SAN MATEO 11:29

29Quian³ hnei³ a²hma³ yugo quien⁴ˉ⁴ tionh²ˉ³, jian³ ma⁴tang²³ hnei³ liah⁴ lang⁴³ˉ⁴, quie¹ lang⁴³ jnia⁴ jan³ a³huan³² jian³ a³ti⁴ñeih⁵ m⁴tyi⁴ quieh¹; jon³ li⁴nie³⁴ tai³² m⁴tyi⁴ quianh³ˉ³.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More