SAN MARCOS 5

1Jon³ a⁴tyie³⁴i³ ta⁵hŋoh³ jm³ñei³, húa³⁴ Gadara. 2I² con³ma²ua⁵hag⁴³ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³, liah⁴ma²jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³ñih³ i²con²³i³ a³ua⁵hag⁴³ to³ quieh¹ a³jaun², a³quian³ con³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 3Quie¹ cua⁴³ a³hain⁴ to³ quieh¹ a³jaun², jian³ i¹jan³ sa⁴tieh¹ hñi³⁴ a³hain⁴, i¹ jeu³ a²ca³den² sa⁴tian⁴ hñi³⁴i³. 4Quie¹ hlion⁴ nie⁴³ ma³a⁴hñei⁴i³ si¹cúa³i³ jian³ si¹tag³²i³ jeu³ a²ca³den²; i² a²ca³den² ne⁵, jeun²³i³ o¹leuh², i¹jan³ sa⁴a⁴cagh¹ jm² i²con²³i³. 5Jian³ ŋeng²³ a³hain⁴ la⁴húa²³ la⁴jm²³ mah⁴ jian³ to³ quieh¹ a³jaun², hoh⁵i³ tia⁴ jian³ júanh¹i³ hña³ jeu³ a²caun². 6I² con³ma²a⁴jen³i³ Jesús i²gm⁴ meih³, jon³ a⁴ŋeng⁴i³ jeu³ra³tyi⁴ i²con²³i³, i² jon³ a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³, 7a⁴hleh⁴i³ tia⁴, juah⁴i³: ―¿Henh⁴ hnoh³ˉ³ i²con²³ˉ⁵, hnei³ Jesús, A³jon⁴³ Jon⁴dai¹ Júanh⁴³? Mh⁵ˉ⁵ hnei³ con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³ Jon⁴dai¹ i⁴sa⁴heh²ˉ³ ma²eu⁴³ pain⁴ i²con²³ˉ⁵. 8Quie¹ si²juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¡Hnei³ m⁴tyi⁴ hlagh³², jau²³ i²con²³ a³ne³! 9Jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús i²con²³i³, juah⁴i³: ―¿Henh⁴ sainh³ˉ³? I² a⁴jainh³ a³hain⁴ jau²³, juah⁴i³: ―Ta⁵la⁵mai²³ A²hlie⁴pa² sain³ˉ⁴ quie¹ eu⁴³ jeu⁴³ jnie³² leg⁴³. 10Jon³ a⁴mh³i³ Jesús hlion⁴ i⁴sa⁴sai³⁴i³ ta⁵seg³⁴. 11Jian³ ma²tionh² jeun⁴³ a¹ñi⁴³ hloh³² mah⁴ a³ti²queuh³. 12I² jon³ a⁴m⁴ la⁴jeg³⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³², juah⁴i³: ―Sai⁴³ hnei³ jnie³² i²con²³ a¹ñi⁴³ jno³ i⁴han⁵ jnie³² naih⁵ ni²tsei⁴³i³ tionh². 13Jon³ a⁴cúa⁴ Jesús jeu³, i² jon³ a⁴húa³ la⁴jeg³⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² jon³, a⁴han⁵i³ naih⁵ ni²tsei⁴³ a¹ñi⁴³ a³tain⁴³ conh⁴ to⁵mai²³. I² a¹ñi⁴³ hain⁴ la⁴jang³⁴, a⁴juan³⁴i³ i²ma²tionh² nei² a²hlo³ ñei⁴³ la⁴teg⁴ joh⁴³ jm³ñei³, i²a⁴chian³⁴ la⁴jang³⁴. 14Jon³ a⁴cm⁴ a³ma²hion⁴³ a¹ñi⁴³ hain⁴, a⁴tya⁴i³ jau²³ je¹jeu³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴leg³⁴ jian³ i²nau³ liah⁴. I² jon³ a⁵han² a³tionh² i²jon³ ua⁵je⁴i³ liah⁴ a⁴leg³⁴. 15A⁴tyie³⁴i³ i²con²³ Jesús, jian³ a⁴jen³i³ a³hain⁴ a³ma²quian³ ma²eu⁴³ con⁴juah⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴ma²quian³i³ ta⁵la⁵mai²³, a⁴jen³i³ a³hain⁴ a³ua²cua⁴³ ma³ua²hein² a²cúan³ jian³ i⁴ma³ni²hyan³² co³hei²tsei³ quieh¹i³ o³re³; i² jon³ ra⁵coh⁴³i³ tionh². 