a³hain⁴, jm² sa⁴júan³i³ ta¹, canh⁴a² li⁴hnang⁵i³. 3Jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ a³lo³ ca³jo³² si¹cúa³ hain⁴: ―Ra⁴hang³² hnei³, no³ hnei³ to⁵chieh³² la³. 4Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³ a³hain⁴ tionh²: ―¿O⁴ ra³cúa²³ i⁴júan³⁴i³ i⁴tsei³⁴ jm² sa⁴júan³i³ ta¹ jian³ o⁴ i⁴hlagh³², lainh⁴ˉ³? ¿O⁴ ra³cúa²³ i⁴tainh⁴³i³ jan³ chie³ jian³ o⁴ i⁴jŋangh³i³ chie³? I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, i¹con³ so⁵hain²i³. 5Jon³ a⁴je³⁴ Jesús m³tsainh² jian³ chionh⁴ tsei⁴³i³, quie¹ eu⁴³ huah³ m⁴tyi⁴ quieh¹i³ tionh², a⁴jen³i³ a³hain⁴ tionh² co⁴la⁴lagh⁵, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³ñih³ hain⁴: ―Sieh¹ si¹cúah³. I² con³ma²a⁴ñeih³i³ si¹cúa³, jon³ a⁴huan⁴ quieh¹i³, a⁴lag³⁴ si¹cúa³i³. 6I² fariseo tionh², con³ma²a⁴húan³i³, jon³ a⁴júan⁴i³ re³ jian²³ chie³ quian¹ Herodes liah⁴ li⁴jŋangh³i³ Jesús. 7Jon³ ua⁵han² Jesús jian²³ chie³ quian¹ quien¹i²jm¹ jm³ñei³, jian³ jeun⁴³ lio⁴mai²³ chie³ a³tionh² húa³⁴ Galilea ua⁵han² coh⁵cah³²i³ liah⁴, jian³ jeun⁴³ lio⁴mai²³ a³sian³ Judea, 8jian³ a³sian³ Jerusalén jian³ a³sian³ Idumea jian³ a³tionh² ta⁵hŋoh³ jm³ Jordán jian³ a³tionh² la⁴con³ hloh³² jeu³ Tiro jian³ Sidón liah⁴, con³ma²a⁴nau⁴i³ tionh² la⁴conh⁴ tei⁴³ ua³júah² pain⁴ i⁴júan³ Jesús, jon³ ua⁵han² la⁴jang³⁴ a³jeun⁴³ hain⁴ i²con²³i³. 9I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ chie³ quian¹i³ i⁴júan³⁴i³ co³jian¹ con³ a²úan⁴³ i⁴si⁵hei⁴i³, nei² quieh¹ eu⁴³ jeun⁴³ chie³, canh⁴a² sa⁴ua⁵tsai³² chie³. 10Quie¹ jeun⁴³ chie³ ma³a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹, i⁴jon³ ti²hlie⁴³ la⁴jang³⁴ a³chieh¹ quieh¹i³, i⁴hnie³⁴i³ tei³⁴i³ si¹cúa³ he³² Jesús. 11Jian³ la⁴jeg³⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³², tei⁴³i² a⁴jen³i³ Jesús, jon³ si³jnei⁵i³ ta⁵nei² Jesús, hleh²i³ tia⁴, juah⁴i³: ―Hnei³ langh⁴³ A³jon⁴³ Jon⁴dai¹. 12I² Jesús ne⁵, a⁴júan⁴i³ heih⁴³ pain⁴ i²con²³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴sa⁴hleh³i³ hain³ hei⁴i³. 13Con³ma²a⁴leg³⁴ ne³, jon³ ŋo³⁴ Jesús con³ nei² mah⁴, i² jon³ a⁴teh³ Jesús la⁴conh⁴ a³hnie³⁴i³ teh³i³, i² jon³ a⁵han² a³hain⁴ i²con²³i³. 14I² jon³ a⁴quianh⁴³i³ a³quia⁵teun⁴ a³hnio³⁴i³ ŋeng³⁴i³ jian²³i³ jian³ a³sain³⁴i³ a³si⁵hleh³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹ tionh². 