SAN MARCOS 9

1Conh⁴liah⁴ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―I⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ tionh²ˉ³, ca³chion²³ hnei³ a³tionh² i²la³ jeh²ˉ³, naih⁵i² jaunh⁴ˉ³, i⁴ua²júan³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ nei² m⁵cu³ la³ jian³ quian³i³ hlion⁴ ua³pei⁴. 2I² con³ma²ua⁴jeu³² jñei⁴ jm² jon³, jon³ ŋo³⁴ Jesús con³ nei² mah⁴ ñei⁴³, jian³i³ Pe³², Jacobo jian³ Juan²³; i² jon³ a⁴sang²³i³ ta⁵nei² a³hain⁴ tionh². 3Ra⁵joh¹ a²cúan³i³, ra⁵tie³ liah⁴i² tie³ o¹húan³, i¹jan³ a³sian³ m⁵cu³ la³ sa⁴tieh¹ júan³⁴ i⁴tie³ la⁴ne³. 4Jon³ ma⁴jnia³² I³lie²³ jian²³ M³se²³ i²con²³i³ tionh², a³ti²tya²³ jau²³ jian²³ Jesús. 5I² jon³ a⁴juah⁴ Pe³² i²con²³ Jesús: ―Hnei³ A²teg²³, ¡ta² re³ quie¹ tieh²ˉ¹ i²la³! Ua²júan³² jnie³² hneng³ cuah²hnei⁴³ peih¹: con³ quianh³ˉ³, con³ quieh¹ M³se²³, jian³ con³ quieh¹ I³lie²³ liah⁴. 6I¹ sa⁴ñi³ Pe³² henh⁴ hleh²i³, quie¹ eu⁴³ yi⁴hang³²i³ tionh². 7Jon³ ja³⁴ con³ o¹jnai⁴³ a⁴quionh³i³ tionh², jian³ je¹ o¹jnai⁴³ jon³ ja³⁴ con³ jau²³ ho³², i⁴juah⁴i³: ―A³ne³pa² A³jon³⁴ˉ⁴ a³hno⁵ˉ⁵; nai³ hnei³ jau²³ quieh¹i³. 8I² con³ma²a⁴sieh³i³ nei², jon³ a⁵sion⁴³ a³ma⁵a³jen³i³, hña³pa² Jesús júah³ si²sainh⁴³. 9I² con³ ma²ti²jyon²³i³ mah⁴ tionh², jon³ a⁴júan⁴ Jesús heih⁴³ i²con²³i³ i⁴sa⁴sagh⁵i³ i¹jan³ i⁴a⁴je³⁴i³, quie¹ la⁴teg⁴ i²hyon⁴³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ jen² a³jaun². 10Jon³ a⁴hma⁴i³ jau²³ jon³ jen²i³ tionh², jian³ a⁴júanh⁴i³ húan⁴i³ tionh² henh⁴ hnie³⁴ ra³juah⁴ i⁴hyon⁴³ chie³ jen² a³jaun². 11I² jon³ a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ Jesús, a⁴juah⁴i³: ―I² jon³ ne⁵, ¿e⁴le³⁴ juah⁴ a²teg²³ quian¹ lai²³ i⁴hniah³ jia²³ I³lie²³ ñeih³²jia⁴³? 12I² jon³ a⁴ŋangh³ Jesús i²con²³i³, juah⁴i³: ―I⁴chie⁴³pa² jia²³ I³lie²³ ñeih³²jia⁴³ i⁴ya⁴júanh¹i³ la⁴jeg³⁴. I² ne³ ne⁵, ¿liah⁴ cúan²³ ra³sag² nei² quieh¹ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ i⁴hniah³ can³⁴ hlion⁴ ma²eu⁴³ jian³ sa⁴ro⁵ chie³ jeu³ quieh¹i³? 13Jian³ jeu³⁴ˉ⁴ hnei³ liah⁴ i⁴ma³cuan²³pa² I³lie²³, jian³ a⁴júan⁴i³ i²con²³i³ la⁴conh⁴ i⁴m²³ tsei⁴³i³ tionh², liah⁴i² ra³sag² nei² quieh¹i³. 