SAN MARCOS 6

1I² jon³ ua⁵hag⁴³ Jesús i²jon³, a⁴tyanh³i³ jeu³ co²³ jian²³i³ la⁴jang³⁴ chie³ quian¹i³ tionh². 2I² con³ma²a⁴tyie³⁴ jm² sa⁴júan³i³ ta¹, jon³ a⁴heh³i³ chie³ cuah³ judío. Jian³ ta² jeun⁴³ chie³ ŋo³⁴ co³ tsei⁴³, con³ma²a⁴nau⁴i³ jau²³ quieh¹i³, a⁴juah⁴i³ tionh²: ―¿Jainh¹ ni²quian⁴ a³ne³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³, lainh⁴ˉ³? ¿Jian³ liah⁴ cúan²³ a⁴hyieh³i³ i⁴ŋang⁴i³ la⁴ne³ jian³ i⁴júan³i³ la⁴jeg³⁴ ua³júah² ne³, lainh⁴ˉ³? 3¿A¹hei⁴ teg³hma³ hain⁴ ne³, a³jon⁴³ Ma³rei², a³reunh¹ Jacobo, jian²³ Se¹, jian³ Judas jian³ Si²úan¹ liah⁴? ¿O⁴ sa¹ chie⁴³ tionh² si³m⁴ reunh¹i³ jen²ˉ¹ la³? I⁴jon³ sa⁴a⁴ron⁴³i³ Jesús jeu³. 4I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³ tionh²: ―La⁴tan²pa² ron⁴³i³ jeu³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹; jeu³ co²³ pi²³i³ sa⁴ro⁴³i³ jeu³ jian³ jen² si³reunh¹i³ jian³ jauh³² quieh¹i³ liah⁴. 5I⁴jon³ i¹con³ ua³júah² pain⁴ a⁵sie⁴³ ma⁵júan⁴i³, con⁴hie³² a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴huan⁴ quieh¹ co⁴meih³ a³chieh¹pa² i⁴a⁴tei³⁴i³ si¹cúa³. 6Jian³ ta² co³ a⁴jainh⁴³ Jesús nei² quieh¹ sa⁴i²li⁴hain⁴i³ tionh². I² jon³ a⁴ŋeng⁴i³ la⁴jeg³⁴ jeu³ peih¹ i⁴nie⁴³ hloh³² jon³, a⁴heh³i³ chie³ tionh². 7I² coh⁵ jon³ a⁴teh³ Jesús quia⁵teun⁴ chie³ quian¹, jon³ a⁴sain⁴i³ a³hain⁴ tionh² ma⁵on³⁴, jian³ a⁴cúah³i³ heih⁴³ i⁴húa³⁴i³ m⁴tyi⁴ hlagh³². 8Jian³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³i³ tionh² liah⁴ i⁴sa⁴can³⁴i³ i¹con³ i⁴quieh¹ ho³²jeu³, con³ a²hma³heu¹pa²; jian³ sa⁴hniah³ can³⁴i³ a²mo³ra², jian³ sa⁴hniah³ can³⁴i³ a²hei⁴³, jian³ a⁵ga⁴ o¹cau³². 9Jian³ hniah³ can³⁴i³ a²lo³ tsei²³ tag³² liah⁴, jian³ sa⁴hniah³ can³⁴i³ a²cúan³ i⁴seg³⁴. 