16I² a³hain⁴ a³a⁴teg⁴ nei², a⁴tya⁴i³ jau²³ liah⁴ a⁴jainh⁴³ a³ma²quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ liah⁴ a⁴jainh⁴³ a¹ñi⁴³ liah⁴. 17Jon³ ma⁴lie⁵i³ tionh² a⁴mh³i³ Jesús i⁴ua⁵hag⁴³ jeu³ co²³i³ tionh². 18I² con³ma²a⁴hei³⁴ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³, jon³ a⁴m⁴ a³ma²quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² hain⁴ i²con²³i³ i⁴cúa³⁴i³ jeu³ i⁴chie³⁴i³ jian²³i³. 19I² Jesús sa⁴a⁴cúa⁴ jeu³, quie¹ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴: ―Cuanh³ jauh³² quianh³ i²con²³ si³reunh³, yi⁴tyah²ˉ³ jau²³ la⁴jeg³⁴ i⁴co³ jnia⁴ i⁴ma⁴jnia³ Se³ño²³ i²conh²ˉ³, jian³ liah⁴ joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²conh²ˉ³. 20Jon³ ŋah³ a³hain⁴, a⁴tya⁴i³ jau²³ Decápolis la⁴jeg³⁴ i⁴co³ jnia⁴ i⁴a⁴júan⁴ Jesús i²con²³i³; jian³ ta² co³ a⁴jainh⁴³ la⁴jang³⁴. 21I² con³ma²jonh³ Jesús jeu³ joh⁴³ a²úan⁴³ jo³² ta⁵hŋoh³ jm³ñei³, jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³ hlonh²i³, i² hei⁴i³ si²sainh⁴³ quien¹i²jm¹. 22Jon³ a⁴tyie³⁴ jan³ a³tyein² quian¹ cuah³ judío a³sain³ Jairo; i² con³ma²a⁴jen³i³ Jesús, jon³ a⁴si⁴jnei⁵i³, 23a⁴mh³i³ hlion⁴, a⁴juah⁴i³: ―A³m⁴ jon³⁴ˉ⁴ ra³can²³ tyi⁴. ¿Sa¹ cúah²ˉ³ ua²teih⁴³ˉ³ si¹cúah³ he³²i³, canh⁴a² huan⁴ jian³ li⁴jainh¹i³? 24I² jon³ ŋo³⁴ Jesús jian²³i³; jian³ ta² jeun⁴³ chie³ ua⁵han², i⁴si²hnauh⁴o³ tionh²i³ jeu³ hlian⁴³i³ Jesús. 25I² jen²i³ tionh² hein² jan³ a³m⁴ a³chieh¹ ma³quia⁵teun⁴ ñi³, a³lang⁴³ ua³pei⁴ quieh¹. 26Hlion⁴ ma²eu⁴³ ma³a⁴can³⁴i³ con⁴juah⁴ teg³m⁴³, jian³ ma³a⁴chia³⁴ la⁴jeg³⁴ i⁴sia³ quieh¹i³ i⁴júan³i³ hei²³ jon³, jian³ i¹leuh² sa⁴lag¹ tsei⁴³i³; tsei³⁴sa² hlion⁴ a⁴jainh⁴³i³. 27I² con³ma²a⁴nau⁴ a³m⁴ hain⁴ i⁴tya²³ chie³ jau²³ nei² quieh¹ Jesús, jon³ a⁴tyie³⁴i³ ta⁴coh⁵cah³²i³ jen²i³ chie³ jeun⁴³ hain⁴, a⁴tang⁴i³ he⁴³ a²cúan³ Jesús. 28Quie¹ ma²juah⁴i³ naih⁵ m⁴tyi⁴ quieh¹: “A⁴leg³⁴ na¹a⁴tang⁴ˉ⁴ a²cúan³ pi²³i³, huan⁴ quien⁴ˉ⁴.” 29Liah⁴ma²jon³ a⁴jian⁴ ua³pei⁴ i⁴ma²lang⁴³i³; jian³ ra⁵laih²i³ i⁴ma³a⁴huan⁴ chie² i⁴ma²lang⁴³i³. 30I² Jesús ne⁵, ra⁵laih²i³ liah⁴ma²jon³ liah⁴ i⁴ma³a⁴huan⁴ quieh¹ jan³ chie³ con⁴juah⁴ ua³pei⁴ quieh¹i³; jon³ ua⁵lang⁴i³, a⁴sagh⁴³i³ chie³ jeun⁴³ hain⁴, juah⁴i³: ―¿Hain³ a⁴tang⁴ a²cúan³⁴ˉ⁴? 