14I² con³ma²a⁴tyanh³i³ i²tionh² chie³ quian¹, jon³ a⁴jen³i³ jeun⁴³ chie³ a³tionh² hlonh²i³ tionh², jian³ a⁴jen³i³ a²teg²³ quian¹ lai²³ a³ti²jang²³ jian²³ chie³ quian¹i³. 15I² liah⁴ma²jon³ con³ma²a⁴je³ la⁴jang³⁴ chie³ hain⁴ quieh¹i³, jon³ ta² co³ a⁴jainh⁴³i³, jian³ ua⁵han²i³ jeu³ra³tyi⁴ i²con²³i³, a⁴ma⁴con⁴³i³ Jesús. 16I² jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―¿Henh⁴ ti²jangh²ˉ³ jianh²ˉ³ chie³ quian³⁴ˉ⁴? 17Jon³ a⁴ŋangh³ jan³ a³hein² jen² chie³ a³jeun⁴³ hain⁴, a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ A²teg²³, ma³ni²jan⁴³ˉ⁴ a³jon³⁴ i²conh²ˉ³ a³quian³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴júan³ i⁴con²i³. 18Jian³ jainh¹ i²sonh³i³ quieh¹i³ i²jon³ ton²³i³ húa³⁴, jian³ húah²i³ o¹jan³, queuh³i³ m⁴jan² liah⁴, jian³ ma³si³tianh⁵ he³²i³. A⁴mh⁵ˉ⁵ chie³ quianh³ˉ³ i⁴ma²tyi⁴³i³ m⁴tyi⁴ hlagh³²; a⁵sia³ a⁴cagh¹i³ jm². 19Jon³ a⁴ŋangh³ Jesús, a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: ―¡Hnei³ a³sa⁴hain⁴ tionh²! ¿Hain³ la⁴conh⁴a² sa⁴hniah³ tie³²ˉ⁴ jian²³ˉ⁵ hnei³ tionh²ˉ³, liah²? ¿Jian³ hain³ la⁴conh⁴a² sa⁴hniah³ cúah²ˉ⁵ tsei³⁴ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³? Jian⁴³ hnei³ yein³ ta⁵la³. 20Jon³ ni²jan³i³ i²con²³i³, i² con³ma²a⁴je³ m⁴tyi⁴ hlagh³² quieh¹ Jesús, jon³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hma³⁴ yein³, a⁴quionh³i³ húa³⁴ jian³ pa⁴langh³i³, jian³ a⁴húah³i³ o¹jan³ liah⁴. 21I² jon³ a⁴ŋang⁴ Jesús i²con²³ jmai³ a³maih² hain⁴: ―¿Ma³legh⁴ lang⁴³i³ chie² ne³? Jon³ a⁴juah⁴ a³hain⁴: ―Liah⁴ma²peih¹pa² lang⁴³i³; 22jian³ hlion⁴ nie⁴³ júan³ m⁴tyi⁴ hlagh³² i⁴cangh³i³ je¹ o¹jyi³ loh⁴³ jian³ joh⁴³ jm³, hnie³⁴i³ jŋangh³ yein³. I² juah⁴ne³ li⁴cangh³²ˉ³ jm² i²con²³i³, ua²jieh⁴ ñei⁴ hoh⁴³ˉ³ i²con²³ jnie³², ma⁴ho³² hnei³ jnie³². 23I² a⁴juah⁴ Jesús: ―Quie¹ juah⁴ne³ hainh⁴ hnei³, quie¹ la⁴jeg³⁴pa² li⁴lei⁴ i²con²³ a³hain⁴ a³hain⁴. 24Liah⁴ma²jon³ a⁴hleh⁴ jmai³ a³maih² tia⁴, a⁴juah⁴i³: ―¡Hain⁴ jnia⁴! ¡Ma⁴ho³² hnei³ jnia⁴ i⁴li⁴hain⁴ˉ⁴ o³re³! 