10Jian³ a⁴juah⁴i³ liah⁴: ―Juah⁴ jainh¹ i²a⁴heuh³ˉ³ con³ jauh³² tionh²ˉ³, jian² hnei³ jauh³² jon³ la⁴conh⁴i² a⁴jauh²ˉ³ jeu³ jon³. 11I² juah⁴ne³ sa⁴hyei⁴³i³ hnei³ con³ jeu³ a⁵ga⁴ a⁴nau⁴i³ jau²³ quianh³ˉ³, i⁴jon³ jau²³ hnei³ i²jon³ tionh²ˉ³, jian³ poh⁴³ hnei³ o¹hlie³ ti²quin⁴³ si¹tagh¹ˉ³, i⁴júan³ lei³ i⁴sa⁴jaih¹ a³hain⁴ tionh². Quie¹ i⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, tei⁴³i² teg³⁴ jm² queih³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ i²con²³ chie³, eu⁴³a² pain⁴ ma²eu⁴³ hyieh⁴ a³tionh² jeu³ jon³ la⁴conh⁴a² hyieh⁴ jeu³ Sodoma jian³ Gomorra. 12I² jon³ ua⁵han²i³ tionh² ua⁵hleh³i³ jau²³ tsei²³ i²con²³ chie³ i⁴hniah³ sag⁴ co³hei²tsei³ quieh¹ chie³ tionh². 13Jian³ a⁴húa⁴i³ hlion⁴ m⁴tyi⁴ hlagh³², jian³ a⁴jñei³⁴i³ o¹a³sai²te³ he³² jeun⁴³ a³chieh¹, jon³ a⁴huan⁴ quieh¹i³. 14I² la⁴jon³ ne⁵, a⁴nau⁴ re¹ Herodes nei² quieh¹ Jesús, quie¹ ma³ta⁴tsei¹ jau²³ nei² quieh¹i³. Jon³ a⁴juah⁴i³: ―Juan³ Tei³²pa² a³hain⁴ a⁴hyon²³ jen² a³jaun², i⁴jon³da³ quian³i³ ua³pei⁴ la⁴ne³. 15I² a⁴juah⁴ ca³chion²³: ―I³lie²³pa² a³hain⁴. Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ ca³chion²³: ―Jan³ a³sain² quian¹ Jon⁴dai¹pa² a³hain⁴, jian³ o⁴ i²jan³ a³sain² quian¹ ya⁴jo³⁴. 16Con³ma²a⁴nau⁴ Herodes i⁴ne³, jon³ a⁴juah⁴i³: ―Juan³ Tei³²pa² a³hain⁴, a³a⁴hyon²³ jen² a³jaun², a³a⁴júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ i⁴a⁴gmh⁴ ma³lau²i³. 17Quie¹ hña³pa² Herodes a⁴sain⁴i³ chie³ quian¹ i⁴a⁴sanh³i³ Juan²³ liah⁴ma²jia⁴³, jian³ a⁴hñi⁴i³ a²ca³den², jian³ a⁴tanh³i³ ni⁴ñi²³. A⁴júan⁴i³ la⁴jon³ nei² quieh¹ Herodías, a³m⁴ quian¹ Lei³² reunh¹i³, quie¹ a⁴sanh⁴i³ jian²³ a³m⁴ hain⁴. 18Quie¹ ma²a⁴juah⁴ Juan²³ i²con²³ Herodes: ―Sa⁴ra³cúa²³ juah⁴ i⁴jianh¹ˉ³ a³m⁴ quian¹ a³reunh³ˉ³. 19I² a³m⁴ Herodías hain⁴, hion²³i³ Juan²³, ma²hnie³⁴i³ jŋangh³i³; i² sa⁴tian⁴ ne⁵, 20quie¹ ta⁵la⁴ coh⁴³ Herodes, con⁴³i³ Juan²³, quie¹ ñi³i³ i⁴lang⁴³i³ chie³ tsein²³ a³ni²taih⁴³. I⁴jon³ hion⁴³i³ i⁴sa⁴hnie³⁴i³ jainh⁴³i³ i¹con³; jian³ tei⁴³i² ma²nau³i³ jau²³ i⁴hleh² Juan²³, ta² so⁵ñi³i³ liah⁴ sian³i³ lei⁴, i² ton³²nie⁴³ ma²nau³i³ si³hyonh³i³ liah⁴. 21I² a³m⁴ Herodías ne⁵, a⁴tyie³⁴ con³ jm² i⁴a⁴cagh¹i³ jm² con³ma²ti²júan³i³ jm² i⁴a⁴tagh³ Herodes ñi³ ra⁵sian³, jian³ ti²queuh³i³ a²hei⁴³ jian²³ a³tyein² jian³ jeu³² a²hlie⁴ jian³ chie³ canh² quian¹ húa³⁴ Galilea. 