SAN MATEO 1:17

17I² la⁴ne³ ja³⁴ quia⁵quin⁴ sa¹jeun³ liah⁴ma²sian³ A³brang²³ la⁴teg⁴ Da³vei²³; jian³ quia⁵quin⁴ liah⁴ma²sian³ Da³vei²³ la⁴teg⁴ jm² i⁴a⁴han⁵ a³jeu³ Israel chion³² ta⁵ Babilonia; conh⁴liah⁴ i²quia⁵quin⁴ liah⁴ma²tionh²i³ chion³² Babilonia la⁴teg⁴ i²cuan³⁴ A³ua⁵lion³² Chie³ hain⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More