25I² con³ma²a⁴je³⁴ Jesús i⁴a⁴ŋangh³ chie³ a³jeun⁴³ hain⁴, jon³ a⁴jain³⁴i³ m⁴tyi⁴ hlagh³², a⁴juah⁴i³: ―Hnei³ m⁴tyi⁴ hlagh³² a³júan³ i⁴con²i³ jian³ i⁴teun³i³, júan³⁴ˉ⁴ heih⁴³ i²conh²ˉ³ i⁴jauh²ˉ³ i²con²³ yein³, jian³ i⁴so⁵heuh¹ˉ³ o³tan² i²con²³i³. 26I² jon³ a⁴hoh⁵ m⁴tyi⁴ hlagh³² tia⁴ jian³ a⁴júan⁴i³ i⁴a⁴hma³⁴ yein³, jon³ ua⁵hag⁴³; i² a³maih² hain⁴ ra³quian³ tai³² la⁴jan³ a³jaun², i⁴jon³ a⁴juah⁴ jeun⁴³ i⁴ma³ra³jaun². 27I² Jesús ne⁵, jon³ a⁴tang⁴i³ si¹cúa³ yein³, a⁴sion⁴³i³; jon³ a⁴no³i³. 28I² con³ma²a⁴hei³⁴ Jesús jauh³², jon³ a⁴ŋang⁴ chie³ quian¹i³ jeu³ ta⁵co⁴³, a⁴juah⁴i³: ―¿E⁴le³⁴ sa⁴a⁴cangh³² jnie³² jm² ma²tyi² jnie³² m⁴tyi⁴ hlagh³² jon³? 29Jon³ a⁴juah⁴ Jesús i²con²³i³: ―Quie¹ m⁴tyi⁴ hlagh³² la⁴jon³ sa⁴li⁴ua⁵hag⁴³ a¹juah⁴ne³ sa⁴mh²i³ Jon⁴dai¹ jian³ i⁴júan³i³ he² i⁴sa⁴queuh³i³. 30I² con³ma²a⁴húan³i³ i²jon³, jon³ a⁴ŋeng⁴i³ ta⁵húa³⁴ Galilea tionh². I² sa⁴hnie³⁴ Jesús juah⁴ i⁴li⁴ñi³ chie³, 31quie¹ a⁴heh³i³ chie³ quian¹, juah⁴i³: ―Cúanh⁴³i³ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ joh⁴³ cúa³ chie³ tionh², i² jon³ jŋangh³i³; i² tei⁴³i² ma³jaun²i³, jon³ hyon⁴³i³ tei⁴³i² ma³a⁴teg⁴ hneng³ jm² hon³i³. 32I² hei⁴i³ tionh², sa⁴ra⁵ŋang⁴i³ jau²³ jon³, jian³ ra⁵coh⁴³i³ ŋang³⁴i³. 33Jon³ a⁴tyie³⁴ Jesús je¹jeu³ Capernaum; i² con³ma²cua⁴³i³ jauh³², jon³ a⁴ŋang⁴i³ i²con²³ chie³ quian¹, a⁴juah⁴i³: ―¿Henh⁴ jau²³ ma²ti²jangh²ˉ³ ho³²jeu³ tionh²ˉ³? 34I² hei⁴i³ tionh² i¹con³ sa⁴ŋang³i³, quie¹ a⁴jang²³i³ ho³²jeu³ nei² quieh¹ hain³ a³tyein². 35Jon³ a⁴cua⁴ Jesús, a⁴teh³i³ quia⁵teun⁴ chie³ quian¹, a⁴juah⁴i³: ―A³hain⁴ a³hnie³⁴ lain⁴ a³tyein², hniah³ chie³⁴i³ ta³ra³pei¹ la⁴conh⁴a² la⁴jang³⁴, jian³ hniah³ cúa³⁴i³ cúa³tag³² i²con²³ la⁴jang³⁴. 36Jon³ a⁴tang⁴ Jesús jan³ yein³, a⁴sainh⁴i³ jen²i³ tionh²; i² con³ma²a⁴sanh³i³ yein³, jon³ a⁴sagh⁴³i³ a³hain⁴ tionh²: 37―A³hain⁴ a³hyein⁴³ jan³ a³peih¹ a³la⁴la³ nei² quien⁴ˉ⁴, jnia⁴pa² hyei⁴³i³; jian³ a³hain⁴ a³hyei⁴³ jnia⁴, a⁵hei⁴³ jan³ jnia⁴ hyei⁴³i³, quie¹ hyein⁴³ a³a⁴sai⁴ jnia⁴ liah⁴. 38I² jon³ a⁴juah⁴ Juan²³: ―Hnei³ A²teg²³, a⁴nia³² jnie³² jan³ chie³ a³ma²si²húa³ m⁴tyi⁴ hlagh³² con⁴juah⁴ jm³i⁴sainh³ˉ³; i⁴jon³ a⁴saih³²i³ jnie³² i⁴so⁵júan³⁴i³ la⁴jon³, quie¹ sa⁴ŋeng²³i³ jie³ˉ¹. 