22I² jon³ a⁴hei³⁴ a³m⁴ jon⁴³ Herodías, ŋo³⁴i³ jan¹, jian³ ta² a⁴teg⁴ tsei⁴³ Herodes jian³ la⁴jang³⁴ a³tionh² mesa jian²³i³. I² jon³ a⁴juah⁴ re¹ i²con²³ a³m⁴ peih¹: ―M² hnei³ henh⁴ hnoh³ˉ³ i²con²³ˉ⁵, jon³ cúa¹ˉ⁴. 23Jian³ a⁴cúa⁴ re¹ jau²³ quieh¹ liah⁴ i⁴jang³⁴ tsei⁴³i³ o³tan², juah⁴i³: ―La⁴jeg³⁴ i⁴mh²ˉ³ i²con²³ˉ⁵, cúa¹ˉ⁴; la⁴teg⁴ to⁵chieh³² húa³⁴ i²júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³pa² cúa¹ˉ⁴. 24I² jon³ ua⁵hag⁴³ a³m⁴ peih¹ hain⁴ ua⁵saih¹i³ sie²³, a⁴juah⁴i³: ―¿Henh⁴ m¹ˉ⁴, lainh⁴ˉ³? I² jon³ a⁴juah⁴ sie²³i³: ―M² hnei³ ma³tyi² Juan²³pa² mh²ˉ³. 25I² jon³ a⁴hei³⁴ a³m⁴ peih¹ hain⁴ ta¹tia⁴ ta⁵i²cua⁴³ re¹, a⁴m⁴i³ i²con²³i³, a⁴juah⁴i³: ―Hno⁵ˉ⁵ ma³tyi² Juan³ Tei³² hei¹ joh⁴³ a²gm⁴³ to⁴ne⁵. 26I² re¹ ne⁵, ta² ra⁵chionh⁴ tsei⁴³i³ jau²³ jon³; quie¹ sa⁴i²jlian³⁴i³ nei² quieh¹ jau²³ i⁴a⁴cúa⁴i³ jian³ nei² quieh¹ a³tionh² mesa jian²³i³ liah⁴. 27Liah⁴ma²jon³ a⁴sain⁴ re¹ jan³ a²hlie⁴ quian¹, a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i⁴si⁵quian⁴i³ ma³tyi² Juan²³. 28Jon³ ŋo³⁴ a²hlie⁴ hain⁴ ua⁵queih⁴i³ ma³lau² Juan²³ la⁴teg⁴ ni⁴ñi²³, jon³ quien²³i³ hei¹ joh⁴³ a²gm⁴³. Jon³ a⁴cúah³i³ a³m⁴ peih¹ hain⁴, i² a³m⁴ peih¹ hain⁴, ni²cúah²i³ sie²³ liah⁴. 29I² con³ma²ra⁵ñi³ chie³ quian¹ Juan²³ jau²³ jon³, jon³ a⁵han²i³, a⁴con²³i³ he³²i³, ni²ho⁴³i³. 30I² jon³ a⁴ŋangh³ a³hei¹ joh⁴³ cúa³ ta¹ quieh¹ Se³ño²³ hain⁴ tionh² hlonh² Jesús, jon³ a⁴tya⁴i³ jau²³ tionh² i²con²³i³ la⁴jeg³⁴ i⁴a⁴he⁴i³ jian³ i⁴a⁴júan⁴i³. 31I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús: ―Ma³²ˉ¹, ma⁵jian³²ˉ¹ co⁴le⁴ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³. Quie¹ jeun⁴³ chie³ si³han² i²con²³ Jesús jian³ ma⁵a³ma³jonh² liah⁴, i¹ sa⁴tag³ o³tan² i⁴queuh⁴³i³ a²hei⁴³ tionh². 32Jon³ ua⁵han²i³ húan⁴i³ tionh² la⁴teg⁴ con³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³ jeu³ joh⁴³ a²úan⁴³. 