SAN MATEO 11:25

25I² o²ra³ jon³ a⁴hleh⁴ Jesús, juah⁴i³: ―Júan³⁴ˉ⁴ i⁴júanh⁴³ˉ³, hnei³ Neih³ˉ⁴, Se³ño²³ quian¹ ñi⁴jeu⁵ jian³ cuah³²húa³⁴ la³, quie¹ ma³ma⁴jniah³²ˉ³ la⁴jeg³⁴ i⁴ne³ nei² quien⁴ˉ⁴ i²con²³ chie³ peih¹, jian³ a⁴hmah²ˉ³ i²con²³ a³tang³ hlion⁴ jian³ a³ŋang⁴.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More