39I² a⁴juah⁴ Jesús: ―Sa⁴hniah²ˉ³ juah⁴ i⁴sa⁴júan³⁴i³; quie¹ i¹jan³ a³júan³ ua³júah² con⁴juah⁴ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, sa⁴li⁴hleh³i³ jau²hlagh³² nei² quien⁴ˉ⁴. 40Quie¹ a³hain⁴ a³sa⁴hieh¹ i⁴júan³ˉ¹, a³hain⁴pa² jie³ˉ¹. 41Jian³ la⁴jang³⁴ a³cúa²³ con³ a²va²so³ o¹jm³cuh⁵ i²conh²ˉ³ tionh²ˉ³ nei² quieh¹ jm³i⁴sain³⁴ˉ⁴, nei² quieh¹ i⁴langh⁴³ˉ³ chie³ quian¹ Cristo, i⁴chie⁴³pa² jeu³⁴ˉ⁴ hnei³, hyieh⁴i³ hmah¹ quieh¹. 42’Jian³ la⁴jang³⁴ a³júan³⁴ i⁴tianh⁵ jan³ si³peih¹ la³ chie³² a³ti²hain⁴ i²con²³ˉ⁵, eu⁴³a² re³ ma²hñei³⁴i³ lau² con³ a²hnai³² ya¹hñei⁴³ con³ a²caun² pa¹, jon³ si⁵tiah³i³ teg⁴ joh⁴³ jm³ñih¹. 43Jian³ juah⁴ne³ júan³⁴ si¹cúah³ˉ³ i⁴tianh⁵ˉ³ chie³², queih¹ hnei³; quie¹ eu⁴³ re³ quianh³ˉ³ i⁴hyeih²ˉ³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i⁴langh⁴³ˉ³ a³leun²³, la⁴conh⁴a² cúah²ˉ³ qui⁴jeu⁵, je¹ o¹jyi³ loh⁴³ sa⁴ton³ jm² ua²a⁴au³, i⁴ni²hyan³² si¹cúah³ˉ³. 44I²jon³ sa⁴tyan³ a¹jah³² quian¹i³ jian³ sa⁴ai²³ o¹jyi³ loh⁴³. 45Jian³ juah⁴ne³ júan³⁴ si¹tagh¹ˉ³ i⁴tianh⁵ˉ³ chie³², queih¹ hnei³; quie¹ eu⁴³ re³ quianh³ˉ³ i⁴hyeih²ˉ³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³ i⁴langh⁴³ˉ³ a³tein⁴, la⁴conh⁴a² i⁴si⁵hainh⁴ˉ³ qui⁴jeu⁵ je¹ o¹jyi³ loh⁴³ i⁴sa⁴ton³ jm² ua²a⁴au³, i⁴ni²hyan³² si¹tagh¹ˉ³. 46I²jon³ sa⁴tyan³ a¹jah³² quian¹i³ jian³ sa⁴ai²³ o¹jyi³ loh⁴³. 47Conh⁴liah⁴ co⁴jon³ juah⁴ne³ júan³⁴ m⁴mah²ˉ³ i⁴tianh⁵ˉ³ chie³², tyi² hnei³; quie¹ eu⁴³ re³ quianh³ˉ³ i⁴cúah²ˉ³ i²ua²júan³ Jon⁴dai¹ heih⁴³ i⁴co³jo³² m⁴mah²ˉ³, la⁴conh⁴a² i⁴si⁵hainh⁴ˉ³ qui⁴jeu⁵, i⁴ni²hyan³² m⁴mah²ˉ³. 48I²jon³ sa⁴tyan³ a¹jah³² quian¹i³ jian³ sa⁴ai²³ o¹jyi³ loh⁴³. 49’Quie¹ la⁴jang³⁴ hniah³ can³⁴ ma²eu⁴³ la⁴con³ i⁴con⁵i³ o¹jyi³ loh⁴³, jian³ i⁴sian³i³ jau²chie⁴³ la⁴con³ i⁴jang³i³ jah⁴ i²con²³ Jon⁴dai¹ i⁴sie³i³ o¹ñi². 50Quie¹ i⁴chie⁴³pa² i⁴tsei³⁴ o¹ñi². I² juah⁴ne³ a⁴chia³⁴ ua³pei⁴ quieh¹ ne⁵, ¿hain³liah⁴a² ma⁵li⁴ñih¹? Júan² hnei³ i⁴ma²teih³²ˉ³ tionh²ˉ³ jian³ i⁴tionh²ˉ³ tai³² i²con²³ a³jan³ a³jan³.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\