33I² jeun⁴³ chie³ a⁴je³⁴ ne⁵, con³ma²ua⁵han²i³, jian³ ra⁵cm²³i³ Jesús; i² jon³ ua⁵han² jeun⁴³ chie³ hain⁴ jeu³ tag³² tionh², a⁴tyie³⁴i³ i²jon³ naih⁵i² a⁴tyie³⁴ Jesús jian²³ chie³ quian¹, i² jon³ a⁴ŋangh³ jeun⁴³ chie³ hain⁴ hlonh²i³. 34I² con³ma²ua⁵hag⁴³ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³, jon³ a⁴jen³i³ chie³ jeun⁴³ lio⁴mai²³ hain⁴; i² jon³ joh³ ñei⁴ tsei⁴³i³ i²con²³i³ tionh², quie¹ lang⁴³i³ liah⁴i² lang⁴³ a⁵a³siah³ a³sa⁴sian³ jeu³²; i² jon³ ma⁴lie⁵i³ a⁴heh³i³ a³hain⁴ tionh² hlion⁴ jau²³. 35I² con³ma²a⁴hlo⁴, jon³ ua⁵han² chie³ quian¹i³ hlonh²i³, a⁴juah⁴i³ tionh²: ―Ta² a⁴hlo⁴, i² i²tieh²ˉ¹ la³ i²a⁵sian⁴³ a³sian³pa². 36Sain⁴³ hnei³ a³jeu³ canh⁴a² si⁵lia⁴³i³ i⁴queuh⁴³ la⁴jeg³⁴ jeu³ peih¹ jian³ i²nau³ la⁴con³ hloh³² ne³, quie¹ sa⁴quian³i³ i⁴queuh⁴³i³. 37I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―Guenh³²i³ hnei³ tionh²ˉ³. Jon³ a⁴juah⁴i³ tionh²: ―¿O⁴ sa¹ re³ chie³² jnie³² si²lia³² jnie³² teun³⁴ nia⁴lo⁴ o¹cau³² tie³ a²hei⁴³ñih¹ jian³ guenh³²i³ jnie³², lainh⁴ˉ³? 38I² a⁴juah⁴ Jesús: ―¿Jah⁴ a²hei⁴³ñih¹ quianh²ˉ³ tionh²ˉ³ ne⁵? Cua³ ua⁴je¹ hnei³. I² con³ma²ra⁵ñi³i³ tionh², jon³ a⁴juah⁴i³: ―Hña⁴ a²hei⁴³ñih¹pa² leg⁴³ jian³ on³⁴ jon⁴³júa³². 39I² jon³ a⁴júan⁴i³ heih⁴³ i²con²³ chie³ quian¹ i⁴sagh⁵i³ la⁴jang³⁴ a³jeu³ i⁴cua³⁴i³ ma⁵conh⁴ ni²quian⁴ o¹ñei³. 40Jon³ a⁴cua⁴i³ tionh² ma⁵nia⁴lon⁴, ma⁵to⁴lo⁵quian⁴ liah⁴. 41I² jon³ a⁴tang⁴ Jesús li⁵hña⁴ a²hei⁴³ñih¹ jian³ li⁵uan⁴ jon⁴³júa³²; i² con³ma²a⁴je³⁴i³ ta⁵ñi⁴jeu⁵, jon³ a⁴ma⁴cúah¹i³ jian³ a⁴jeun³⁴i³, i² jon³ a⁴cúah³i³ chie³ quian¹, ma²jon³ a⁴tyieh⁵ chie³ quian¹i³ i²con²³ chie³ jeun⁴³ hain⁴ tionh². Jian³ la⁴ne³ a⁴tyieh⁵i³ jon⁴³júa³² liah⁴ i²con²³ la⁴jang³⁴. 42Jon³ a⁴queuh³ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ tionh², jian³ a⁴lag³⁴ tsei⁴³i³. 43I² con³ma²a⁴leg³⁴ jon³, jon³ a⁴jaih³i³ o¹leuh² a²hei⁴³ñih¹ i⁴a⁴sion³⁴ jian³ o¹leuh² quieh¹ jon⁴³júa³², jon³ a⁴canh³ quia⁵teun⁴ a²mh³ta²³. 