SAN MATEO 11:19

19Jon³ cuan³⁴ A³a⁴lang³⁴ Chie³ hain⁴ a³queuh³ a³hangh², i² juah⁴ˉ³ tionh²ˉ³ ne⁵: “Lang⁴³ a³ñih³ ne³ a³jlen⁴ a³hangh² jm³, jian³ a³ñi³reunh¹ a³ren³ chie³² jian³ a³can²³ hmah¹.” Quie¹ lei³ jnia⁴ i⁴ŋang⁴ Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴ma³jnia³ si³jon⁴³i³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More