15Jian³ a⁴cúa⁴i³ heih⁴³ i²con²³i³ tionh² i⁴júan³⁴i³ i⁴huan⁴ quieh¹ a³chieh¹ jian³ i⁴húa³⁴i³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 16Jian³ a⁴quianh⁴³i³ Si²úan¹ a³ma⁴sain³i³ Pe³², 17jian³ Jacobo a³jon⁴³ Zebedeo, jian³ Juan²³ reunh¹ Jacobo hain⁴, a³ma⁴sain³ Jesús Boanerges, i⁴hnie³⁴ ra³juah⁴, Jon⁴³segh³² A⁵ñih³; 18jian³ Dre¹, jian³ Lei³², jian³ Bartolomé, Ma³te³², To³ma²³, Jacobo a³jon⁴³ Alfeo; Tadeo, Si²úan¹ a³ma²hein² jo³² cananista, 19jian³ Judas Iscariote, a³hain⁴ a³a⁴cúanh³ Jesús. Jon³ ua⁵han²i³ con³ jauh³² tionh². 20I² jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³ liah⁴ i⁴seg³⁴, i¹ so⁵tag³ júah³ queuh⁴³i³ a²hei⁴³ jian²³i³ chie³ quian¹. 21I² con³ma²ra⁵ñi³ si³reunh¹ Jesús jau²³ jon³, jon³ ua⁵han²i³ ma²ua⁵te¹i³, quie¹ juah⁴i³ ma³ŋo⁴³. 22I² a²teg²³ quian¹ lai²³ a³a⁵han² Jerusalén a⁴juah⁴ jian³ Jesús Beelzebú, jeu³² m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹ a³hain⁴ húa³i³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 23I² con³ma²a⁴teh³ Jesús a³hain⁴ tionh², jon³ a⁴hlenh⁴³i³ con⁴juah⁴ jau²³ i⁴a⁴can³⁴i³, juah⁴i³: ―¿O⁴ li⁴tyein⁵ a⁵lainh³² a³jian²³ tionh², lainh⁴ˉ³? 24Juah⁴ne³ tionh² chie³ ma⁵quein²³ jo³² con³ nación, sa⁴li⁴úan⁴ nación jon³. 25Jian³ juah⁴ne³ si³tang⁴ a³tionh² con³ jauh³², sa⁴li⁴úan⁴i³ liah⁴. 26Jian³ la⁴ne³ juah⁴ne³ tyein³ a⁵lainh³² a³jian²³ tionh², la⁴can³ húan⁴ pi²³i³ si³tang⁴ tionh², jian³ sa⁴li⁴úan⁴i³, quie¹ tya⁴³ ua³pei⁴ quieh¹i³. 27’Júan³²ˉ¹ ne⁵, i¹jan³ sa⁴li⁴hei⁴ jauh³² quieh¹ jan³ a³huanh⁴³ i⁴con⁴³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴quieh¹, juah⁴ne³ sa⁴hñi³⁴i³ ñeih³²jia⁴³; jon³ a²ma⁴ li⁴húa³⁴i³ la⁴conh⁴ i⁴tieh³² jauh³². 28’I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³ i⁴li⁴jlenh⁴³pa² la⁴jeg³⁴ chie³² quieh¹ chie³, jian³ la⁴jeg³⁴ jau²hlagh³² i⁴hleh²i³ i²con²³ Jon⁴dai¹; 29i² a³hain⁴ a³hleh³ jau²hlagh³² nei² quieh¹ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹ ne⁵, sa⁴legh⁴ ua²a⁴jlenh³ chie³² jon³ quieh¹i³, quie¹ ren³i³ chie³² i⁴hyieh⁴i³ ma²eu⁴³ sa⁴ton³ jm² ua²a⁴chia³⁴. 30Quie¹ ma³a⁴juah⁴ a³hain⁴ tionh² i⁴quian³ Jesús m⁴tyi⁴ hlagh³². 31Con³ma²a⁴leg³⁴ ne³, jon³ a⁴tyie³⁴ sie²³i³ jian³ si³reunh¹i³, tionh²i³ coh⁵hnei³²; i² jon³ a⁴sain⁴i³ jau²³ i⁴teh³i³ Jesús. 32I² jon³ a⁴júan⁴ chie³ jau²³ a³ti²tionh² hlonh²i³, a⁴juah⁴i³: ―Jeh³², sieh³ˉ³ jian²³ si³reunh³ˉ³ ti²tionh² coh⁵hnei³² la³, hnoh³i³ hnei³. 33I² jon³ a⁴jainh³i³ jau²³ i²con²³ a³hain⁴ tionh², juah⁴i³: ―¿Hain³ lang⁴³ sia³⁴ˉ⁴ jian³ si³reunh³ˉ⁴, lainh⁴ˉ³? 34I² con³ma²a⁴jen³i³ a³tionh² co⁴la⁴lagh⁵ hlonh²i³, a⁴juah⁴i³: ―A³ne³pa² sia³⁴ˉ⁴ jian³ si³reunh³ˉ⁴. 35Quie¹ la⁴jang³⁴ a³ma³tei⁵ heih⁴³ quieh¹ Jon⁴dai¹, a³hain⁴pa² a³ñih³ reunh³ˉ⁴, a³m⁴ reunh³ˉ⁴, jian³ sia³⁴ˉ⁴ liah⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\