44Jian³ la⁴jang³⁴ a³a⁴queuh³ hain⁴ tain⁴³ hña⁴ mai²³ a³ñih³. 45Liah⁴ma²jon³ a⁴júan⁴ Jesús i⁴han⁵ chie³ quian¹ joh⁴³ a²úan⁴³ jian³ chie³⁴i³ ta⁵jo³² hŋoh³, ta⁵jeu³ Betsaida, naih⁵i² chie³⁴ hei⁴i³ ta¹la⁴ sainh³i³ a³jeu³. 46I² con³ma²a⁴sainh³i³ a³jeu³, jon³ ŋo³⁴i³ nei² mah⁴ ua⁵mh²i³ Jon⁴dai¹. 47I² con³ma²a⁴nai³, jon³ ma³a⁴tyie³⁴ a²úan⁴³ jon³ la⁴teg⁴ yi⁴jo²³ jm³; i² hei⁴i³ hña³ ne⁵, i²quein³ pi¹ sainh⁴³i³. 48I² jon³ a⁴jen³i³ chie³ quian¹ a³ti²can²³ ma²eu⁴³ i⁴jua²³i³ a²hma³júah¹, quie¹ jia²³ tyi⁴ jeu³ chie²³i³ tionh². I² jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús hlonh²i³, to⁵hie³ nai³, ŋeng²³i³ jeu³ nei² jm³, ma²hnie³⁴i³ ua⁵jeun³²i³. 49I² con³ma²a⁴je³⁴ chie³ quian¹i³ i⁴ya¹ŋeng²³i³ jeu³ nei² jm³, jon³ a⁴júan⁴i³ co³hei²tsei³ tionh², lain⁴i³, a²nai³²pa²; jon³ a⁴hoh⁵i³ tia⁴; 50quie¹ a⁴je³ la⁴jang³⁴, jian³ ta² yi⁴hang³²i³ tionh². I² hei⁴i³ ne⁵, liah⁴ma²jon³ a⁴hlenh⁴³i³ a³hain⁴ tionh², a⁴juah⁴i³: ―¡Re³ tya² hnei³ hoh⁴³ tionh²ˉ³; jnia⁴pa² la³, a⁵júan³ hnei³ canh⁴³! 51I² jon³ a⁴hei³⁴ Jesús joh⁴³ a²úan⁴³ i²tionh²i³, jian³ a⁴jian⁴ tyi⁴; ta² a⁴tanh⁴³ tsei⁴³i³ tionh², jian³ ta² co³ a⁴jainh⁴³i³ liah⁴. 52Quie¹ a⁵sia³ ma³ŋang⁴i³ tionh² ua³júah² nei² quieh¹ a²hei⁴³ñih¹ jon³, quie¹ huah³ pi¹ m⁴tyi⁴ quieh¹i³. 53I² con³ma²a⁴han³i³ jm³ñei³ tionh², jon³ a⁴tyie³⁴i³ húa³⁴ Genesaret. I² jon³ a⁴hñei³⁴i³ a²úan⁴³ quien¹i²jm¹. 54I² con³ma²a⁴húan³i³ joh⁴³ a²úan⁴³ tionh², liah⁴ma²jon³ ra⁵cu²³ a³sian³ húa³⁴ jon³ quieh¹ Jesús. 55Jian³ liah⁴ma²jon³ ua⁵han²i³ la⁴conh⁴ i²tei⁴³ húa³⁴ jon³ la⁴conh⁴ hloh³² jon³, ua⁵quian⁴i³ a³chieh¹ a³sian³ la⁴tan² jon³ a³hein² a²hyei²³, jian³i³ la⁴teg⁴ i²nau³i³ sainh⁴³ Jesús. 56Jian³ la⁴tan² i²ŋeng²³ Jesús ua²jainh¹i², jeu³ peih¹, jeu³ júah², jian³ o⁴ i²nau³, a⁴quion³i³ la⁴jang³⁴ a³ti²chieh¹ jeu³júan²³, jian³ a⁴mh³i³ Jesús i⁴cúa³⁴i³ jeu³ i⁴tei³⁴ a³chieh¹ si¹cúa³ he⁴³ a²cúan³i³; i² la⁴jang³⁴ a³a⁴tang⁴ he⁴³ a²cúan³i³ hain⁴, a⁴huan⁴ quieh¹i³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\