31I² a⁴juah⁴ chie³ quian¹i³ tionh²: ―Hnei³ A²teg²³, jeh⁴ˉ³, chie³pa² si²hnauh⁴, hlie⁴³ hnei³. ¿E⁴le³⁴ ŋangh³ˉ³: “¿Hain³ a⁴tang⁴ a²cúan³⁴ˉ⁴?” 32Jon³ a⁴je³⁴ Jesús co⁴la⁴langh⁵i³ canh⁴a² jen⁴³i³ hain³ chianh² a⁴tang⁴. 33I² a³m⁴ hain⁴, coh⁴³i³ jian³ jlen²³i³, quie¹ ra⁵laih²i³ liah⁴ a⁴jainh⁴³i³; jon³ a⁴tyie³⁴i³ hlonh²i³, a⁴si⁴jnei⁵i³ ta⁵nei²i³, jian³ a⁴sagh⁴³i³ Jesús liah⁴ a⁴jainh⁴³i³. 34I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Hnei³ jon²³ quian³⁴ˉ⁴, ma³a⁴huan⁴pa² quianh³ˉ³ quie¹ ra⁵hainh⁴ˉ³. Cuanh³ hnei³ si³hyonh³ˉ³, ma³a⁴huan⁴ quianh³ˉ³ chie² i⁴ma²langh⁴³ˉ³. 35Ma²si²hleh² pi¹ Jesús, con³ma²a⁴tyie³⁴ chie³ a³ma²tionh² jauh³² quieh¹ a³tyein² quian¹ cuah³ hain⁴, a³a⁴sag⁴³ quieh¹i³: ―Ma³jaun²pa² a³jonh³ˉ³. ¿E⁴le³⁴ ma⁵si⁵quianh³²ˉ³ tsei⁴³ A²teg²³? 36I² Jesús ne⁵, con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ i⁴a⁴juah⁴i³ tionh², jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³tyein² quian¹ cuah³ hain⁴, juah⁴i³: ―A⁵júan³ hnei³ canh⁴³. Hniah³ hainh⁴pa² hnei³. 37Jian³ sa⁴a⁴cúa⁴i³ juah⁴ i⁴chie³⁴ i¹jan³ jian²³i³, Pe³², Jacobo jian³ Juan²³ reunh¹ Jacobo pa². 38I² jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús jauh³² quieh¹ a³tyein² quian¹ cuah³ hain⁴, jian³ a⁴je³⁴i³ i⁴nie⁴³ ti³jan²³, jian³ i⁴tionh² a³ti²hoh⁵ tia⁴ jian³ i⁴chionh⁴ tsei⁴³i³ hlion⁴ mai²³. 39I² con³ma²a⁴hei³⁴i³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: ―¿E⁴le³⁴ ti²júanh³ˉ³ ti³jan²³ i⁴ti²hoh⁵ˉ³ tionh²ˉ³? A⁵sian⁴³ yein³ ra³jaun², ra³cm²pa². 40I² hei⁴i³ tionh² ne⁵, a⁴ji⁴ŋang⁴i³ Jesús. I² con³ma²a⁴húan⁴³i³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh² coh⁵hnei³², jon³ jian³i³ jmai³sie²³ a³peih¹ m⁴ hain⁴ jian³ li⁵on³ a³ma²jian²³ Jesús, a⁴hei³⁴i³ i²ra³quian³ yein³. 41I² jon³ a⁴tang⁴i³ si¹cúa³ yein³, a⁴sagh⁴³i³: ―Talita cumi ―i⁴hnie³⁴ ra³juah⁴: Hnei³ a³peih¹, jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tieh²la³, ra⁴hang³² hnei³. 42Liah⁴ma²jon³ a⁴no³ yein³ jian³ a⁴ŋeng⁴i³, jian³ yein³ hain⁴, hein² quia⁵teun⁴ ñi³. I² con³ma²a⁴je³⁴i³ i⁴jon³, ta² yi⁴hag³² tsei⁴³i³ tionh². 43I² Jesús ne⁵, jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ pain⁴ i²con²³i³ tionh² i⁴sa⁴tyieh³i³ jau²³ i¹jan³ liah⁴ a⁴leg³⁴, jian³ a⁴juah⁴i³ i⁴hniah³ guenh⁴³i³ a³peih¹ hain⁴.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\